Câu Ấn

 

Dùng tay Định Tuệ hợp một nắm quyền, Duỗi Phong Luân của tay Trí Tuệ ( ngón trỏ phải ) co đốt thứ ba giống như cái vòng.

 

Chân Ngôn là :

Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm. A tát bà đát-la bát-la để ha đế. Đát tha nghiệt đảng củ sa, bồ đề tích lý-gia, bát-lý bố la ca, sa ha

* ) NAMAH SAMANTA BUDDHÀNÀM_ AH SARVATRA APRATIHATE TATHÀGATA AMKU’SA BODHICARYA PARIPÙRAKA_ SVÀHÀ