Great Compassion Mantra
Chú Đại Bi
doahong

 

CÔNG NĂNG CỦA THẦN CHÚ ĐẠI BI

Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni ghi nhận công năng của Thần Chú Đại Bi là:

“Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu các Người, Trời tụng trì Đại Bi Chương Cú, lúc lâm chung thời chư Phật ở mười phương đều đền trao vào bàn tay, muốn sinh về cõi Phật nào, tùy theo Nguyện đều được vãnh sinh.

Lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu chúng sanh tụng trì Thần Chú Đại Bi, mà bị đọa vào ba đường ác thì con thề chẳng thành Chính Giác.

Người tụng trì Thần Chú Đại Bi, nếu chẳng sinh về các cõi Phật thì con thề chẳng thành Chính Giác.

Người tụng trì Thần Chú Đại Bi, nếu chẳng được vô lượng Tam Muội Biện Tài thì con thề chẳng thành Chính Giác.

Người tụng trì Thần Chú Đại Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu chẳng được quả thỏa thích thì Chú này chẳng được gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni. Chỉ trừ việc chẳng lành, trừ kẻ chẳng chí thành.

Nếu các người nữ chán ghét khinh rẻ thân nữ, muốn thành thân nam. Tụng trì Thần Chú Đại Bi, nếu chẳng chuyển thân nữ thành thân nam tử thì con thề chẳng thành Chính Giác. Như kẻ nào tụng Chú này, nếu còn sanh chút lòng nghi, tất không được toại nguyện. Người sinh chút tâm nghi ngờ ắt chẳng được quả thỏa thích.

Nếu các chúng sinh xâm tổn tài vật, thức ăn uống của chốn Thường Trụ thì một ngàn Đức Phật ra đời cũng chẳng thông sám hối được, giả sử có ăn năn (Sám) cũng chẳng trừ diệt được. Nay tụng Thần Chú Đại Bi liền được trừ diệt.

Nếu xâm tổn, ăn dùng tài vật, thức ăn uống của chốn Thường Trụ thời cần thiết nên đối trước bậc Thầy ở mười phương, an năn tạ lỗi (sám tạ) như thế mới trừ diệt được. Tại sao thế? Vì nay lúc tụng Đại Bi Đà La Ni thời bậc Thầy ở mười phương liền đến làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt. Tất cả tội mười Ác, năm Nghịch, chê bai người, phỉ báng Pháp, Phá Trai, phá Giới, phá Tháp, hủy hoại chùa,

trộm vật của Tăng Kỳ, làm nhơ bẩn Phạm Hạnh trong sạch. Tất cả Nghiệp ác, tội nặng của nhóm như vậy thảy đều diệt hết. Chỉ trừ một việc: người đối với Chú còn sinh nghi ngờ, cho đến tội nhỏ, nghiệp nhẹ cũng chẳng diệt được, huống chi là tội nặng.

Tuy chẳng ngưng diệt được tội nặng, nhưng còn có thể làm nhân Bồ Đề cho đời lâu xa.

Lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu có Người, Trời tụng trì Đại Bi Tâm Chú sẽ được 15 loại sinh lành (thiện sinh), chẳng bị 15 loại chết ác.

15 Loại chết ác ấy là:

1) Chẳng bị chết do đói khát khốn khổ

2) Chẳng bị chết do gông tù đánh đập

3) Chẳng bị chết vì oan gia thù địch

4) Chẳng bị giết chết trong quân trận

5) Chẳng bị chết do chó sói, thú ác tàn hại

6) Chẳng bị chết bởi rắn , rắn hổ mang, bò cạp cắn

7) Chẳng bị chết bởi nước cuốn trôi , lửa thiêu cháy

8) Chẳng bị chết vì trúng thuốc độc

9) Chẳng bị chết do Cổ Độc (một loại chất độc gây mê hoặc hay giết chết do người mạn ngược chế ra từ loài sâu độc) làm hại

10) Chẳng bị chết vì điên cuồng , mất niệm

11) Chẳng bị chết do rớt té từ trên cây, ngọn núi, bờ vách cao

12) Chẳng bị chết bởi người ác trù ếm

13) Chẳng bị chết bởi Tà Thần, Quỷ ác làm hại

14) Chẳng bị chết vì bệnh ác ràng buộc thân

15) Chẳng bị chết vì tự hại chẳng đúng phần số (Tự tử)

Người tụng trì Thần Chú Đại Bi, chẳng bị 15 loại chết ác như vậy. Được 15 loại sinh lành:

1) Sinh ra nơi nào, thường gặp vị vua hiền lành (Thiện Vương)

2) Thường sinh vào nước tốt lành (Thiện Quốc)

3) Thường gặp Thời tốt đẹp

4) Thường gặp bạn lành

5) Thân căn thường được đầy đủ

6) Đạo Tâm thuần thục

7) Chẳng phạm Cấm Giới

8) Hết thảy quyến thuộc hòa thuận có ân nghĩa

9) Vật dụng cần thiết, tiền bạc, thức ăn thường được đầy đủ

10) Luôn được người cung kính giúp đỡ

11) Hết thảy tiền bạc, vật báu không bị người khác cướp đoạt

12) Ý muốn mong cầu thảy đều được toại nguyện

13) Rồng, Trời, Thiện Thần luôn thường ủng hộ, phòng giữ

14) Sinh ra nơi nào đều thấy Phật nghe Pháp

15) Đã nghe Chính Pháp thời ngộ giải được nghĩa thâm sâu

Nếu có người tụng trì Đại Bi Tâm Đà La Ni sẽ được 15 loại sinh lành của nhóm như vậy. Tất cả hàng Trời, Người nên thường tụng trì, đừng sinh tâm lười biếng”.

*********

Phạn:

1. Namo Ratnatrayaya.
2. Namo Arya-
3. VaLokitesvaraya.
4. Bodhisattvaya
5. Mahasattvaya.
6. Mahakaruniakaya.
7. Om.
8. Sarva Rabhaye.
9. Sudhanadasya.
10.Namo Skrtva i Mom Arya-
11.Valokitesvara Ramdhava.
12.Namo Narakindi.
13.Herimaha Vadhasame.
14.Sarva Atha. Dusubhum.
15.Ajeyam.
16.Sarva Sadha.
17.Namo Vaga.
18.Mavadudhu. Tadyatha.
19.Om. Avaloki.
20.Lokate.
21.Karate.
22.Ehre.
23.Mahabodhisattva.
24.Sarva Sarva.
25.Mala Mala
26.Mahe Mahredhayam.
27.Kuru Kuru Karmam.
28.Dhuru Dhuru Vajayate.
29.Maha Vajayate.
30.Dhara Dhara.
31.Dhirini.
32.Svaraya.
33.Cala Cala.
34.Mamavamara.
35.Muktele.
36.Ehe Ehe.
37.Cinda Cinda.
38.Arsam Pracali.
39.Vasa Vasam
40.Prasaya.
41.Huru Huru Mara.
42.Huru Huru Hri.
43.Sara Sara.
44.Siri Siri.
45.Suru Suru.
46.Bodhiya Bodhiya.
47.Bodhaya Bodhaya.
48.Maitriya.
49.Narakindi.
50.Dharsinina.
51.Payamana.
52.Svaha.
53.Siddhaya.
54.Svaha.
55.Maha Siddhaya.
56.Svaha.
57.Siddhayoge
58.Svaraya.
59.Svaha.
60.Narakindi
61.Svaha.
62.Maranara.
63.Svaha.
64.Sirasam Amukhaya.
65.Svaha.
66.Sarva Maha Asiddhaya
67.Svaha.
68.Cakra Asiddhaya.
69.Svaha.
70.Padmakastaya.
71.Svaha.
72.Narakindi Vagaraya.
73.Svaha
74.Mavari Samkraya.
75.Svaha.
76.Namah Ratnatrayaya.
77.Namo Arya-
78.Valokites-
79.Varaya
80.Svaha
81.Om. Siddhyantu
82.Mantra
83.Padaya.
84.Svaha.

**********

Âm Phạn – Việt

Na mô rất na tra da da, Na mô a ri da, A va lô ki tê, soa ra da, Bô đi sát va da, Ma ha sát va da, Ma ha ka ru ni ka da, Um! Xa va la va ti, Xu đa na ta xi a, Na mô xơ cơ-rit va, na manh a ri da, A va lô ki ta soa ra lân ta pha, Na mô ni la kan tha, Hơ ri ma ha pa ta xa mi, Xa vát va ta shu băm, A shi dum, Xạt va xạt va, na mô pa xạt va, na mô ba ga, Ma ba tê tu, Tát da tha, Um, a va lô ka, Lô ka tê, Ka la ti, I hi ri, Ma ha bô đi xát va, Xa bô xa bô, Ma ra ma ra, Ma hi ma hi, ri đa dâm, Gu ru gu ru ga men, Đu ru đu ru vi cha da ti, Ma ha vi cha da ti, Đa ra đa ra, Đi ri ni, Soa ra da, Cha la cha la, Ma ha vi ma la, Mút tê lê, Ê hi ê hi Si na si na, A ra xâm, ba ra xa ri, Ba sa ba sơ nin, Pa ra xa da, Hu lu hu lu ma ra, Hu lu hu lu hơ ri, Xa ra sa ra, Xi ri Xi ri, Xu ru xu ru, Bô đi da, bô đi da, Bô đa da, bô đa da, Ma i trê da, Na ra kin đi, Tri sa ni na, Pha da ma na, Xóa ha, Xi ta da, Xóa ha, Ma ha si ta da, Xóa ha, Xi ta dô dê, Sóa ra da, Xóa ha, Na ra kin đi, Xóa ha,Pơ ra ni la, Xóa ha, Si ra sim ha mu kha da, Xóa ha, Xạt va ma ha a sita da, Xóa ha, Sha kra a sita da, Xóa ha, Pát ma két-xơ ta da, Xóa ha, Na ra kin đi bà ga la ya, Xóa ha, Ma ba ri sanh kha ra da, Xóa ha, Nam mô rất na tra da da, Nam mô a ri da, A va lô ki tê, Soa ra da, Xóa ha, Um, xi đi dan tu, Man tra, Pa ta da, Xóa ha, Brum.

***********

Âm Hán – Việt:

1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
4. Bồ đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tỏa
10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà
12. Nam mô na ra cẩn trì
13. Hê rị ma ha bàn đà sa mế
14. Tát bà a tha đậu du bằng
15. A thệ dựng
16. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già
17. Ma phạt đạt đậu
18. Đát điệt tha, án
19. A bà lô hê
20. Lô ca đế
21. Ca ra đế
22. Di hê rị
23. Ma ha bồ đế tát đỏa
24. Tát bà tát bà
25. Ma ra ma ra
26. Ha hê ma hê, rị đà dựng
27. Cu lô cu lô kiết mông
28. Độ lô độ lô phạt già ra đế
29. Ma ha phạt già ra đế
30. Đà ra đà ra
31. Địa rị ni
32. Thất phật ra da
33. Giá ra giá ra
34. Mạ mạ phạt ma ra
35. Mục đế lệ
36. Y hê di hê
37. Thất na thất na
38. A ra sâm phật ra xá lợi
39. Phạt sa phạt sâm
40. Phật ra xá da
41. Hô lô hô lô ma ra
42. Hô lô hô lô hê rị
43. Ta ra ta ra
44. Tất rị tất rị
45. Tô rô tô rô
46. Bồ đề dạ – bồ đề dạ
47. Bồ đà dạ – bồ đà dạ
48. Di đế rị dạ
49. Na ra cẩn tri
50. Địa rị sắt ni na
51. Ba dạ ma na
52. Ta bà ha
53. Tất đà da
54. Ta bà ha
55. Ma ha tất đà dạ
56. Ta bà ha
57. Tất đà du nghệ
58. Thất bàn ra dạ
59. Ta bà ha
60. Na ra cẩn trì
61. Ta bà ha
62. Ma ra na ra
63. Ta bà ha
64. Tất ra tăng a mục khê da
65. Ta bà ha
66. Ta bà ma ha a tất đà dạ
67. Ta bà ha
68. Giả kiết ra a tất đà dạ
69. Ta bà ha
70. Ba đà ma yết tất đà dạ
71. Ta bà ha
72. Na ra cẩn trì bàn đà ra da
73. Ta bà ha
74. Ma bà lợi thắng yết ra dạ
75. Ta bà ha
76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77. Nam mô a rị da
78. Bà lô kiết đế
79. Thước bàn ra dạ
80. Ta bà ha
81. Án tất điện đô
82. Mạn đà ra
83. Bạt đà dạ
84. Ta bà ha