CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ BÁCH NHẤT YẾT MA

Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh đời Đường – TQ
Việt dịch: Ban phiên dịch chùa Pháp Bảo, HT Thích Tịnh Hạnh giám tu – năm 2005
Hiệu đính và nhuận văn: NS Thích nữ Như Lộc tại chùa Phổ Minh – năm 2010

 

QUYỂN 6

PHÁP SÁM TỘI CHÚNG GIÁO

1. Yết ma cho Biệt trụ – phạm tội Tăng tàn có che giấu:

Lúc đó cụ thọ Ô-đà-di cố ý làm xuất tinh phạm tội Tăng già bà thi sa, che giấu nửa tháng, sau đó đến nói với các Bí-sô: “các cụ thọ, tôi Bí-sô Ô-đà-di cố ý làm xuất tinh phạm tội Tăng già bà thi sa, đã che giấu nửa tháng, nay tôi phải làm sao”, các Bí-sô đem việc này bạch Phật, Phật nói: “các thầy hãy cho Bí-sô Ô-đà-di yết ma Biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành biệt trụ bấy nhiêu ngày. Nếu có người nào giống như vậy, Tăng cũng nên cho yết ma Biệt trụ”.

Tác pháp yết ma Biệt trụ như sau: Tăng nhất tâm hòa hợp, Bí-sô Ô-đà-di từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch bày vai hữu chắp tay bạch Tăng:

Đại đức tăng nhớ nghĩ, tôi Bí-sô Ô-đà-di cố ý làm xuất tinh phạm tội Tăng già bà thi sa, đã che giấu nửa tháng, nay theo Tăng xin yết ma Biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành biệt trụ bấy nhiêu ngày.

Xin Tăng thương xót cho tôi yết ma Biệt trụ. (3 lần) Một Bí-sô trong Tăng tác bạch yết ma như sau:

Đại đức tăng lắng nghe, Bí-sô Ô-đà-di cố ý làm xuất tinh phạm tội Tăng già bà thi sa, đã che giấu nửa tháng, nay theo Tăng xin yết ma Biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành biệt trụ bấy nhiêu ngày. Nếu Tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay cho Bísô Ô-đà-di yết ma Biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành biệt trụ bấy nhiêu ngày. Bạch như vậy.

Đại đức tăng lắng nghe, Bí-sô Ô-đà-di cố ý làm xuất tinh phạm tội Tăng già bà thi sa, đã che giấu nửa tháng, nay theo Tăng xin yết ma Biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành biệt trụ bấy nhiêu ngày. Tăng nay cho Bí-sô Ô-đà-di yết ma Biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành biệt trụ bấy nhiêu ngày. Các cụ thọ chấp thuận cho Bí-sô Ô-đà-di yết ma Biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành biệt trụ bấy nhiêu ngày thì im lặng, ai không chấp thuận thì nói. Đây là yết ma lần thứ nhất.

Như thế bạch tứ yết ma cho đến câu Tăng đã chấp thuận cho Bí-sô Ô-đà-di yết ma Biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành biệt trụ bấy nhiêu ngày xong rồi. Tăng chấp thuận vì im lạng, việc này xin nhớ giữ như vậy.

2. Yết ma cho Bổn nhật trị biệt trụ – đang hành biệt trụ lại tái phạm tội Tăng tàn có che giấu:

Lúc đó cụ thọ Ô-đà-di đang hành Biệt trụ lại cố ý làm xuất tinh, tái phạm tội Tăng già bà thi sa, che giấu nửa tháng, sau đó đến nói với các Bí-sô: “các cụ thọ, tôi Bí-sô Ô-đà-di đang hành Biệt trụ lại cố ý làm xuất tinh, tái phạm tội Tăng già bà thi sa, đã che giấu nửa tháng, nay tôi phải làm sao”, các Bí-sô đem việc này bạch Phật, Phật nói: “các thầy hãy cho Bí-sô Ô-đà-di yết ma Bổn nhật trị biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành lại biệt trụ bấy nhiêu ngày. Nếu có người nào giống như vậy, Tăng cũng nên cho yết ma Bổn nhật trị biệt trụ”.

Tác pháp yết ma Bổn nhật trị biệt trụ như sau: Tăng nhất tâm hòa hợp, Bí-sô Ô-đà-di từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch bày vai hữu chắp tay bạch Tăng:

Đại đức tăng nhớ nghĩ, tôi Bí-sô Ô-đà-di đang hành biệt trụ lại cố ý làm xuất tinh, tái phạm tội Tăng già bà thi sa, đã che giấu nửa tháng, nay theo Tăng xin yết ma Bổn nhật trị biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành lại biệt trụ bấy nhiêu ngày. Xin Tăng thương xót cho tôi yết ma Bổn nhật trị biệt trụ. (3 lần)

Một Bí-sô trong Tăng tác bạch yết ma như sau:

Đại đức tăng lắng nghe, Bí-sô Ô-đà-di đang hành biệt trụ lại cố ý làm xuất tinh, tái phạm tội Tăng già bà thi sa, đã che giấu nửa tháng, nay theo Tăng xin yết ma Bổn nhật trị biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành lại biệt trụ bấy nhiêu ngày. Nếu Tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay cho Bí-sô Ô-đà-di yết ma Bổn nhật trị biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành lại biệt trụ bấy nhiêu ngày. Bạch như vậy.

Văn yết ma dựa theo văn tác bạch mà làm.

3. Yết ma cho Bổn nhật trị biệt trụ lần hai – đang hành Bổn nhật trị biệt trụ lại tái phạm tội Tăng tàn có che giấu:

Lúc đó cụ thọ Ô-đà-di đang hành Bổn nhật trị biệt trụ lại cố ý làm xuất tinh, lại tái phạm tội Tăng già bà thi sa, che giấu nửa tháng, sau đó đến nói với các Bí-sô: “các cụ thọ, tôi Bí-sô Ô-đà-di đang hành Bổn nhật trị biệt trụ lại cố ý làm xuất tinh, lại tái phạm tội Tăng già bà thi sa, đã che giấu nửa tháng, nay tôi phải làm sao”, các Bí-sô đem việc này bạch Phật, Phật nói: “các thầy hãy cho lại Bí-sô Ô-đà-di yết ma Bổn nhật trị biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành lại biệt trụ bấy nhiêu ngày. Nếu có người nào giống như vậy, Tăng cũng nên cho lại yết ma Bổn nhật trị biệt trụ”.

Tác pháp cho lại yết ma Bổn nhật trị biệt trụ như sau: Tăng nhất tâm hòa hợp, Bí-sô Ô-đà-di từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch bày vai hữu chắp tay bạch Tăng:

Đại đức tăng nhớ nghĩ, tôi Bí-sô Ô-đà-di đang hành Bổn nhật trị niệt trụ lại cố ý làm xuất tinh, lại tái phạm tội Tăng già bà thi sa, đã che giấu nửa tháng, nay theo Tăng xin lại yết ma Bổn nhật trị biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành lại biệt trụ bấy nhiêu ngày.Xin Tăng thương xót cho tôi yết ma Bổn nhật trị biệt tru lại. (3 lần) Một Bí-sô trong Tăng tác bạch yết ma như sau:

Đại đức tăng lắng nghe, Bí-sô Ô-đà-di đang hành Bổn nhật trị biệt trụ lại cố ý làm xuất tinh, lại tái phạm tội Tăng già bà thi sa, đã che giấu nửa tháng, nay theo Tăng xin lại yết ma Bổn nhật trị biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành lại biệt trụ bấy nhiêu ngày. Nếu Tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay cho lại Bí-sô Ôđà-di yết ma Bổn nhật trị biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành lại biệt trụ bấy nhiêu ngày. Bạch như vậy.

Văn yết ma dựa theo văn tác bạch mà làm.

4. Yết ma Ma na đỏa:

Bí-sô Ô-đà-di hành lại Bổn nhật trị biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành lại biệt trụ bấy nhiêu ngày xong rồi đến nói với các Bí-sô: “giờ tôi phải làm sao”, các Bí-sô bạch Phật, Phật nói: “các thầy hãy cho Bí-sô Ô-đà-di yết ma hành sáu đêm Ma na đỏa, nếu có người nào giống như thế, Tăng cũng nên cho yết ma hành sáu đêm Ma na đỏa”.

Tác pháp yết ma Ma na đỏa như sau: Tăng nhất tâm hòa hợp, Bí-sô Ô-đà-di từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch bày vai hữu chắp tay bạch Tăng:

Đại đức tăng nhớ nghĩ, tôi Bí-sô Ô-đà-di đang hành Bổn nhật trị biệt trụ lại cố ý làm xuất tinh, lại tái phạm tội Tăng già bà thi sa, đã che giấu nửa tháng. Tăng đã cho tôi yết ma Bổn nhật trị biệt trụ lại, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành lại biệt trụ bấy nhiêu ngày. Tôi đã hành lại Bổn nhật trị biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành lại biệt

trụ bấy nhiêu ngày xong rồi, nay theo Tăng xin yết ma hành sáu đêm Ma na đỏa. Xin Tăng thương xót cho tôi yết ma hành sáu đêm Ma na đỏa. (3 lần)

Một Bí-sô trong Tăng tác bạch yết ma như sau:

Đại đức tăng lắng nghe, Bí-sô Ô-đà-di đang hành Bổn nhật trị biệt trụ lại cố ý làm xuất tinh, lại tái phạm tội Tăng già bà thi sa, đã che giấu nửa tháng. Tăng đã cho lại yết ma Bổn nhật trị biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành lại biệt trụ bấy nhiêu ngày. Bí-sô Ô-đà-di đã hành lại Bổn nhật trị biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành lại biệt trụ bấy nhiêu ngày xong rồi, nay theo Tăng xin yết ma hành sáu đêm Ma na đỏa. Nếu Tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay cho Bí-sô Ô-đà-di yết ma hành sáu đêm Ma na đỏa. Bạch như vậy.

Đại đức tăng lắng nghe, Bí-sô Ô-đà-di đáng hành Bổn nhật trị biệt trụ lại cố ý làm xuất tinh, lại tái phạm tội Tăng già bà thi sa, đã che giấu nửa tháng. Tăng đã cho lại yết ma Bổn nhật trị biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành lại biệt trụ bấy nhiêu ngày. Bí-sô Ô-đà-di đã hành lại Bổn nhật trị biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành lại biệt trụ bấy nhiêu ngày xong rồi, nay theo Tăng xin yết ma hành sáu đêm Ma na đỏa. Tăng nay cho Bí-sô Ô-đà-di yết ma hành sáu đêm Ma na đỏa, các cụ thọ chấp thuận cho Bí-sô Ô-đà-di yết ma hành sáu đêm Ma na đỏa thì im lặng, ai không chấp thuận thì nói. Đây là yết ma lần thứ 1.

Như thế bạch tứ yết ma cho đến câu Tăng đã chấp thuận cho Bí-sô Ô-đà-di yết ma hành sáu đêm Ma na đỏa xong rồi. Tăng chấp thuận vì im lạng, việc này xin nhớ giữ như vậy.

5. Yết ma xuất tội:

Lúc đó Bí-sô Ô-đà-di đã hành Bổn nhật trị biệt trụ tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành lại biệt trụ bấy nhiêu ngày xong, kế hành sáu đêm Ma na đỏa xong, liền đến nói với các Bí-sô: “giờ tôi phải làm sao”, các Bí-sô bạch Phật, Phật nói: “các thầy hãy cho Bí-sô Ô-đà-di yết ma Xuất tội, nếu có người nào giống như vậy, Tăng cũng nên cho yết ma Xuất tội”. Tác pháp yết ma Xuất tội như sau: Tăng nhất tâm hòa hợp, Bí-sô Ô-đà-di từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch bày vai hữu chắp tay bạch Tăng:

Đại đức tăng nhớ nghĩ, tôi Bí-sô Ô-đà-di cố ý làm xuất tinh phạm tội Tăng già bà thi sa, đã che giấu nửa tháng. Tăng đã cho tôi yết ma Biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành biệt trụ bấy nhiêu ngày. Khi tôi đang hành biệt trụ lại cố ý làm xuất tinh, tái phạm tội tăng tàn, đã che giấu nửa tháng. Tăng đã cho tôi yết ma Bổn nhật trị biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành lại biệt trụ bấy nhiêu ngày. Khi đang hành Bổn nhật trị biệt trụ lại cố ý làm xuất tinh, lại tái phạm tội tăng tàn, đã che giấu nửa tháng. Tăng đã cho tôi yết ma Bổn nhật trị biệt trụ lại, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành lại Bổn nhật trị biệt trụ bấy nhiêu ngày. Tôi đã hành lại Bổn nhật trị biệt trụ xong rồi. Tăng cũng đã cho tôi yết ma hành sáu đêm Ma na đỏa, tôi cũng đã hành sáu đêm Ma na đỏa xong rồi, nay theo Tăng xin yết ma Xuất tội. Xin Tăng thương xót cho tôi yết ma Xuất tội. (3 lần)

Một Bí-sô trong Tăng tác bạch yết ma như sau:

Đại đức tăng lắng nghe, Bí-sô Ô-đà-di cố ý làm xuất tinh phạm tội Tăng già bà thi sa, đã che giấu nửa tháng. Tăng đã cho Bí-sô này yết ma Biệt tru, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành biệt trụ bấy nhiêu ngày, Khi Bí-sô này đang hành biệt trụ lại cố ý làm xuất tinh, tái phạm tội tăng tàn, đã che giấu nửa tháng. Tăng đã cho Bí-sô này yết ma Bổn nhật trị biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành lại biệt trụ bấy nhiêu ngày. Khi Bí-sô này đang hành Bổn nhật trị biệt trụ lại cố ý làm xuất tinh, lại tái phạm tội tăng tàn, đã che giấu nửa tháng. Tăng đã cho Bí-sô này yết ma Bổn nhật trị biệt trụ lại, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành lại Bổn nhật trị biệt trụ bấy nhiêu ngày. Bí-sô Ô-đà-di đã hành lại Bổn nhật trị biệt trụ xong rồi, Tăng cũng đã cho Bí-sô này yết ma hành sáu đêm Ma na đỏa, Bí-sô này cũng đã hành sáu đêm Ma na đỏa xong rồi, nay theo Tăng xin yết ma Xuất tội. Nếu Tăng đúng thời đến nghe, Tăng nên chấp thuận, Tăng nay cho Bí-sô Ô-đà-di yết ma Xuất tội. Bạch như vậy.

Kế Thượng tòa trong Tăng nên quở trách Bí-sô Ô-đà-di: “thầy nên biết có hai hạng người làm tắt cây đuốc pháp, che ánh sáng pháp, hoại ngọn đèn pháp, đó là người phạm tội và người có tội mà không như pháp sám hối trừ diệt. Đây gọi là hai hạng người thấp hèn, ngu si, bất minh, bất thiện. Lại có hai hạng người đối với tội trong căn bản không nhổ phá đi, đối với các bộc lưu (phiền não kiết sử) không làm cho khô cạn, không chiến đấu với quân ma, không chặt gẩy cờ ma, không có tâm kiến lập cờ pháp thắng diệu, không đoạn trừ ác tà kiến, đối với chánh giáo của Vô thượng đại sư không tùy chuyển pháp luân. Lại có hai hạng người bị khổ độc não hại, tăng trưởng luân hồi trong ba cõi là người phạm tội và phạm tội mà không như pháp sám hối. Này Ô-đàdi, thầy nên thường tư duy viễn ly tham sân si, cớ sao thầy lại làm việc xấu xa này. Thầy là người ngu si, tại sao đưa hai tay thọ người khác tín tâm cúng dường, lại dùng hai tay này làm việc xấu xa. Thà thầy dùng hai tay này cầm con rắn có nọc độc, không nên dùng hai tay này cầm sanh chi làm việc xấu xa. Này Ô-đà-di, do đối với tội đã phạm không phát lồ trừ diệt thì sẽ thối thất các tưởng về vô thường, khổ không vô ngã, tưởng về yểm ly thức ăn, tưởng về không ưa thích thế gian, tưởng về bất tịnh, tưởng về thây chết xanh bầm, sình trướng, chảy máu mủ… các tưởng như thế đều không hiện tiền; cũng không thể đắc bốn thiền, bốn định cho đến bốn quả Sa môn và sáu thông đều không thể chứng hội. Lại nữa, do không phát lồ, sau khi chết sẽ tùy thọ sanh một trong hai đường ác đáng sợ là địa ngục và bàng sanh. Như Phật đã dạy có hai nghiệp che chướng đưa đến hai đường ác là địa ngục và bàng sanh, đó là không tin lời Phật dạy và che giấu tội lỗi”. Ân cần khiển trách như vậy rồi mới tác yết ma:

Đại đức tăng lắng nghe, Bí-sô Ô-đà-di cố ý làm xuất tinh phạm tội Tăng già bà thi sa, đã che giấu nửa tháng. Tăng đã cho Bí-sô này yết ma Biệt tru, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành biệt trụ bấy nhiêu ngày. Khi Bí-sô này đang hành biệt trụ lại cố ý làm xuất tinh, tái phạm tội Tăng tàn, đã che giấu nửa tháng. Tăng đã cho Bí-sô này yết ma Bổn nhật trị biệt trụ, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành lại biệt trụ bấy nhiêu ngày. Khi Bí-sô này đang hành Bổn nhật trị biệt trụ lại cố ý làm xuất tinh, lại tái phạm tội Tăng tàn, đã che giấu nửa tháng. Tăng đã cho Bí-sô này yết ma Bổn nhật trị biệt trụ lại, tùy che giấu bao nhiêu ngày thì hành lại Bổn nhật trị biệt trụ bấy nhiêu ngày. Bí-sô Ô-đà-di đã hành lại Bổn nhật trị biệt trụ xong rồi, Tăng đã cho hành sáu đêm Ma na đỏa, Bí-sô Ô-đà-di cũng đã hành sáu đêm Ma na đỏa xong rồi, nay theo Tăng xin yết ma Xuất tội, Tăng nay cho Bí-sô Ô-đà-di yết ma Xuất tội. Các cụ thọ chấp thuận cho Bí-sô Ô-đà-di yết ma Xuất tội thì im lặng, ai không chấp thuận thì nói.

Tăng đã chấp thuận cho Bí-sô Ô-đà-di yết ma Xuất tội xong rồi, Tăng chấp thuận vì im lạng, việc này xin nhớ giữ như vậy.

Kế khen ngợi và khuyên nhủ: “lành thay Ô-đà-di, “ thầy nên biết có hai hạng người thường đốt sáng cây đuốc pháp, dựng lên cây cờ pháp, đó là người không phạm tội và người có tội mà như pháp sám hối trừ diệt. Đây gọi là hai hạng người thông tuệ, phân minh và thiện. Lại có hai hạng người đối với tội trong căn bản có thể nhổ phá đi, đối với các bộc lưu (phiền não kiết sử) có thể làm cho khô cạn, có thể chiến đấu với quân ma, chặt gẩy cờ ma và có tâm kiến lập cờ pháp thắng diệu. Có thể đoạn trừ ác tà kiến, đối với chánh giáo của Vô thượng đại sư có thể tùy chuyển pháp luân. Lại có hai hạng người không bị khổ độc não hại, không còn luân hồi trong ba cõi là người không phạm tội và phạm tội mà như pháp sám hối trừ diệt. Này Ô-đà-di, thầy đã phát lồ sám tội thì có thể đắc các tưởng về vô thường, khổ không vô ngã…, được thọ sanh vào một trong hai đường lành là trời người không có nghi. Như Phật đã dạy có hai nghiệp không che chướng có thể thọ sanh vào cõi trời người, đó là tin lời Phật dạy và không che giấu tội. Này Ô-đà-di, thầy đã được xuất tội, từ nay nên siêng tu phẩm thiện chớ có buông lung”.

6. Sám tội Tốt-thổ-la để:

Sau khi xuất tội Tăng già bà thi sa xong nên lần lượt sám các tội phương tiện Tốt-thổ-la để, nên xin như sau:

Đại đức Tăng lắng nghe, tôi Bí-sô _____ đối với việc cố ý xuất tinh, trước có tạo tội phương tiện Tốt-thổ-la để, nay theo Tăng xin sám tội Tốt-thổ-la để, xin Tăng thương xót cho tôi sám tội Tốt-thổ-la để (ba lần).

Một Bí-sô tác pháp yết ma như sau:

Đại đức tăng lắng nghe, Bí-sô __________ này đối với việc cố ý xuất tinh, trước có tạo tội phương tiện Tốt-thổ-la để, nay theo Tăng xin sám tội Tốt-thổ-la để. Nếu tăng già đúng thời đến nghe, Tăng già nên chấp thuận, Tăng nay cho Bí-sô _____ sám tội Tốt-thổ-la để. Bạch như vậy.

Đại đức tăng lắng nghe, Bí-sô _____ này đối với việc cố ý xuất inh, trước có tạo tội phương tiện Tốt-thổ-la để, nay theo Tăng xin sám tội Tốt-thổ-la để, Tăng nay cho Bí-sô _____ này sám tội phương tiện Tốt-thổ-la để. Các cụ thọ chấp thuận cho Bí-sô __________ này sám tội phương tiện Tốt-thổ-la để thì im lặng, ai không chấp thuận thì nói. Đây là yết ma lần thứ nhất (lần thứ hai, lần thứ ba)

Tăng đã chấp thuận cho Bí-sô _____ này sám tội phương tiện Tốt-thổ-la để xong rồi, Tăng chấp thuận vì im lăng, việc này xin nhớ giữ như vậy.

Kế đối trước một Bí-sô sám các nhân tội Đột sắc ngật lý ca và các tội Ba-dật-đề không kính giáo. Tội Tốt-thổ-la để có hai phẩm:

1. Nhân tội Ba la thị ca có trọng và khinh, nếu là trọng thì phài sám hối ở trong Tăng (Tăng hiện tiền trong đại giới), nếu là khinh thì đối trước bốn Bí-sô ở trong giới tràng sám hối.

2. Nhân tội Tăng già bà thi sa cũng có trọng và khinh, nếu là trọng thì nên đối trước bốn Bí-sô ở trong giới tràng sám hối, nếu là khinh thì đối trước một Bí-sô phát lồ sám hối, giống như sám các tội Ba-dật-đề và tội Đột sắc ngật lý ca; nếu có che giấu thì phải sám thêm các tội che giấu.

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10