CÂU CHUYỆN CỦA TỲ KHEO NI VI DIỆU
(Dựa theo Câu chuyện của Tỳ Kheo Ni Vi Diệu trong Kinh Hiền Ngu)

Sản xuất bởi: APUTI Digital Art Design Co. Ltd
Được phép chuyển dịch và thuyết minh từ: APUTI Art Digital Design Co. Ltd
Biên dịch: Tạng Thư Phật Học
Diễn thuyết: Huệ Tâm