Cảm Niệm Ân Sư
(Minh Đăng Quang)
Trình bày: Lệ Thủy