CHẾT VÀ TÁI SANH
Soạn dịch: Thích Nguyên Tạng
Diễn đọc: Tâm Từ