CẢM NIỆM
PHẬT TỬ CHÙA PHỔ HIỀN

Phổ Hiền nhân dịp dừng chân
Mến thương Phật Tử xa gần nhiệt tâm
Chung xây với một tấm lòng
Trao nhau tình Đạo mặn nồng cùng chia
Hiến dâng Phật Tổ hương thề
Nguyện toà sen nở Bồ Đề sáng soi
Ước mơ vững bước đường đời
Vinh quang nòi giống rạng ngời tổ tiên
Mong sao con thảo cháu hiền
Mồi đèn trí tuệ lưu truyền ngàn năm.