KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM
CHƯƠNG ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG
Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Anh Thơ

 

Tải MP3