CHỈ QUÁN PHỤ HÀNH TRUYỀN HOẰNG QUYẾT

Sa-môn Trạm Nhiên Tỳ Lăng đời Đường soạn.

MỤC LỤC