CAM LỘ ĐÀ LA NI

Hán dịch: Vu Điền Tam Tạng THỰC XOA NAN ĐÀ dịch tại chùa Phật Thọ Ký
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Ná mô bá nga phộc đế, A di đá bà gia, đát tha yết đá gia, A la ha đế, tam miệu tam bột đà gia .

Đát nễ dã tha: Án, A di lị đế, A di lị đô bá phệ, A di lị đá sâm bá phệ, A di lị đá yết bệ, A di lị đá tỷ đệ, A di lị đá đế, A di lị đá vĩ yết lam đế nghệ, A di lị đá vĩ ca đá nga di nê, A di lị đá gia nga nẵng, Chỉ lật để ca lệ, A di lị đá nột nộ phệ tát phộc lệ, tát bà đát tha,tát đà di, tát bà chỉ lệ xả, yết xoa diễm, ca lệ, tát phộc ha

NAMO AMITĀBHĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

TADYATHĀ: OṂ_ AMṚTE , AMṚTODBHAVE, AMṚTA SAṂBHAVE, AMṚTA GARBHE, AMṚTA SIDDHE , AMRTA TEJE , AMṚTA VIKRĀNTE ,

AMṚTA VIKRĀNTA GAMINE, AMṚTA GAGANA KĪRTI KARE, AMṚTA DUṆḌUBHISVARE, SARVĀRTHA SĀDHANE , SARVA KLEŚA KṢAYAṂ KARE, SVĀHĀ

PHẬT THUYẾT CAM LỘ ĐÀ LA NI KINH

_Hết_

11/05/2006