PHẬT THUYẾT CAM LỘ ĐÀ LA NI CHÚ

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

1_ Nam mô tố lỗ bá gia

2_ Đát tha yết đa gia

3_ Đát điệt tha

4_ Án

5_ Tố lỗ, tố lỗ

6_ Bá la tố lỗ

7_ Bá la tố lỗ

8_ Sa ha

 

NAMO SURŪPAYA TATHĀGATĀYA

TADYATHĀ: OṂ SURU SURU PRASURU PRASURU SVĀHĀ

(Bản khác ghi nhận câu Chú này là:

NAMO SURŪPAYA TATHĀGATĀYA

OṂ_ SURU SURU PRASURU PRASURU SURU SURU SURUYA SVĀHĀ)

Lấy một bụm nước , chú vào 7 biến rồi tán rải trong hư không. Cứ một chất cặn của nước ấy sẽ biến thành một ngàn hộc Cam Lộ . Tất cả Quỷ đói đều được ăn, không thiếu chút nào thảy đều no đủ.

10/05/2006

Print Friendly, PDF & Email