CĂN CƠ

Từ điển Đạo Uyển


根機; C: gēnjī; J: konki;
Năng lực tu tập căn bản của mình. Năng lực tâm linh (s: indriya). Đồng nghĩa với Cơ căn (機根).