CHƯ PHẬT TÂM ĐÀ LA NI

KINH SỐ 918

Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm ngự tại Đạo Trường Như Lai Cảnh Chúng Bảo là nơi chư Phật đồng cư ngụ, là nơi an vui của chư Phật, là Cung màu nhiệm của Trí Vô Ngại Trệ Bồ Tát, có đủ mọi loại nghiêm sức vi diệu, thường diễn Pháp Âm, là điện Công Đức to lớn. Vô ương số Đại Bồ Tát đến dự đều là Pháp Thân Chân Tử (con chân thật của Pháp Thân) của Như Lai từ các cõi Phật đi đến tập hội. Vô lượng hàng Trời, Người, A Tố Lạc, Ứng Chân Đại Chúng trước sau vây quanh.

Bấy giờ Đức Phật bảo các Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Này Thiện Nam Tử! Có Đà La Ni tên là Chư Phật Tâm mà căng già sa chư Phật đồng nói, hay làm lợi ích cho khắp mọi kẻ đang sợ hãi.

Nếu có người chí Tâm thọ trì, đọc tụng sẽ vượt qua mọi sự đau khổ trong trăm ngàn kiếp sinh tử, quyết định ở Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề hay mau chóng tu hành vĩnh viễn không bị thoái chuyển, cho đến được Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề rốt ráo chẳng sinh về Thế Giới không có Phật, luôn khéo ngộ giải các Đà La Ni, thường gặp Như Lai gần gũi cúng dường, hằng nhớ Túc Mệnh, tin sâu Nhân Quả. Đời này hay khiến cho các hàng Người, Phi Nhân đều trừ được sự oán hại, chẳng phạm bệnh tật, không bị chết yểu. Các việc Ma ác thảy đều diệt hết. Hết thảy nghiệp Ác luôn được tiêu trừ, tất cả Ma Quân đều sợ hải lui tan.

Này Thiện Nam Tử! Văn Tự Chương Cú của Đà La Ni này tức là Văn Tự Chương Cú của chư Phật. Ông nên lắng nghe Đà La Ni là:

“Phật thê, tô phật thê, mạc ha phật thê, nhất để phật thê, đát đát la phật thê _ Phật thê, phật thê, tam ma phật thê, át tỳ phật thê, một lật độ phật thê, phật đà mạt để, phật thê _ Mạc ha phật đà mạt để, phộc đệ_ Tát phộc phật đà, ngạch nô mạt đế_ Tát phộc phật đà, át nô nhạ đế_Phật đà, phật đà, phật đà, phật đà, phật đà, phật đà, phật đà, phật đà, phật đà, phật đà_ A nan đô phật đà tỳ sa gia_ A nan đa đạt ma đề xá gia, y luật đa, mạt nại tư ca lạc, tăng lập đa, đạt ma bà phiệt na đa nhĩ_ Tát phộc phật thê tỳ đà lạt ni, tam bát la ca thủy đa, át nô kiếm ba tà tát đỏa nẫm_ Tát phộc đạt ma nẫm_ Mẫu đạt la ni.

 

[Bản khác ghi nhận là:

Đát điệt tha: Thử thê , thử thê _ Thâu đạt ni, tăng thâu đạt ni_ Niết mạt lệ, mạt la, âm ba yết đế, yết đế tam mạt đế, yết lạn đế, yết lạp mê, yết lạp ma sa yết lệ_ Sa yết lạc mạt để_ Thâu kế, tỳ thâu kế_ Thú ca nhiếp mạt nê_ Phiến đế, ô ba phiến đế, bát lạt phiến đa_ Át phộc bà tế, tát phộc bôn nhạ, bát lợi tân trĩ đế_ Hát lạc, hát lạc, mạt lam hát lạc_ Chiết lạc, chiết lạc, san chiết lạc_ Chiết la, chiết la, san chiết la_ Đát la, đát la, san đát la, tam ma đát la_ Nễ lệ, nễ lệ, tô nễ lệ_ Hiệt lý na mạt để_ Lộ ca đạt lệ, lộ ca đà lạt ni_ Đạt lộ, đạt lộ_ Xá lạc, xá lạc_ Cố lỗ đà, cốt lỗ đà_ Mạc ha tỳ xà gia bà tứ ni_ Hát na, hát na_ Tát phộc phật thê, tứ bế lệ sử đa_ Tát phiệt nhạ bát thế_ Tát phiệt nhược ba la nhĩ đế, mạc ha bát lạt để bà na, san bán nê, tam mạn đa lộ kế, phật đà tỳ sa duệ_ Phật đà, bát lại để mạn trĩ đế, Bạc già phiệt để_Tát lạc, tát lạc, bát lại tát lạc, bát lại tát lạc, tỳ tát lạc_ Tát phộc độ sa, a ba yết đế, sa ha .

Đức Phật nói NHẤT THIẾT PHẬT TÂM CỤ ĐẠI UY ĐỨC Đà La Ni như vậy xong. Tức thời ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, Đại Địa, biển lớn, núi Tu Di (Diệu Cao Sơn Vương) …tất cả đồng thời chấn động theo 18 cách, cung điện chư Thiên thảy đều nghiêng đổ, Ma Quân hung hãn đều bị mất uy quang. Tất cả đều sợ xảy ra cuộc chiến tranh kinh khủng, cũng như lo sợ bị tan hoại. Thời mọi loài Ứng Độ (?) trong ba ngàn cõi nhìn thấy tướng này đều kêu la than khóc. Chỉ có các Thiên Chúng tin tưởng Tam Bảo là vui vẻ hớn hở, đều dâng hoa Trời, rải tán lên trên Đức Phật khiến cho chúng Ma bị kinh động đều quy y Phật Pháp.

Khi ấy Đức Thế Tôn bảo các Bồ Tát rằng: “Nay Ta thương xót tất cả Hữu Tình mà nói Đà La Ni khiến cho thoát khỏi nạn khổ. Các ông nên chân chính ghi nhớ, lưu

bố cho Thế Gian khiến cho kẻ thọ trì được lợi lạc thù thắng”

Thời các Bồ Tát với Chúng Hội khác đều rất vui vẻ tin nhận phụng hành.

 

CHƯ PHẬT TÂM ĐÀ LA NI KINH

_Hết_

Hiệu chỉnh xong vào ngày 11/02/2012