Chú Giải Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác

(dịch theo bản in lần thứ nhất của Hoa Tạng Phật Giáo Ðồ Thư Quán, Ðài Bắc, tháng 2, năm Dân Quốc 81 (1992))

Bồ tát giới đệ tử Vận Thành Hạ Liên Cư hội tập và kính chia thành chương mục

Chú giải: Kim Cang thừa tam muội da giới đệ tử Hoàng Niệm Tổ

—o0o— 

MỤC LỤC

 1. Ðôi lời bày tỏ
 2. Lời giới thiệu

Quyển thứ nhất:

 1. Lời nói đầu
 2. Khái yếu:
 • Giáo khởi nhân duyên
 • Thể tánh của kinh
 • Tông thú của kinh này
 • Phương tiện lực dụng
 • Các căn khí được kinh này hóa độ
 • Tạng giáo sở nhiếp
 • Bộ loại sai biệt
 • Dịch, hội, hiệu thích
 • Tổng thích kinh đề
 1. Phần giải thích kinh nghĩa:
 • Tự phần:
  • Thông tự:
   • Pháp hội thánh chúng
   • Ðức tuân Phổ Hiền
  • Biệt tự:
   • Ðại giáo duyên khởi

Quyển thứ hai:

 1. Chánh tông phần:
 • Pháp Tạng nhân địa
 • Chí tâm tinh tấn
 • Phát đại thệ nguyện
 • Ắt thành chánh giác
 • Tích công lũy đức
 • Viên mãn thành tựu
 • Ðều phát nguyện thành Phật
 1. Quyển thứ ba:
 • Quốc giới nghiêm tịnh
 • Quang minh chiếu khắp
 • Thọ chúng vô lượng
 • Cây báu khắp cõi nước
 • Bồ Ðề đạo tràng
 • Nhà, viện, lầu, quán
 • Công đức của ao
 • Siêu thế hy hữu
 • Thọ dụng đầy đủ
 • Gió đức mưa hoa
 • Hoa sen báu và quang minh Phật
 • Quyết chứng cực quả
 • Mười phương Phật ngợi khen
 • Ba bậc vãng sanh
 • Chánh nhân vãng sanh
 • Lễ cúng thỉnh Pháp
 • Khen ngợi Phật đức
 • Ðại Sĩ thần quang
 • Nguyện lực hoằng thâm
 1. Quyển thứ tư:
 • Bồ Tát tu trì
 • Chơn thật công đức
 • Thọ lạc vô cực
 • Khuyến dụ sách tấn
 • Tâm được khai minh
 • Trược thế ác khổ
 • Trùng trùng hối miễn
 • Như kẻ nghèo được của báu
 • Lễ Phật hiện quang
 • Ngài Từ Thị thuật lại những điều mình thấy
 • Biên địa, nghi thành
 • Hoặc tận kiến Phật
 • Bồ Tát vãng sanh
 1. Lưu thông phần:
 • Chẳng phải là Tiểu Thừa
 • Thọ ký Bồ Ðề
 • Riêng lưu lại kinh này
 • Siêng tu giữ vững
 • Phước huệ mới được nghe
 • Nghe kinh được lợi ích
 1. Lời sau cùng
 2. Phụ lục 1

      Phụ lục 2

 1. Lược sử ngài U Khê