CHỌN HÀNH TRANG

 

CHỌN HÀNH TRANG

Ai ở trăm năm cũng phải về,
Hành trang sao chẳng chọn cho xuê.
Của tiền vật chất sanh muôn việc,
Ðạo đức tinh anh giữ một bề,
Phú quý xem qua đều mộng ảo,
Công danh gẫm lại chuyện nồi kê.
Sao bằng tu niệm bồi công đức,
Cực lạc Liên hoa sẽ được kề.

Minh Thiện Thượng Thanh
13-10-1970

 

HOẠ VẬN

Trăm năm cõi tạm ở rồi về,
Gác tía lầu son cũng chửa xuê.
Bã lợi gạt người bày lắm chuyện,
Mùi danh phỉnh chúng vẽ nhiều bề.
Trường đời vật chất say cơn mộng,
Cửa đạo tinh thần tỉnh giấc kê.
Một niệm tịnh tâm tiêu nghiệp chướng,
Bồ-đề Phật quả sẽ gần kề.

Ni sư Từ Quang
THÍCH NHƯ CHÍ tự CHÍ KIÊN
Sài Gòn, 21-9 Canh Tuất
Tương Song 20-10-70 – PL.2514

 

 CHỌN HÀNH TRANG
 Họa vận
Non nước quê xưa sớm trở về,
Thiền trang chọn sẵn ngắm càng xuê.
Bồ-đề phẩm vị mang đầy túi,
Bát-nhã thanh hương chất một bề.
Lục vị thuốc mầu gồm mấy gói,
Nhất tâm gạo quý nửa nồi kê.
Ly trần sẵn có xe đưa rước,
Cõi tịnh quay lưng đã dựa kề.
Cõi tịnh quay lưng đã dựa kề,
Khách trần nhìn lại chín nồi kê.
Vinh hoa phú quý đây còn mộng,
Thanh tịnh vô vi đó trọn bề.
Ly niệm cõi chơn vừa hiện rõ,
Thanh tâm sự thế chẳng gì xuê.
Ra đi nguồn cảm lòng mê muội,
Chợt tỉnh mau mau sớm trở về.

Tỳ-kheo-ni NHƯ THANH
24-10-70 tức 25-9 Canh Tuất
Chùa Từ Nghiêm