CHÚ GIẢI KINH VÔ LƯỢNG THỌ
Bồ tát giới Hạ Liên Cư Hội Tập
Chú Giải: Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ
Việt dịch: Bửu Quang tự, đệ tử Như Hòa
Diễn đọc: Cư sĩ Quãng Âm