CẢM NIỆM
Kính tặng Hoà Thượng Thích Thắng Hoan nhân chuyến đầu tiên Ngài về thăm Thụy Sĩ

Thân đã là mây sao chẳng bay
Tâm vô sở trụ hề khứ lai
Một kiếp Không Môn nuôi nguyện lớn
Trọn đời muôn nẻo độ trần ai
Pháp là Pháp Tướng duy tâm tạo
Tình là Tình Đạo vốn chẳng hai
Đến đây biết hẹn cùng ai nhỉ?
Một đãy mà nghe quá đủ đầy.

Thụy Sĩ, ngày 28.3.1997
Giác Đẳng