CAM LỘ QUÂN TRÀ LỢI ẤN

 

Hai tay cài chéo các ngón rồi nắm quyền, dựng đứng hai ngón giữa, tưởng dính nhau như cây kim. Đem ngón trỏ phụ lóng thứ ba của ngón giữa, co hai ngón cái vào trong lòng bàn tay thì thành Ấn.

Chân Ngôn là:

“Án, phộc nhật-la mật-lý đa, ma hạ vĩ lý-dã, bát-la để nga-lý hận-noa, sa phộc hàm”