Chuẩn Đề Sám Pháp

Kinh dạy: Trước khi vào Đạo tràng, nên lễ Phật, sám hối, tuỳ hỷ, khuyến thỉnh, phát nguyện. Nên thọ Giới Bồ-đề Tâm, năm pháp này là khuôn phép sáu thời hành đạo của các vị Bồ-tát.  Đầu tiên vào Đạo tràng quỳ gối, chấp tay niệm chú dâng hương.

Đọc Chân Ngôn Tịnh Pháp Giới:

Ám Lam ( 3 biến).

Chân Ngôn Tịnh Khẩu Nghiệp.

Tu Rị, Tu Rị, Ma Ha Tu Rị, Tu Tu Rị Ta Bà Ha (3 lần)

Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn:

Án Ta Phạ Bà Phạ Thuật Đà Ta Phạ Đạt Mạ Ta Phạ, Bà Phạ, Thuật Độ Hám. (3 lần).

Án, Nga Nga Nẵng Tam Bà Phạ Phiệt Nhựt Ra Hộc (3 lần)

Đọc bài nguyện hương:

Nguyện hương hoa vân này,
Trùm khắp cõi mười phương.
Mỗi mỗi cõi Chư Phật
Vô lượng hương trang nghiêm
Đầy đủ đạo Bồ-tát
Thành tựu hương Như Lai.

Chân ngôn Phổ lễ:

Án Phạ Nhựt Ra Vật, ( lần).

Đảnh Lễ:

Nhất tâm Đảnh Lễ Thế tôn A-súc.
Nhất tâm Đảnh Lễ Thế tôn Bảo Sinh.
Nhất tâm Đảnh Lễ Thế tôn Quán Tự Tại Vương.
Nhất tâm Đảnh Lễ Thế tôn A-di-đà ở thế giới Cực Lạc.
Nhất tâm Đảnh Lễ Chư Phật, Thế tôn trong Pháp Giới mười phương.
Nhất tâm Đảnh Lễ Đại Chuẩn Đề, Đà Ra Ni do Thất-Cu-Chi Phật Mẫu nói.
Nhất tâm Đảnh Lễ Tu-đa-la Tạng Nhất thế Đà Ra Ni môn ở thế giới mười phương.
Nhất tâm Đảnh Lễ Thất-Cu-Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề Đại Bồ-tát trong cung điện Tỳ-lô-giá-na.
Nhất tâm Đảnh Lễ Đại Bồ-tát Quán Tự Tại.
Nhất tâm Đảnh Lễ Đại Bồ-tát Di-lặc.
Nhất tâm Đảnh Lễ Đại Bồ-tát Hư Không Tạng Nhất tâm Đảnh Lễ Đại Bồ-tát Phổ Hiền
Nhất tâm Đảnh Lễ Đại Bồ-tát Kim Cương Thủ
Nhất tâm Đảnh Lễ Đại Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi
Nhất tâm Đảnh Lễ Đại Bồ-tát Trừ Cái Chướng
Nhất tâm Đảnh Lễ Đại Bồ-tát Địa Tạng Vương
Nhất tâm Đảnh Lễ Đại Bồ-tát Vô Năng Thắng
Nhất tâm Đảnh Lễ Đại Bồ-tát Đại Thế Chí
Nhất tâm Đảnh Lễ tất cả Đại Bồ-tát trong các thế giới ở mười phương.
Nhất tâm Đảnh Lễ Ma-ha Ca-diếp Tôn Giả, các Đại Thanh Văn Tăng.
Nhất tâm Đảnh Lễ tất cả Hiền Thánh Tăng Ba thừa trong các thế giới ở mười phương.

Sám Hối:

Ngã đệ tử… dốc lòng sám hối
Đại Thánh Chuẩn Đề Tôn
Tất cả Hiền Thánh chúng
Kim thân như tiền thân
Các nghiệp ác đã gây
Các tội đều sám hối (ba lễ).

Khuyến thỉnh:

Ngã đệ tử… dốc lòng khuyến thỉnh
Tất cả Phật mười phương
Hiện tại thành đạo giả
Ngã thỉnh xoay pháp luân
An vui các chúng sinh
Tất cả Phật mười phương
Nếu muốn nhập Niết-bàn
Nay con đều mặt lễ
Khuyến thỉnh ở đời lâu (ba lần).

Tùy hỷ:

Ngã đệ tử… dốc lòng tùy hỷ
Các Như Lai ba đời
Bồ-tát Thanh Văn chúng
Người tu tập ba thừa
Cho đến loại phàm phu
Tất cả các phước lành
Thí, giới, thiền định, tuệ
Nhẫn nhục và tinh tấn
Nay con đều tùy hỷ (ba lễ).

Phát nguyện:

Ngã đệ tử… dốc lòng phát nguyện
Nguyện các chúng sinh thảy
Đều phát tâm Bồ-đề.
Dứt hẳn các phiền não
Sẽ chứng Nhất thế trí
Lại nguyện nay con tu
Hạnh bí mật Chuẩn-đề
Các sở cầu Tất-địa,
Tùy tâm mau thành tựu (ba lễ)

Hồi hướng:

Ngã đệ tử… dốc lòng hồi hướng
Phước sở tu của tôi
Cùng với hạnh chân ngôn
Hồi hướng các hữu tình
Cộng thành đạo vô thượng
Lại dùng nay sở tu
Lễ bái và sám hối.
Khuyến thỉnh và tùy hỷ
Phát nguyện hồi hướng thiện
Đều thí cho chúng sinh
Dứt hẳn khổ ba đường
Đồng đến đạo Bồ-đề,
Biển pháp giới chân như (ba lễ).

Chân Ngôn Diệt Tội của bảy Đức Phật (ba lễ).

Ly bà ly bà đế cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ ly nễ đế, ma ha già đế, chân lăng càn đế ta bà ha.

VÀO ĐẠO TRÀNG TRÌ CHÚ CHUẨN-ĐỀ, CÁCH NGỒI KIM CƯƠNG TỌA

(Nghĩa là lấy gác bàn chân mặt lên trên vế chân trái, hoặc tùy ý ngồi cũng được).

Hai Tay Kiết Ấn Tam-muội: (Nghĩa là lấy bàn tay mặt duỗi ngay ra, để ngửa lên bàn tay trái, rồi hai ngón tay cái giáp móng với nhau). Để ngang dưới rún, thân cho ngay thẳng, tâm cho an tịnh. Rồi tưởng trên đỉnh đầu mình có một chữ Lam: rất tròn sáng như ngọc quý, hay như mặt trăng rằm. Khi tưởng như vậy rồi xả ấn Tam-muội lên trên Đảnh, tay trái kiết ấn Kim Cương quyền (Nghĩa là lấy ngón tay cái bấm vào ngón áp út ở giáp bàn tay rồi bốn ngón tay kia nắm chặt lại hình như tay cầm), rồi tay mặt lần chuỗi mà tụng như sau đây.

  1. Chú Tịnh Pháp giới: Án lam (10 lần).
  2. Chú Hộ thân: Án Xỉ Lâm (10 lần).
  3. Chú Lục Tự Tại Minh: Án Ma Ni Bát Di Hồng (10 lần).

Khi tụng xong chú nói trên, thì xả ấn Kim cương quyền trên đảnh, rồi quỳ xuống tụng bài kệ chú Chuẩn-đề:

Chuẩn-đề công đức nhóm
Tâm vắng lặng thường tụng
Tất cả các đại nạn
Không xâm hại người này
Thiên thượng và nhân gian
Thọ phước bằng như Phật
Ngộ châu này như ý
Được phước không ai bằng.

Nam Mô Thất-Cu-Chi Phật Mẫu Đại Chuẩn-đề Vương Đại Bồ-tát (ba lần rồi lạy).

Lúc lạy xong, ngồi kiết già và kiết ấn Chuẩn-đề, lấy ngón áp út và ngón út bên mặt cùng bên trái xỏ lộn với nhau vào trong hai lòng bàn tay, dựng hai ngón tay giữa thẳng lên, rồi co hai ngón tay trỏ vào, vịn vào lóng đầu của hai ngón tay giữa, còn hai ngón tay cái thì đè trên lóng giữa của ngón tay áp út bên mặt, rồi để ấn ấy ngang ngực, dốc lòng tụng một trăm lẽ tám biến chú Chuẩn-đề và chú Đại Luân Nhất tự như vầy: Nam-mô Tát Đa Nẫm Tam Miệu Tam Bồ-Đề Đà Cu Chi Nẫm, Đát Thiệt Tha. Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm. (tụng 10 lần) muốn trì tụng nữa thì tùy lòng. Nên tụng từ chữ Án trở xuống “Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm”. Tụng ký số làm chừng như trên, hoặc trì nhiều hơn cũng tốt, khi niệm đủ rồi muốn nghỉ thì xả ấn lên trên đảnh, kế dùng tay mặt kiết ấn Kim cương quyền mà ấn theo thứ lớp năm chỗ sau đây:

  1. Trên đảnh.
  2. Vai bên trái.
  3. Vai bên mặt.
  4. Ngang ngực.
  5. Cổ họng.

Trong lúc tay ấn vào năm chỗ ấy, thì miệng đọc thần chú: “Hồng Hồng (Hùm Hùm)”, cho liên tục, chừng nào đủ năm chỗ rồi, thôi tụng xả ấn lên đảnh đầu, và tụng:

Nay tôi trì tụng Đại Chuẩn-đề
Liền phát nguyện Bồ-đề rộng lớn.
Nguyện con định huệ mau tròn sáng
Nguyện con công đức đều thành tựu
Nguyện ngã phước tốt khắp trang nghiêm
Nguyện cùng chúng sinh thành Phật đạo
Các nghiệp ác xưa con đã gây
Đều do tham, sân, si vô thỉ
Tùng thân, ngữ, ý mà sinh ra
Nay con đều sám hối tất cả
Thân Phật A-di-đà sắc vàng
Tướng tốt sáng rực chẳng ai bằng
Lông trắng mềm mại năm Tu-di,
Mắt xanh trong suốt bốn biển lớn,
Trong ánh hóa Phật vô số ức
Chúng hóa Bồ-tát cũng vô biên
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh
Chín phẩm hàm linh lên bờ kia.

Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nam-mô A-Di-Đà Phật (10 lần)
Nam-mô Quan Thế Âm Bồ-Tát (10 lần)
Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-Tát (10 lần)
Nam-mô Chuẩn-đề Vương Bồ-Tát (10 lần)
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-Tát (10 lần)

Nguyện khi con sắp sửa qua đời
Trừ hết tất cả chướng ngại
Tận mặt thấy Phật A-di-đà
Liền được vãng sinh nước Cực Lạc

Tự Quy Y Phật
Xin nguyện chúng sinh
Hiểu rõ đại đạo
Phát tâm vô thượng

Tự Quy Y Pháp
Xin nguyện chúng sinh
Vào sâu kinh tạng
Trí tuệ như biển

Tự Quy Y Tăng
Xin nguyện chúng sinh
Quản lý đại chúng
Tất cả vô ngại

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả.
Chúng con và chúng sinh
Đều cộng thành Phật đạo.

CÁCH DÙNG KÍNH ĐÀN

(Mua cái kính (kiến) tròn mới chưa dùng soi mặt, đường kính độ bảy phân tây).

Đem kính tròn xông trầm. Đến 10 giờ đêm tối ngày rằm, trước tượng Chuẩn-đề, xoay mặt về hướng Đông, tượng ngó về hướng Tây. Hành giả ngó về hướng Đông, cúng dường hoa hương trang nghiêm, xông hương an tức và tịnh thủy. Kiết ấn Chuẩn-đề, trì chú một trăm lẻ tám biến vào kính đàn (tức là thanh tựu Đàn pháp). Mỗi khi tụng niệm, để kính trước mặt, tụng xong bỏ kính vào trong đãy vải cất, khi đi đâu đem theo để hộ thân.

Phương pháp an bố chín chữ Thánh Phạm Chuẩn-đề:

Hành giả trước khi trì chú, hoặc sau khi trì. An bố khắp thân phần, được vô lượng phước đức.

Hoặc mỗi khi ngồi thiền, quán tưởng chín chữ an khắp thân thể, rất là nhiệm mầu: Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.

Án: An ký trên đảnh,
Ánh sáng như mặt trăng,
Phóng ra vô lượng sáng
Trừ diệt tất cả chướng
Chiết: An ký nơi đôi mắt
Mầu sáng như nhật nguyệt
Chiếu phá mọi tối tăm
Phát sinh trí tuệ minh.
Lệ: An ký nơi cổ
Màu sáng xanh lưu ly
Hiển bày các sắc tướng
Đầy đủ trí Như Lai
Chủ: An ký ở tim
Mầu trong trắng như tơ
Khiến tâm được thanh tịnh
Mau đến đạo Bồ-đề
Lệ: An ký hai vai
Mầu sáng như vàng ròng
Người quán tưởng chữ này
Thường mặc giáp tinh tấn
Chuẩn: An ký ở tại rún
Màu sắc vàng trắng đẹp
Chóng lên diệu đạo tràng
Không thối tâm Bồ-đề.
Đề: An ở hai bắp vế
Mầu sáng vàng hơi lợt
Mau chứng đạo Bồ-đề
Được ngồi tòa Kim Cương
Ta Bà: An ở hai bắp chân
Sắc mầu đỏ rực rỡ
Nếu thường quán chữ này
Mau xoay được Pháp Luân
Ha: An ở hai bàn chân
Ánh sáng như trăng tròn
Hành giả quán chữ này
Mau đến đạo viên tịch.

VÀO NHÀ MỚI

Khi cất nhà mới, đến ngày nhập trạch thì lấy một cái chén mới (Lâu nay chưa dùng) đựng nước trong, lấy giữa dòng nước trong lúc nửa đêm, rồi tay trái kiết ấn Bảo Thủ: (là lấy ngón giữa và ngón áp út, co lại bấm vào lòng bàn tay, mà giơ ngón cái, ngón trỏ và ngón út thẳng lên) rồi bưng chén nước, còn tay mặt thì kiết ấn cát tường. (Nghĩa là lấy ngón tay cái co lại bấm vào đầu ngón áp út và giơ ngón trỏ, ngón giữa và ngón út lên rồi vẽ chữ Lam: vào chén nước, sau đó tụng hai mươi mốt biến Chuẩn-đề có nghi dưới đây), rồi đứng giữa nhà, lấy tay nhúng nước đó mà rải cả tám phương, trên, dưới. Sau lại dùng son viết chín chữ Phạm của Chú Chuẩn-đề như vầy vào giấy vàng. Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Ba Ha:

Rồi đem dán trên các cửa và dốc lòng cầu nguyện Phật để tụng chú ấy suốt ba đêm, thì nhà ở được yên ổn, không có quỷ quái nhiễu loạn mà lại được sự tốt đẹp. Nhà đương ở mà sinh yêu quái thì cũng làm như trên.

Trị Quỷ Mị Làm đau ốm.

Bị quỷ mị làm đau ốm, thì lấy cành dương liễu hay nhánh thạch lựu, mắt nhìn vào nhánh cây, miệng chăm tụng chú Chuẩn-đề một trăm lẻ tám biến rồi lấy nhành cây ấy mà đập, phủi trên mình người đau thì liền lành bệnh.

Nếu người bệnh ở xa, cũng làm phương pháp ấy; gia trì trong nhánh cây một trăm lẻ tám biến, rồi đem về phủi trên mình người bệnh.

Trẻ em bị bệnh hay khóc đêm.

Mua chỉ năm mầu về, nhờ một bé gái nhỏ se lại, rồi mình cầm chỉ ấy tụng một biến chú Chuẩn-đề rồi gút lại một gút, cứ tụng và gút luôn cho đủ hai mươi mốt gút, rồi lấy chỉ đeo vào mình đứa nhỏ, bệnh sẽ lành ngay. Nếu trong thân người các chi tiết bị đau nhức, nên gia trì thần chú vào tay hai mươi mốt biến mà xoa vào chỗ đau, cũng được lành bệnh. (Muốn trị bệnh theo pháp này, phải là người trì chú tu hành trong thời gian lâu dài mới có hiệu nghiệm).

(Còn người mới tụng Phạm âm chưa thuần, tâm không chuyên nhất, không hiệu nghiệm mà đắc tội nặng. Khi nào tự chữa cho mình lành bệnh, rồi mới trị cho người).

Người bệnh nặng:

Niệm chú Chuẩn-đề trong chỉ năm mầu, cứ niệm mỗi câu gút một gút, cho đủ số một trăm lẻ tám gút đeo trên cổ người bệnh thì được lành bệnh. Nếu người ở xa, nên vẽ hình người bệnh, rồi nhìn vào hình, xưng tên một lần, trì chú một biến, cho đến khi đủ một trăm lẻ tám lần, rồi mới lấy chỉ đó đeo vào hình người, thì bệnh cũng lành. Lúc đi đường, vào rừng đi tàu, thuyền, phải nên nhớ tụng chú Chuẩn-đề để hộ thân và tránh khỏi tai nạn.