CHÚ ĐẠI BI TIẾNG PHẠN

 

1. Namo Ratnatrayaya.
2. Namo Arya-
3. VaLokitesvaraya.
4. Bodhisattvaya
5. Mahasattvaya.
6. Mahakaruniakaya.
7. Om.
8. Sarva Rabhaye.
9. Sudhanadasya.
10.Namo Skrtva i Mom Arya-
11.Valokitesvara Ramdhava.
12.Namo Narakindi.
13.Herimaha Vadhasame.
14.Sarva Atha. Dusubhum.
15.Ajeyam.
16.Sarva Sadha.
17.Namo Vaga.
18.Mavadudhu. Tadyatha.
19.Om. Avaloki.
20.Lokate.
21.Karate.
22.Ehre.
23.Mahabodhisattva.
24.Sarva Sarva.
25.Mala Mala
26.Mahe Mahredhayam.
27.Kuru Kuru Karmam.
28.Dhuru Dhuru Vajayate.
29.Maha Vajayate.
30.Dhara Dhara.
31.Dhirini.
32.Svaraya.
33.Cala Cala.
34.Mamavamara.
35.Muktele.
36.Ehe Ehe.
37.Cinda Cinda.
38.Arsam Pracali.
39.Vasa Vasam
40.Prasaya.
41.Huru Huru Mara.
42.Huru Huru Hri.
43.Sara Sara.
44.Siri Siri.
45.Suru Suru.
46.Bodhiya Bodhiya.
47.Bodhaya Bodhaya.
48.Maitriya.
49.Narakindi.
50.Dharsinina.
51.Payamana.
52.Svaha.
53.Siddhaya.
54.Svaha.
55.Maha Siddhaya.
56.Svaha.
57.Siddhayoge
58.Svaraya.
59.Svaha.
60.Narakindi
61.Svaha.
62.Maranara.
63.Svaha.
64.Sirasam Amukhaya.
65.Svaha.
66.Sarva Maha Asiddhaya
67.Svaha.
68.Cakra Asiddhaya.
69.Svaha.
70.Padmakastaya.
71.Svaha.
72.Narakindi Vagaraya.
73.Svaha
74.Mavari Samkraya.
75.Svaha.
76.Namah Ratnatrayaya.
77.Namo Arya-
78.Valokites-
79.Varaya
80.Svaha
81.Om. Siddhyantu
82.Mantra
83.Padaya.
84.Svaha.

Namo Aryavalokitesvaraya Bodhisattvaya.

Văn Xuôi:

Namo ratnatràyàya.
Namo Aryàvalokiteshvaràya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya.
Om sarva abhayah sunadhàsya.
Namo Sukrtvemana Aryàvalotiteshvaragarbha.
Namo Nilakanthà (heri) Mahàbhadràshrame.
Sarvàrthasubham ajeyam sarvasattva namavarga mahàdhàtu.
Tadyathà.
Om avaloke lokite karate.
Hari Mahàbodhisattva sarva sarva mala mala.
Mahahrdayam kuru kuru karman.
Kuru vijàyati Mahàvijayati.
Dharadhara dharin suràya.
Cala cala mama bharmara muktir.
Ehi ehi cinda cinda harsham pracali.
Basha basham prasàya huru huru mara.
Huru huru hri sara sara siri siri suru suru.
Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.
Maitreya nilakantha sharshinina.
Payamana svaha siddhaya svàhà.
Maha siddhàya svaha.
Siddhayogeshvaraya svaha. Nilakantha svàhà.
Varàhànanàya svaha. Simhashiramukhàya svaha.
Sarvamahàsiddhaya svaha. Chakrasiddhaya svaha.
Padmahastaya svaha. Nilakantha vikaraya svaha.
Maharsi shankaraya svaha.
Namo ratnatràyàya.
Namo Aryàvalokiteshvaraya svaha.
Om Siddhyantu mantrapàdàya svàhà.