CHO VÀ NHẬN
Con Đường Thực Hành Tình Thương và Lòng Từ Bi
Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ 14
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Chơn
Diễn đọc: Huy Hồ, Tuấn Anh, Thy Mai, Kim Phượng, Tâm Hiếu