CHỦNG HẠNH

Thầy tặng CHỦNG HẠNH bài thơ ý nghĩa Pháp Tự
để kỷ niệm và chúc CHỦNG HẠNH tinh tấn đạo hạnh.

CHỦNG: nghĩa là hạt giống
HẠNH: nghĩa là giới hạnh, tức là đức hạnh của Giới Thể.

Hạt giống (Chủng) từ bi đã nẩy mầm
Tưới lên Giới Hạnh (Hạnh) kết hoa thơm
Thắm tươi đạo thể vơi niềm tục
Tú lệ tình thương đẹp tất lòng
Trí tuệ sáng soi đời tỏ rạng
Niết Bàn hiển lộ cõi dung thông
Con đường Bát Nhã ưu đàm nở
Tịnh Độ đâu xa khỏi phải tầm.

Hải Ngạn Tịnh Thất, ngày 22-1-1994
Thích Thắng Hoan