Chú Hộ Thân

1/. UM BRUM HÙM


2/. ÚM XĨ RẢM HÙM


3/. THA LA NA, THA LA NA, BRUM BRUM


4/. XÓA LA NA TA THA, HÙM HÙM

 

Chú Hộ-thân và Phương thức quán-tưởng:

– Câu “Um Brum Hùm” là “Nhất-tự Chuyển-luân vương thần Chú” được phối hợp vào bất cứ câu chú nào cũng có công năng làm cho Chơn Ngôn đó mau kiến hiệu và chóng thành-tựu.

– Câu “Tha-la-na, tha-la-na, Brum Brum” câu này còn là “BỊ GIÁP HỘ THÂN”, là áo giáp vô hình giúp hộ Thân, Tâm người tu không bị khảo-đảo, và tăng thêm Thần-lực giúp
được “Minh tâm, kiến tánh và nhận thức được “Tà, Chánh” rõ ràng v.v….

Hành-giả tay bắt ấn, miệng trì-Chú, dùng tâm thanh-tịnh tưởng chữ RÃM (xem hình chữ Rãm) màu trắng, hoặc màu đỏ (dùng để đốt…), màu xanh lá cây tươi (giúp thanh-tịnh, nhẹ-nhàng, trong sạch) hiện ra trước mặt, trên đầu, từ nơi chữ Rãm nầy phóng ra ánh sáng trắng, hoặc xanh, hoặc đỏ… rọi khắp thân thể, hoặc chỗ, nơi nào cần đến v.v…

Mỗi khi trì Chú HỘ-THÂN, 2 tay ta nên bắt Ấn Kim Cang Quyền (phải trì-Chú thật lâu (cho đến khi hành giả cảm thấy nóng ở 2 tay), sau đó mới đem ẤN nầy in vào các nơi sau đây, dùng tâm tưởng chữ ÚM (ÁN) (xem hình chữ ÁN) màu xanh, hoặc đỏ khi đóng ấn vào mỗi Huyệt, miệng phải luôn đọc 7 chữ “HÙM” liên-tiếp nhau, xong đến Huyệt khác cũng đọc y như trên, tâm quán-tưởng chữ ÁN hiện ra ngay Huyệt đó. Lần lượt như thế đóng Huyệt khắp người xong mới thôi. (Phải nhớ luôn để tay mặt nằm trên tay trái (khi đóng Ấn vào những chỗ (Huyệt đạo) nầy):

1. Giữa trán, đỉnh đầu (ngay xoáy tóc), xương gu sau cổ, yết hầu, chấn thủy (giữa ngực), đan điền (dưới rốn khoảng 2 phân), sau thận môn (chỗ thắt lưng).

2. (Phần dưới đây chỉ cần đóng mỗi tay cho mỗi bên): Hai bên màng tang, 2 lỗ tai, 2 bên vai (tức huyệt KiênTỉnh)

3. Bắp đùi (vế), 2 đầu gối, 2 lòng bàn chân

Đây là pháp-thức “trấn huyệt” (đóng huyệt lại) không cho tà ma xâm-nhập vào trong “nội thân” của người tu – vì các chỗ vừa kể trên là những “cửa ngõ quan-yếu” nhất mà Tà Ma ưa dùng đó độn nhập vào trong người để khống-chế (tâm thần), hút chân khí để sống và chiếm-đoạt thân mình để có nơi (nhà) ở, dần-dần mình (người đang tu-hành) biến thành ra Ma, Quỷ lúc nào không hay biết. Khi chết sẽ phải bị đọa vào trong loài quỷ vậy, chớ không được vãng-sanh.

Cho nên, không bao giờ để bất cứ một ai “MỞ HUYỆT” cho mình cả, phải nhớ như vậy chớ quên mà bị hại.

Sư-Tổ (Đại-Ninh) THÍCH THIỀN-TÂM đã thấy biết trước là sau nầy đa phần các người tu và Phật-tử bị Tà-ma dựa, nhập vào khống-chế hết cả… ít có ai được giải-thoát về cõi Phật lắm. Với lòng từ-bi quảng-đại ấy, Ngài mới khai mở ra  Thập Nhị Danh Lễ Sám Diệt Tội  pháp-tu “MẬT-TỊNH”, soạn ra những “THẦN CHÚ” (Đàrani) (Tâm Chú của PHẬT) từ trong “MẬT-TẠNG” (của Đại Tạng Kinh) hầu cứu-độ các Phật-tử có thiện-căn (và chân thật tu-hành) thoát khỏi Ma nạn, mới giữ vững được đường tu, mới bảo-đảm được vãng-sanh về nơi Phật quốc (Cực-Lạc Tịnh-Độ).

Bắt buộc phải kiêm thêm “TRÌ CHÚ” để HỘ thân và tâm không bị KHẢO-ĐẢO mà lạc vào lưới của MA… lấp đi con đường giải thoát sanh tử vậy.

***


Ấn Kim Cang Quyền