CHUỖI BÀI PHÁP CƠ BẢN
Trích các bài pháp Phật Học Cơ Bản 
của HT Thích Thiện Hoa và Thầy Thích Minh Thiện
Diễn đọc: Nguyễn Vinh – Kim Phương, Huy Hồ