Chân Dung Thật của Đức Phật
Như Nhiên – Thích Tánh Tuệ

 

Đức Phật Ngài là con người, bằng xương bằng thịt, như bao nhiêu con người khác…nhưng Ngài là một con người giác ngộ, tỉnh thức, một con người kết tinh của vô vàn tinh hoa tuyệt mỹ của nhân loại. Vì thế, đứng ở góc độ nào, chúng ta cũng thấy được hiện thân của Ngài. Đó là hiện thân của chân lý, của trí tuệ và từ bi. Chúng ta đừng lầm lạc, khi dán sau lưng Ngài những nhãn hiệu mà chính Ngài không thừa nhận ?

Phật không ở trong am, trong thất, Phật không ở chùa nhỏ chùa to… Phật luôn hiện diện ở quanh ta trong từng cử chỉ ân cần, từng lời nói yêu thương, từng hơi thở dịu êm, từng ánh mắt thân thương, từng nụ cười từ ái…ở đâu có từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, không còn tham – sân – si ở đó có Phật…
Kinh Kim Cang Phật Dạy:

Nếu lấy sắc mà thấy ta,
Lấy âm thanh mà cầu ta
Người đó hành đạo tà
Không thể thấy Như-lai

(“Sắc” tức là hình tướng. Lấy hình tướng mà thấy Như-lai, hoặc lấy âm thanh mà cầu Phật, kiếm Phật tức là kẻ đó đã đem những gì có hình, có tướng, có thanh âm, có sắc để kiếm Phật, thì người đó hành đạo tà, không thể thấy được Như-lai.)
Phật là Giác, là thức tỉnh ra khỏi giấc mê, là người đã rũ sạch bụi trần, là vượt ra ngoài ba cõi, là hiểu biết đến chỗ vô cùng, vô tận, là Toàn Trí, Toàn Giác, là xuất hiện khắp nơi, là giác ngộ giải thoát, là từ bi hỷ xả, là vô ngã lợi tha, là tình thương, là sự sống… Hình tướng chỉ là phương tiện chuyển tải đạo lý, chỉ là cái vỏ mà thôi!

” Ai thấy Pháp thì nhìn thấy ta
Ai thấy Ta thì nhìn thấy Pháp”

( One who sees the Dhamma sees me
One who sees me sées the Dhamma”.
Vakkali Sutta, SN 22.87)

– Tôi thấy Phật qua nụ cười em bé
Nơi bàn tay, trong đôi mắt Mẹ già.
Tôi biết Phật trú giữa lòng nhân thế
Lúc tim này độ lượng, sống bao la..
Namo Buddhaya