Chúc Xuân Ất Mùi 2014

Tín hương một nén thắp ngày xuân,
Xóa bớt danh thèm, lẫn tham, sân.
Tánh xấu quyết tâm từ nay đoạn,
Nặng lòng lẩm cẩm mất mấy xuân.
Hỷ, Xả, Từ, Bi, vô chướng ngại,
Sen thắm ngày sau mới vui xuân.
DI-ĐÀ sáu chữ hằng niệm, tưởng,
Cực lạc đài vàng mãi trường xuân.

Btg. Bảo-Đăng
(cảm tặng)