Chu-đà

Từ điển Đạo Uyển

周陀; C: zhōutuó; J: shūda;

  1. Tên của Tỉ-khâu Śuddhipanthaka;
  2. Thuần Đà (s: cunda), đệ tử của Phật Thích-ca Mâu-ni. Thuần-đà (純陀). ›