CHÚ LĂNG NGHIÊM

554 bài kệ tụng: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

Diễn đọc: Phước Thành