CÁNH

Từ điển Đạo Uyển


更; C: gèng; J: kō;

  1. Mặt khác, thay vì, hơm là. Lại nữa, lại lần nữa, mặt khác. Thêm nữa, hơn nữa;
  2. Trong Phật pháp, Cánh đôi khi có nghĩa tương đương với »xúc« (觸, s: sparśa), là 1 chi phần trong 12 nhân duyên);
  3. Thụ nhận cảm giác khổ.