CHÙA HƯƠNG SEN

(Kính tặng Ni Sư Giới Hương hai bài thơ, mỗi bài bốn câu trình bày hai ý nghĩa.

Bài thơ thứ nhất nói về ý nghĩa và mục đích xây dựng chùa Hương Sen của Ni Sư. Bài Thơ thứ hai nói về ý nghĩa và tâm nguyện của Ni Sư. Ý nghĩa hai bài thơ như sau:)

Chất liệu Từ Bi toả ngát HƯƠNG
Cho hoa SEN nở chốn phù vân
Mở bày trí tuệ qua bờ giác
Tẩy sạch trần ai khắp phố phường.

Di Mẫu Kiều Đàm gương đức soi
Nữ nhi hậu thế nguyện theo người
GIỚI HƯƠNG bồi đấp nền thân giáo
Thấp sáng đèn tâm hoá độ đời.

Ngày 24.10.2010
Kính tặng,
Thích Thắng Hoan