錦Cẩm 江Giang 禪Thiền 燈Đăng 目Mục 錄Lục

清Thanh 通Thông 醉Túy 輯

錦cẩm 江giang 禪thiền 燈đăng 目mục 錄lục

卷quyển 一nhất

卷quyển 首thủ 。 序tự 。 辯biện 譌# 。 凡phàm 例lệ 。

後hậu 跋bạt 。

初sơ 祖tổ 菩Bồ 提Đề 達đạt 磨ma 大đại 師sư 。 二nhị 祖tổ 慧tuệ 可khả 大đại 祖tổ 禪thiền 師sư 。

三tam 祖tổ 僧Tăng 燦# 鑑giám 智trí 禪thiền 師sư 。 四tứ 祖tổ 道đạo 信tín 大đại 醫y 禪thiền 師sư 。

五ngũ 祖tổ 弘hoằng 忍nhẫn 禪thiền 師sư 。 六lục 祖tổ 大đại 鑒giám 慧tuệ 能năng 禪thiền 師sư 。

四tứ 祖tổ 下hạ 第đệ 三tam 世thế 。

(# 智trí 嚴nghiêm 法pháp 嗣tự )# 益ích 州châu 端đoan 伏phục 禪thiền 師sư 。 漢hán 南nam 法pháp 俊# 禪thiền 師sư 。

西tây 川xuyên 敏mẫn 居cư 禪thiền 師sư 。

四tứ 祖tổ 下hạ 第đệ 六lục 世thế (# 旁bàng 出xuất )# 。

(# 智trí 威uy 法pháp 嗣tự )# 天thiên 柱trụ 崇sùng 慧tuệ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

五ngũ 祖tổ 下hạ 第đệ 一nhất 世thế 。

金kim 州châu □# 持trì 禪thiền 師sư 。 資tư 州châu 智trí 侁# 禪thiền 師sư 。

五ngũ 祖tổ 下hạ 第đệ 二nhị 世thế 。

(# 智trí 侁# 法pháp 嗣tự )# 資tư 州châu 處xứ 寂tịch 禪thiền 師sư 。

五ngũ 祖tổ 下hạ 第đệ 三tam 世thế 。

(# 處xứ 寂tịch 法pháp 嗣tự )# 益ích 州châu 無vô 相tướng 禪thiền 師sư 。 長trường/trưởng 松tùng 馬mã 禪thiền 師sư 。

梓# 州châu 曉hiểu 了liễu 禪thiền 師sư 。

五ngũ 祖tổ 下hạ 第đệ 四tứ 世thế 。

(# 無vô 相tướng 法pháp 嗣tự )# 保bảo 唐đường 無vô 住trụ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 雲vân 頂đảnh 王vương 頭đầu 陀đà 。

淨tịnh 眾chúng 神thần 會hội 禪thiền 師sư 。

六lục 祖tổ 大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 一nhất 世thế 。

南nam 嶽nhạc 懷Hoài 讓Nhượng 禪Thiền 師Sư 。 (# 有hữu 錄lục )# 。 青thanh 原nguyên 行Hành 思Tư 禪Thiền 師Sư 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 二nhị 世thế 。

(# 南nam 嶽nhạc 讓nhượng 法pháp 嗣tự )# 馬mã 祖tổ 道đạo 一nhất 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 神thần 會hội 法pháp 嗣tự )# 西tây 隱ẩn 進tiến 平bình 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 益ích 州châu 南nam 印ấn 禪thiền 師sư 。

涪# 州châu 朗lãng 禪thiền 師sư 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 三tam 世thế 。

(# 馬mã 祖tổ 一nhất 法pháp 嗣tự )# 西tây 山sơn 亮lượng 座tòa 主chủ (# 有hữu 錄lục )# 。 則tắc 州châu 和hòa 尚thượng (# 有hữu 錄lục )# 。

章chương 敬kính 懷hoài 腪# 禪thiền 師sư 。 漢hán 南nam 良lương 津tân 禪thiền 師sư 。

(# 南nam 印ấn 法pháp 嗣tự )# 益ích 州châu 義nghĩa 俛miễn 禪thiền 師sư 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 四tứ 世thế 。

(# 歸quy 宗tông 常thường 法pháp 嗣tự )# 漢hán 南nam 高cao 亭đình 和hòa 尚thượng (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 章chương 敬kính 腪# 法pháp 嗣tự )# 金kim 州châu 操thao 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 南nam 泉tuyền 願nguyện 法pháp 嗣tự )# 雲vân 頂đảnh 日nhật 子tử 和hòa 尚thượng (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 石thạch 頭đầu 遷thiên 法pháp 嗣tự )# 雲vân 頂đảnh 常thường 清thanh 禪thiền 師sư 。

(# 荊kinh 南nam 忠trung 法pháp 嗣tự )# 益ích 州châu 如như 一nhất 禪thiền 師sư 。 遂toại 州châu 道đạo 圓viên 和hòa 尚thượng 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 五ngũ 世thế (# 旁bàng 出xuất )# 。

(# 遂toại 州châu 圓viên 法pháp 嗣tự )# 圭# 峰phong 宗tông 蜜mật 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 長trường/trưởng 慶khánh 安an 法pháp 嗣tự )# 大đại 隨tùy 法pháp 真chân 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 趙triệu 州châu 諗# 法pháp 嗣tự )# 益ích 州châu 西tây 睦mục 和hòa 尚thượng (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 龍long 潭đàm 信tín 法pháp 嗣tự )# 鼎đỉnh 州châu 德đức 山sơn 鑒giám 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

卷quyển 二nhị

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 五ngũ 世thế 。

(# 藥dược 山sơn 儼nghiễm 法pháp 嗣tự )# 華hoa 亭đình 船thuyền 子tử 德đức 誠thành 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 臨lâm 濟tế 玄huyền 法pháp 嗣tự )# 金kim 沙sa 和hòa 尚thượng (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 溈# 山sơn 祐hựu 法pháp 嗣tự )# 益ích 州châu 應ưng 天thiên 和hòa 尚thượng (# 有hữu 錄lục )# 。 金kim 州châu 法pháp 朗lãng 禪thiền 師sư 。

興hưng 元nguyên 崇sùng 皓hạo 禪thiền 師sư 。

(# 雲vân 水thủy 清thanh 法pháp 嗣tự )# 長trường/trưởng 松tùng 神thần 照chiếu 禪thiền 師sư 。

(# 常thường 清thanh 法pháp 嗣tự )# 龍long 槐# 如như 順thuận 禪thiền 師sư 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 六lục 世thế 。

(# 夾giáp 山sơn 會hội 法pháp 嗣tự )# 嘉gia 州châu 白bạch 水thủy 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 香hương 巖nham 閑nhàn 法pháp 嗣tự )# 益ích 州châu 南nam 禪thiền 無vô 染nhiễm 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

益ích 州châu 長trường/trưởng 平bình 和hòa 尚thượng (# 有hữu 錄lục )# 。

益ích 州châu 崇sùng 福phước 演diễn 教giáo 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 投đầu 子tử 同đồng 法pháp 嗣tự )# 香hương 山sơn 澄trừng 照chiếu 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

中trung 梁lương 遵tuân 古cổ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 洞đỗng 山sơn 价# 法pháp 嗣tự )# 北bắc 院viện 通thông 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 益ích 州châu 白bạch 禪thiền 師sư 。

白bạch 水thủy 本bổn 仁nhân 禪thiền 師sư 。 昭chiêu 覺giác 休hưu 夢mộng 禪thiền 師sư 。

(# 禪thiền 照chiếu 法pháp 嗣tự )# 縉# 雲vân 有hữu 錄lục 禪thiền 師sư 。

(# 夾giáp 山sơn 會hội 法pháp 嗣tự )# 益ích 州châu 西tây 穆mục 和hòa 尚thượng 。 益ích 州châu 夾giáp 山sơn 院viện 和hòa 尚thượng 。

(# 石thạch 霜sương 諸chư 法pháp 嗣tự )# 臨lâm 卭# 守thủ 閒gian/nhàn 禪thiền 師sư 。

(# 德đức 山sơn 鑒giám 法pháp 嗣tự )# 雙song 流lưu 尉úy 遲trì 和hòa 尚thượng 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 七thất 世thế 。

(# 雲vân 葢# 元nguyên 法pháp 嗣tự )# 天thiên 台thai 山sơn 燈đăng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 洛lạc 浦# 安an 法pháp 嗣tự )# 洞đỗng 谿khê 戒giới 定định 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 黑hắc 水thủy 華hoa 藏tạng 慧tuệ 通thông 禪thiền 師sư 。

(# 曹tào 山sơn 寂tịch 法pháp 嗣tự )# 布bố 水thủy 崖nhai 和hòa 尚thượng (# 有hữu 錄lục )# 。 益ích 州châu 西tây 禪thiền 和hòa 尚thượng (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 白bạch 馬mã 儒nho 法pháp 嗣tự )# 青thanh 剉tỏa 山sơn 如như 觀quán 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 嵓# 頭đầu 奯# 法pháp 嗣tự )# 雲vân 頂đảnh 玄huyền 泉tuyền 彥ngạn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

靈linh 嵓# 慧tuệ 宗tông 禪thiền 師sư 。

(# 龍long 牙nha 遁độn 法pháp 嗣tự )# 西tây 川xuyên 存tồn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 雪tuyết 峰phong 存tồn 法pháp 嗣tự )# 普phổ 通thông 山sơn 普phổ 明minh 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

太thái 原nguyên 孚phu 上thượng 座tòa (# 有hữu 錄lục )# 。 鼓cổ 山sơn 神thần 晏# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

永vĩnh 安an 峰phong 禪thiền 師sư 。 明minh 水thủy 懷hoài 中trung 禪thiền 師sư 。

益ích 州châu 懷hoài 果quả 禪thiền 師sư 。

(# 雲vân 居cư 應ưng 法pháp 嗣tự )# 白bạch 水thủy 瑋vĩ 禪thiền 師sư 。

(# 了liễu 覺giác 法pháp 嗣tự )# 昭chiêu 覺giác 延diên 美mỹ 禪thiền 師sư 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 八bát 世thế 。

(# 青thanh 峰phong 楚sở 法pháp 嗣tự )# 西tây 川xuyên 靈linh 龕khám 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 益ích 州châu 歸quy 信tín 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 玄huyền 泉tuyền 彥ngạn 法pháp 嗣tự )# 玄huyền 泉tuyền 二nhị 世thế 和hòa 尚thượng (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 羅la 山sơn 閑nhàn 法pháp 嗣tự )# 西tây 川xuyên 定định 慧tuệ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 灌quán 州châu 靈linh 嵓# 和hòa 尚thượng (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 芭ba 蕉tiêu 清thanh 法pháp 嗣tự )# 承thừa 天thiên 院viện 辭từ 確xác 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

興hưng 元nguyên 牛ngưu 頭đầu 精tinh 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

覺giác 城thành 院viện 信tín 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 雲vân 門môn 偃yển 法pháp 嗣tự )# 香hương 林lâm 院viện 澄trừng 遠viễn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

薦tiến 福phước 承thừa 古cổ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 雙song 峰phong 竟cánh 欽khâm 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

青thanh 城thành 大đại 面diện 山sơn 乘thừa 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

卷quyển 三tam

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 八bát 世thế 。

(# 雲vân 門môn 偃yển 法pháp 嗣tự )# 普phổ 通thông 封phong 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 銕# 幢tràng 覺giác 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

福phước 化hóa 充sung 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 黃hoàng 龍long 贊tán 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 鹿lộc 門môn 真chân 法pháp 嗣tự )# 益ích 州châu 崇sùng 真chân 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 曹tào 山sơn 霞hà 法pháp 嗣tự )# 嘉gia 州châu 東đông 汀# 和hòa 尚thượng (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 雲vân 居cư 岳nhạc 法pháp 嗣tự )# 梓# 州châu 龍long 泉tuyền 和hòa 尚thượng (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 含hàm 珠châu 哲triết 法pháp 嗣tự )# 龍long 穴huyệt 山sơn 和hòa 尚thượng (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 紫tử 陵lăng 一nhất 法pháp 嗣tự )# 興hưng 元nguyên 府phủ 大đại 浪lãng 和hòa 尚thượng (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 大đại 嵓# 白bạch 法Pháp 嗣tự )# 臨lâm 卭# 碧bích 雲vân 和hòa 尚thượng 。

(# 報báo 慈từ 嶼# 法pháp 嗣tự )# 聖thánh 興hưng 存tồn 和hòa 尚thượng 。

(# 瑞thụy 龍long 章chương 法pháp 嗣tự )# 西tây 川xuyên 德đức 言ngôn 禪thiền 師sư 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 九cửu 世thế 。

(# 黃hoàng 龍long 機cơ 法pháp 嗣tự )# 黃hoàng 龍long 繼kế 達đạt 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 玄huyền 都đô 山sơn 澄trừng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

嘉gia 州châu 黑hắc 水thủy 和hòa 尚thượng (# 有hữu 錄lục )# 。 昌xương 福phước 達đạt 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 大đại 龍long 洪hồng 法pháp 嗣tự )# 普phổ 通thông 從tùng 善thiện 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 護hộ 國quốc 遠viễn 法pháp 嗣tự )# 軍quân 雲vân 頂đảnh 德đức 敷phu 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 石thạch 門môn 微vi 法pháp 嗣tự )# 承thừa 天thiên 義nghĩa 懃cần 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 德đức 山sơn 密mật 法pháp 嗣tự )# 中trung 梁lương 山sơn 崇sùng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 東đông 禪thiền 秀tú 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

黑hắc 水thủy 承thừa 璟# 禪thiền 師sư 。

(# 乾can/kiền/càn 明minh 信tín 法pháp 嗣tự )# 西tây 禪thiền 垂thùy 白bạch 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 保bảo 唐đường 無vô 約ước 禪thiền 師sư 。

(# 雙song 泉tuyền 寬khoan 法pháp 嗣tự )# 延diên 慶khánh 宗tông 本bổn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 香hương 林lâm 遠viễn 法pháp 嗣tự )# 灌quán 州châu 羅La 漢Hán 和hòa 尚thượng (# 有hữu 錄lục )# 。 青thanh 城thành 香hương 林lâm 信tín 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 妙diệu 勝thắng 臻trăn 法pháp 嗣tự )# 西tây 川xuyên 雪tuyết 峰phong 欽khâm 山sơn 主chủ (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 白bạch 兆triệu 楚sở 法pháp 嗣tự )# 永vĩnh 慶khánh 繼kế 動động 禪thiền 師sư 。

(# 雲vân 頂đảnh 德đức 敷phu 法pháp 嗣tự )# 樂nhạo/nhạc/lạc 營doanh 將tương 。

(# 五ngũ 祖tổ 戒giới 法pháp 嗣tự )# 梁lương 山sơn 了liễu 奇kỳ 禪thiền 師sư 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 十thập 世thế 。

(# 黃hoàng 龍long 達đạt 法pháp 嗣tự )# 眉mi 州châu 黃hoàng 龍long 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 清thanh 凉# 益ích 法pháp 嗣tự )# 大đại 梅mai 慧tuệ 明minh 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 梁lương 山sơn 緣duyên 法pháp 嗣tự )# 梁lương 山sơn 嵓# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 石thạch 門môn 遠viễn 法pháp 嗣tự )# 雲vân 頂đảnh 山sơn 鑒giám 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 清thanh 居cư 山sơn 昇thăng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 黑hắc 水thủy 璟# 法pháp 嗣tự )# 黑hắc 水thủy 義nghĩa 欽khâm 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 智trí 門môn 祚tộ 法pháp 嗣tự )# 雪tuyết 竇đậu 重trọng/trùng 顯hiển 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 長trường/trưởng 松tùng 襲tập 禪thiền 師sư 。

(# 德đức 山sơn 遠viễn 法pháp 嗣tự )# 大đại 中trung 仁nhân 辯biện 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 菩Bồ 提Đề 桂quế 芳phương 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 福phước 昌xương 善thiện 法Pháp 嗣tự )# 福phước 昌xương 詢tuân 禪thiền 師sư 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 十thập 一nhất 世thế 。

(# 谷cốc 隱ẩn 聰thông 法pháp 嗣tự )# 永vĩnh 福phước 院viện 延diên 照chiếu 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

永vĩnh 慶khánh 光quang 普phổ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 葉diệp 縣huyện 省tỉnh 法pháp 嗣tự )# 䦹# 邡# 方phương 水thủy 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 大đại 陽dương 玄huyền 法pháp 嗣tự )# 羅la 浮phù 顯hiển 如như 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 雲vân 頂đảnh 海hải 鵬# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 北bắc 塔tháp 廣quảng 法pháp 嗣tự )# 玉ngọc 泉tuyền 承thừa 皓hạo 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 雪tuyết 竇đậu 顯hiển 法pháp 嗣tự )# 修tu 撰soạn 曾tằng 會hội 居cư 士sĩ (# 有hữu 錄lục )# 。 興hưng 元nguyên 道đạo 滿mãn 禪thiền 師sư 。

(# 延diên 慶khánh 榮vinh 法pháp 嗣tự )# 圓viên 通thông 居cư 訥nột 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 梁lương 山sơn 嵓# 法pháp 嗣tự )# 梁lương 山sơn 善thiện 冀ký 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 圓viên 覺giác 曇đàm 法pháp 嗣tự )# 靈linh 嵓# 圓viên 日nhật 禪thiền 師sư 。

(# 南nam 華hoa 緣duyên 法pháp 嗣tự )# 青thanh 剉tỏa 智trí 靜tĩnh 禪thiền 師sư 。

(# 繼kế 鶻cốt 法pháp 嗣tự )# 臨lâm 卭# 復phục 首thủ 座tòa 。

(# 雲vân 居cư 錫tích 法pháp 嗣tự )# 淨tịnh 眾chúng 先tiên 禪thiền 師sư 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 十thập 二nhị 世thế 。

(# 琅lang 琊gia 覺giác 法pháp 嗣tự )# 歸quy 宗tông 可khả 宣tuyên 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 浮phù 山sơn 遠viễn 法pháp 嗣tự )# 玉ngọc 泉tuyền 謂vị 芳phương 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 稱xưng 心tâm 倧# 法pháp 嗣tự )# 慧tuệ 日nhật 堯# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 石thạch 霜sương 圓viên 法pháp 嗣tự )# 菩Bồ 提Đề 光quang 用dụng 禪thiền 師sư 。

(# 大đại 愚ngu 芝chi 法pháp 嗣tự )# 雲vân 頂đảnh 繼kế 蘭lan 禪thiền 師sư 。

(# 天thiên 衣y 懷hoài 法pháp 嗣tự )# 淨tịnh 眾chúng 梵Phạm 言ngôn 禪thiền 師sư 。 淨tịnh 眾chúng 擇trạch 言ngôn 禪thiền 師sư 。

(# 天thiên 衣y 在tại 法pháp 嗣tự )# 菩Bồ 提Đề 志chí 專chuyên 禪thiền 師sư 。

(# 玉ngọc 泉tuyền 珘# 法pháp 嗣tự )# 雲vân 頂đảnh 宗tông 永vĩnh 禪thiền 師sư 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 十thập 三tam 世thế 。

(# 雙song 峰phong 回hồi 法pháp 嗣tự )# 光quang 國quốc 文văn 贊tán 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 靈linh 山sơn 彥ngạn 文văn 禪thiền 師sư 。

(# 玉ngọc 泉tuyền 謂vị 芳phương 法pháp 嗣tự )# 延diên 福phước 智trí 興hưng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 芙phù 蓉dung 楷# 法pháp 嗣tự )# 丹đan 霞hà 子tử 淳thuần 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 寶bảo 峰phong 惟duy 照chiếu 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

卷quyển 四tứ

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 十thập 三tam 世thế 。

(# 芙phù 蓉dung 楷# 法pháp 嗣tự )# 石thạch 門môn 元nguyên 易dị 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 梅mai 山sơn 己kỷ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

天thiên 寧ninh 齊tề 璉# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 鹿lộc 門môn 法pháp 燈đăng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

合hợp 州châu 鑑giám 禪thiền 師sư 。

(# 大đại 洪hồng 恩ân 法pháp 嗣tự )# 大đại 洪hồng 守thủ 遂toại 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 蔣tưởng 山sơn 泉tuyền 法pháp 嗣tự )# 清thanh 獻hiến 趙triệu 抃# 居cư 士sĩ (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 法pháp 雲vân 秀tú 法pháp 嗣tự )# 慈từ 濟tế 聰thông 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 佛Phật 國quốc 惟duy 白bạch 禪thiền 師sư 。

明minh 水thủy 法pháp 遜tốn 禪thiền 師sư 。

(# 黃hoàng 龍long 南nam 法pháp 嗣tự )# 東đông 林lâm 總tổng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 黃hoàng 檗# 勝thắng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

福phước 嚴nghiêm 慈từ 感cảm 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 雲vân 葢# 守thủ 智trí 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

靈linh 隱ẩn 德đức 滋tư 山sơn 主chủ (# 有hữu 錄lục )# 。 景cảnh 福phước 順thuận 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

靈linh 嵓# 確xác 禪thiền 師sư 。 淨tịnh 眾chúng 啟khải 蒙mông 禪thiền 師sư 。

雲vân 頂đảnh 清thanh 泰thái 禪thiền 師sư 。

(# 祖tổ 印ấn 林lâm 法pháp 嗣tự )# 富phú 樂lạc 智trí 靜tĩnh 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 富phú 樂lạc 智trí 福phước 禪thiền 師sư 。

(# 承thừa 天thiên 珍trân 法pháp 嗣tự )# 白bạch 水thủy 中trung 白bạch 禪thiền 師sư 。 九cửu 頂đảnh 智trí 海hải 禪thiền 師sư 。

(# 雲vân 頂đảnh 宗tông 永vĩnh 法pháp 嗣tự )# □# □# 璋# 禪thiền 師sư 。

(# 夾giáp 山sơn 遵tuân 法pháp 嗣tự )# 福phước 昌xương 知tri 信tín 禪thiền 師sư 。

(# 慧tuệ 日nhật 堯# 法pháp 嗣tự )# 大đại 隨tùy 道đạo 開khai 禪thiền 師sư 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 十thập 四tứ 世thế 。

(# 白bạch 雲vân 端đoan 法pháp 嗣tự )# 五ngũ 祖tổ 法pháp 演diễn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 丹đan 霞hà 淳thuần 法pháp 嗣tự )# 真chân 歇hiết 清thanh 了liễu 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 石thạch 門môn 易dị 法pháp 嗣tự )# 尼ni 佛Phật 通thông 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 九cửu 頂đảnh 慈từ 普phổ 禪thiền 師sư 。

(# 大đại 洪hồng 遂toại 法pháp 嗣tự )# 大đại 洪hồng 顯hiển 慶khánh 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 黃hoàng 龍long 心tâm 法pháp 嗣tự )# 三tam 聖thánh 繼kế 昌xương 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 中trung 江giang 法pháp 海hải 禪thiền 師sư 。

(# 東đông 林lâm 總tổng 法pháp 嗣tự )# 內nội 翰hàn 蘇tô 軾thức 居cư 士sĩ (# 有hữu 錄lục )# 。

青thanh 城thành 清thanh 傳truyền 禪thiền 師sư 。 慈từ 姥lao 嵓# 子tử 詠vịnh 禪thiền 師sư 。

長trường/trưởng 松tùng 山sơn 錦cẩm 禪thiền 師sư 。 慈từ 姥lao 嵓# 諒# 禪thiền 師sư 。

(# 寶bảo 峰phong 文văn 法pháp 嗣tự )# 西tây 蜀thục 廣quảng 道đạo 者giả (# 有hữu 錄lục )# 。 泐# 潭đàm 湛trạm 堂đường 準chuẩn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 黃hoàng 檗# 勝thắng 法Pháp 嗣tự )# 昭chiêu 覺giác 純thuần 白bạch 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 馬mã 祖tổ 懷hoài 儼nghiễm 禪thiền 師sư 。

雲vân 頂đảnh 表biểu 奇kỳ 禪thiền 師sư 。

(# 仰ngưỡng 山sơn 偉# 法pháp 嗣tự )# 谷cốc 隱ẩn 靜tĩnh 顯hiển 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 黃hoàng 龍long 肅túc 法pháp 嗣tự )# 月nguyệt 珠châu 祖tổ 鑑giám 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 圓viên 照chiếu 本bổn 法pháp 嗣tự )# 逍tiêu 遙diêu 聰thông 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 聖thánh 壽thọ 省tỉnh 聰thông 禪thiền 師sư 。

(# 上thượng 藍lam 順thuận 法pháp 嗣tự )# 參tham 政chánh 蘇tô 轍triệt 居cư 士sĩ (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 佛Phật 國quốc 惟duy 法pháp 嗣tự )# 乾can/kiền/càn 明minh 永vĩnh 因nhân 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 慧tuệ 林lâm 冲# 法pháp 嗣tự )# 福phước 昌xương 義nghĩa 端đoan 禪thiền 師sư 。

(# 大đại 溈# 喆# 法pháp 嗣tự )# 象tượng 耳nhĩ 子tử 真chân 禪thiền 師sư 。 昭chiêu 覺giác 師sư 範phạm 禪thiền 師sư 。

(# 五ngũ 祖tổ 常thường 法pháp 嗣tự )# 昭chiêu 化hóa 希hy 紹thiệu 禪thiền 師sư 。

卷quyển 五ngũ

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 十thập 五ngũ 世thế 。

(# 天thiên 童đồng 覺giác 法pháp 嗣tự )# 清thanh 凉# 法pháp 真chân 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 黃hoàng 龍long 新tân 法pháp 嗣tự )# 九cửu 頂đảnh 寂tịch 惺tinh 泉tuyền 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

性tánh 空không 妙diệu 普phổ 菴am 主chủ (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 青thanh 原nguyên 信tín 法pháp 嗣tự )# 正Chánh 法Pháp 希hy 明minh 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 昭chiêu 覺giác 符phù 禪thiền 師sư 。

(# 兜Đâu 率Suất 悅duyệt 法pháp 嗣tự )# 丞thừa 相tương/tướng 張trương 商thương 英anh 居cư 士sĩ (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 法pháp 雲vân 杲# 法pháp 嗣tự )# 西tây 蜀thục 鑾# 法Pháp 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 泐# 潭đàm 準chuẩn 法pháp 嗣tự )# 雲vân 嵓# 天thiên 游du 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 大đại 溈# 瑃# 法pháp 嗣tự )# 中trung 嵓# 慧tuệ 目mục 能năng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

雲vân 頂đảnh 宗tông 印ấn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 昭chiêu 覺giác 純thuần 白bạch 法Pháp 嗣tự )# 信tín 相tương/tướng 宗tông 顯hiển 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 成thành 都đô 安an 象tượng 禪thiền 師sư 。

(# 儼nghiễm 首thủ 座tòa 法pháp 嗣tự )# 天thiên 寧ninh 則tắc 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 浮phù 山sơn 真chân 法pháp 嗣tự )# 靈linh 嵓# 徽# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 信tín 相tương/tướng 顯hiển 法pháp 嗣tự )# 金kim 純thuần 文văn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 雲vân 頂đảnh 思tư 旦đán 禪thiền 師sư 。

(# 五ngũ 祖tổ 演diễn 法pháp 嗣tự )# 昭chiêu 覺giác 勤cần 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 龍long 門môn 遠viễn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

卷quyển 六lục

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 十thập 五ngũ 世thế 。

(# 五ngũ 祖tổ 演diễn 法pháp 嗣tự )# 大đại 隨tùy 元nguyên 靜tĩnh 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 無vô 為vi 宋tống 泰thái 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

五ngũ 祖tổ 表biểu 自tự 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 龍long 華hoa 道đạo 初sơ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

九cửu 頂đảnh 清thanh 素tố 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 牛ngưu 心tâm 達đạt 禪thiền 師sư 。

雲vân 頂đảnh 才tài 良lương 禪thiền 師sư 。

(# 佛Phật 印ấn 明minh 法pháp 嗣tự )# 富phú 樂lạc 德đức 彰chương 禪thiền 師sư 。

(# 石thạch 霜sương 林lâm 法pháp 嗣tự )# 臥ngọa 龍long 思tư 順thuận 禪thiền 師sư 。

(# 開khai 先tiên 瑛# 法pháp 嗣tự )# 正Chánh 法Pháp 無vô 照chiếu 禪thiền 師sư 。

(# 繼kế 昌xương 法pháp 嗣tự )# 大đại 隨tùy 元nguyên 信tín 禪thiền 師sư 。 曲khúc 尺xích 慧tuệ 照chiếu 禪thiền 師sư 。

(# 宗tông 演diễn 法pháp 嗣tự )# 臥ngọa 龍long 俞# 禪thiền 師sư 。

(# 惠huệ 章chương 法pháp 法pháp 嗣tự )# 雲vân 頂đảnh 雲vân 峰phong 禪thiền 師sư 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 十thập 六lục 世thế 。

(# 昭chiêu 覺giác 勤cần 法pháp 嗣tự )# 大đại 溈# 泰thái 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 靈linh 隱ẩn 遠viễn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

正Chánh 法Pháp 建kiến 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 華hoa 藏tạng 民dân 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

昭chiêu 覺giác 元nguyên 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 象tượng 耳nhĩ 覺giác 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

中trung 嵓# 覺giác 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 福phước 嚴nghiêm 演diễn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

昭chiêu 覺giác 祖tổ 首thủ 座tòa (# 有hữu 錄lục )# 。 丞thừa 相tương/tướng 張trương 浚tuấn 居cư 士sĩ (# 有hữu 錄lục )# 。

成thành 都đô 范phạm 縣huyện 君quân (# 有hữu 錄lục )# 。 長trường/trưởng 松tùng 曉hiểu 禪thiền 師sư 。

九cửu 頂đảnh 希hy 問vấn 禪thiền 師sư 。 正Chánh 法Pháp 化hóa 冲# 禪thiền 師sư 。

九cửu 頂đảnh 宗tông 悟ngộ 禪thiền 師sư 。 師sư 範phạm 首thủ 座tòa 。

(# 太thái 平bình 懃cần 法pháp 嗣tự )# 文Văn 殊Thù 心tâm 道đạo 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 南nam 華hoa 昺# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 龍long 門môn 遠viễn 法pháp 嗣tự )# 龍long 翔tường 珪# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 雲vân 居cư 悟ngộ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

西tây 禪thiền 璉# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 白bạch 揚dương 順thuận 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

卷quyển 七thất

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 十thập 六lục 世thế 。

(# 龍long 門môn 遠viễn 法pháp 嗣tự )# 歸quy 宗tông 賢hiền 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

世thế 奇kỳ 首thủ 座tòa (# 有hữu 錄lục )# 。 給cấp 事sự 馮bằng 楫tiếp 居cư 士sĩ (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 大đại 隋tùy 靜tĩnh 法pháp 嗣tự )# 石thạch 頭đầu 回hồi 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 護hộ 聖thánh 靜tĩnh 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

南nam 嵓# 勝thắng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 廓khuếch 菴am 遠viễn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

能năng 仁nhân 悟ngộ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 子tử 言ngôn 菴am 主chủ (# 有hữu 錄lục )# 。

南nam 修tu 道Đạo 者giả (# 有hữu 錄lục )# 。 莫mạc 將tương 尚thượng 書thư (# 有hữu 錄lục )# 。

龍long 圖đồ 王vương 蕭tiêu 居cư 士sĩ (# 有hữu 錄lục )# 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 十thập 七thất 世thế 。

(# 育dục 王vương 諶# 法pháp 嗣tự )# 西tây 嵓# 宗tông 回hồi 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 徑kính 山sơn 杲# 法pháp 嗣tự )# 東đông 林lâm 道đạo 顏nhan 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 萬vạn 壽thọ 護hộ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

連liên 雲vân 能năng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 靈linh 隱ẩn 印ấn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

秦tần 國quốc 法pháp 真chân 夫phu 人nhân (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 大đại 溈# 泰thái 法pháp 嗣tự )# 慧tuệ 通thông 旦đán 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 正Chánh 法Pháp 灝# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

昭chiêu 覺giác 辯biện 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 靈linh 隱ẩn 遠viễn 法pháp 嗣tự )# 東đông 山sơn 己kỷ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 知tri 府phủ 葛cát 剡# 居cư 士sĩ (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 華hoa 藏tạng 民dân 法pháp 嗣tự )# 寶bảo 印ấn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 可khả 宣tuyên 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 泐# 潭đàm 明minh 法pháp 嗣tự )# 無vô 為vi 緣duyên 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 龍long 翔tường 珪# 法pháp 嗣tự )# 雲vân 居cư 昇thăng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 雲vân 居cư 悟ngộ 法pháp 嗣tự )# 雲vân 居cư 圓viên 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 黃hoàng 龍long 忠trung 法pháp 嗣tự )# 信tín 相tương/tướng 修tu 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 西tây 禪thiền 璉# 法pháp 嗣tự )# 西tây 禪thiền 秀tú 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 大đại 溈# 杲# 法pháp 嗣tự )# 玉ngọc 泉tuyền 璉# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 石thạch 頭đầu 回hồi 法pháp 嗣tự )# 雲vân 居cư 會hội 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

卷quyển 八bát

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 十thập 八bát 世thế 。

(# 東đông 林lâm 顏nhan 法pháp 嗣tự )# 報báo 恩ân 演diễn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 元nguyên 菴am 慈từ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

昭chiêu 覺giác 淵uyên 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 敬kính 夫phu 張trương 居cư 士sĩ (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 西tây 禪thiền 需# 法pháp 嗣tự )# 劍kiếm 門môn 分phần/phân 菴am 主chủ (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 大đại 溈# 行hành 法pháp 嗣tự )# 德đức 山sơn 涓# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 育dục 王vương 光quang 法pháp 嗣tự )# 北bắc 澗giản 簡giản 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 未vị 詳tường 法pháp 嗣tự )# 方phương 辯biện 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 太thái 瘤# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

仁nhân 王vương 欽khâm 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 德đức 普phổ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

報báo 恩ân 熈# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 范phạm 蜀thục 公công (# 有hữu 錄lục )# 。

無vô 心tâm 廣quảng 道đạo 者giả (# 有hữu 錄lục )# 。 意ý 中trung 上thượng 座tòa (# 有hữu 錄lục )# 。

自tự 慶khánh 藏tạng 主chủ (# 有hữu 錄lục )# 。 峩nga 眉mi 白bạch 長trưởng 老lão (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 峰phong 如như 法Pháp 嗣tự )# 木mộc 平bình 章chương 禪thiền 師sư 。 武võ 連liên 鑒giám 禪thiền 師sư 。

飛phi 龍long 首thủ 座tòa 。 月nguyệt 空không 禪thiền 師sư 。

雲vân 頂đảnh 靜tĩnh 禪thiền 師sư 。 □# 州châu 果quả 禪thiền 師sư 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 十thập 九cửu 世thế 。

(# 密mật 菴am 傑kiệt 法pháp 嗣tự )# 臥ngọa 龍long 先tiên 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 薦tiến 福phước 生sanh 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 二nhị 十thập 世thế 。

(# 臥ngọa 龍long 先tiên 法pháp 嗣tự )# 無vô 準chuẩn 範phạm 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 靈linh 隱ẩn 黃hoàng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

即tức 菴am 覺giác 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 淨tịnh 慈từ 頴dĩnh 法pháp 嗣tự )# 江giang 心tâm 萬vạn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 雙song 林lâm [石*明]# 法pháp 嗣tự )# 昭chiêu 覺giác 誾# 禪thiền 師sư 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 二nhị 十thập 一nhất 世thế 。

(# 無vô 準chuẩn 範phạm 法pháp 嗣tự )# 天thiên 童đồng 智trí 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 金kim 山sơn 開khai 法pháp 嗣tự )# 石thạch 溪khê 心tâm 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 二nhị 十thập 二nhị 世thế 。

(# 無vô 用dụng 寬khoan 法pháp 嗣tự )# 如như 海hải 真chân 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 虗hư 州châu 法pháp 嗣tự )# 雲vân 頂đảnh 真chân 禪thiền 師sư 。

(# 雪tuyết 嵓# 法pháp 嗣tự )# 銕# 牛ngưu 定định 禪thiền 師sư 。

(# 斷đoạn 橋kiều 倫luân 法pháp 嗣tự )# 竹trúc 屋ốc 簡giản 禪thiền 師sư 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 二nhị 十thập 五ngũ 世thế 。

(# 少thiểu 林lâm 裕# 法pháp 嗣tự )# 昭chiêu 覺giác 慶khánh 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 後hậu 菴am 照chiếu 法pháp 嗣tự )# 䦹# 邡# 進tiến 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 易dị 道đạo 簡giản 法pháp 嗣tự )# 平bình 山sơn 杖trượng 禪thiền 師sư 。

大đại 鑒giám 下hạ 二nhị 十thập 六lục 世thế 。

(# 古cổ 拙chuyết 俊# 法pháp 嗣tự )# 無vô 際tế 悟ngộ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 二nhị 十thập 七thất 世thế 。

(# 無vô 際tế 悟ngộ 法pháp 嗣tự )# 楚sở 山sơn 琦kỳ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 無vô 礙ngại 鑑giám 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

寶bảo 月nguyệt 潭đàm 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 雪tuyết 峰phong 瑞thụy 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 淳thuần 拙chuyết 才tài 法pháp 嗣tự )# 益ích 都đô 亮lượng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

卷quyển 九cửu

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 二nhị 十thập 八bát 世thế 。

(# 東đông 明minh 旵# 法pháp 嗣tự )# 海hải 舟chu 慈từ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 湛trạm 淵uyên 奫# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 天thiên 成thành 奇kỳ 法pháp 嗣tự )# 濟tế 川xuyên 洪hồng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 海hải 珠châu 意ý 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

大đại 心tâm 源nguyên 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 智trí 中trung 國quốc 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

豁hoát 堂đường 裕# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 月nguyệt 光quang 慧tuệ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

古cổ 音âm 韶thiều 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 西tây 禪thiền 瑞thụy 法pháp 嗣tự )# 寶bảo 文văn 印ấn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 八bát 峰phong 聞văn 法Pháp 嗣tự )# 無vô 礙ngại 通thông 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 二nhị 十thập 九cửu 世thế 。

(# 古cổ 溪khê 澄trừng 法pháp 嗣tự )# 西tây 宗tông 祐hựu 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 了liễu 禪thiền 能năng 法pháp 嗣tự )# 寶bảo 藏tạng 通thông 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 雪tuyết 峰phong 瑞thụy 法pháp 嗣tự )# 東đông 明minh 昇thăng 禪thiền 師sư 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 三tam 十thập 世thế 。

(# 天thiên 目mục 進tiến 法pháp 嗣tự )# 寶bảo 明minh 鑑giám 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 三tam 十thập 一nhất 世thế 。

(# 石thạch 門môn 海hải 法pháp 嗣tự )# 大đại 休hưu 隆long 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 三tam 十thập 二nhị 世thế 。

(# 不bất 二nhị 際tế 法pháp 嗣tự )# 儀nghi 峰phong 彖# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 徧biến 融dung 圓viên 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 休hưu 塵trần 法pháp 嗣tự )# 灌quán 陽dương 鑑giám 隨tùy 和hòa 尚thượng (# 有hữu 錄lục )# 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 三tam 十thập 三tam 世thế 。

(# 鑑giám 隨tùy 法pháp 嗣tự )# 彭# 州châu 寶bảo 池trì 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 了liễu 凡phàm 剛cang 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 天thiên 甘cam 濟tế 法pháp 嗣tự )# 金kim 川xuyên 聚tụ 禪thiền 師sư 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 三tam 十thập 五ngũ 世thế 。

(# 天thiên 章chương 悟ngộ 法pháp 嗣tự )# 萬vạn 峰phong 破phá 山sơn 明minh 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

天thiên 童đồng 林lâm 野dã 奇kỳ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 未vị 詳tường 法pháp 嗣tự )# 法pháp 璽# 印ấn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 三tam 十thập 六lục 世thế 。

(# 三tam 峰phong 藏tạng 法pháp 嗣tự )# 潭đàm 吉cát 忍nhẫn 禪thiền 師sư 。 默mặc 仙tiên 劉lưu 居cư 士sĩ 。

(# 破phá 山sơn 明minh 法pháp 嗣tự )# 象tượng 崖nhai 珽# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 含hàm 璞# 燦# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

靈linh 筏phiệt 昌xương 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 無vô 漏lậu 涵# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

體thể 宗tông 寧ninh 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 離ly 指chỉ 示thị 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

雪tuyết 臂tý 巒# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 敏mẫn 樹thụ 相tương/tướng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

卷quyển 十thập

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 三tam 十thập 六lục 世thế 。

(# 破phá 山sơn 明minh 法pháp 嗣tự )# 澹đạm 竹trúc 密mật 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 燕yên 居cư 申thân 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

丈trượng 雪tuyết 醉túy 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 蓮liên 月nguyệt 正chánh 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

靈linh 隱ẩn 文văn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 慧tuệ 覺giác 衣y 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

靈linh 木mộc 綬thụ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 雲vân 幻huyễn 宸# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

寂tịch 光quang 豁hoát 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 易dị 菴am 師sư 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

聖thánh 可khả 玉ngọc 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 快khoái 雪tuyết 國quốc 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

石thạch 幢tràng 壽thọ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 百bách 城thành 著trước 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

遺di 聞văn 幻huyễn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 兩lưỡng 生sanh 從tùng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

六lục 岫# 金kim 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 禦ngữ 木mộc 章chương 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

耕canh 雲vân 鑑giám 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 雲vân 嶠# 水thủy 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

竺trúc 意ý 傳truyền 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 不bất 會hội 法pháp 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

肅túc 宗tông 密mật 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 相tương/tướng 國quốc 呂lữ 居cư 士sĩ (# 有hữu 錄lục )# 。

密mật 行hành 忍nhẫn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 無vô 私tư 元nguyên 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

四tứ 維duy 寬khoan 禪thiền 師sư 。 空không 外ngoại 逵# 禪thiền 師sư 。

破phá 雪tuyết 璽# 禪thiền 師sư 。 字tự 水thủy 拙chuyết 禪thiền 師sư 。

破phá 浪lãng 舟chu 禪thiền 師sư 。 竹trúc 微vi 泰thái 禪thiền 師sư 。

尼ni 足túc 瀾lan 禪thiền 師sư 。 本bổn 明minh 徹triệt 禪thiền 師sư 。

圓viên 明minh 印ấn 禪thiền 師sư 。 孤cô 石thạch 憲hiến 禪thiền 師sư 。

蒼thương 松tùng 鶴hạc 禪thiền 師sư 。 壽thọ 山sơn 福phước 禪thiền 師sư 。

竹trúc 帆phàm 波ba 禪thiền 師sư 。 默mặc 識thức 悟ngộ 禪thiền 師sư 。

覺giác 城thành 柱trụ 禪thiền 師sư 。 雪tuyết 眉mi 坤# 禪thiền 師sư 。

西tây 瞿cù 望vọng 禪thiền 師sư 。 石thạch 龍long 雪tuyết 禪thiền 師sư 。

僧Tăng 可khả 實thật 禪thiền 師sư 。 三tam 際tế 通thông 禪thiền 師sư 。

普phổ 天thiên 圓viên 禪thiền 師sư 。 大đại 吼hống 傳truyền 禪thiền 師sư 。

本bổn 源nguyên 液dịch 禪thiền 師sư 。 碧bích 觀quán 嵩tung 禪thiền 師sư 。

象tượng 含hàm 定định 禪thiền 師sư 。 月nguyệt 宗tông 心tâm 禪thiền 師sư 。

古cổ 城thành 堅kiên 禪thiền 師sư 。 清thanh 溪khê 昶# 禪thiền 師sư 。

耶da 湘# 。 /(# 。 。 秋thu 水thủy 能năng 禪thiền 師sư 。

萬vạn 竹trúc 葦vi 禪thiền 師sư 。 直trực 指chỉ 歸quy 禪thiền 師sư 。

九cửu 彥ngạn 歷lịch 禪thiền 師sư 。 勝thắng 幢tràng 鎧khải 禪thiền 師sư 。

唯duy 旃chiên 道đạo 禪thiền 師sư 。 中trung 天thiên 朗lãng 禪thiền 師sư 。

三tam 止chỉ 昇thăng 禪thiền 師sư 。 千thiên 松tùng 萬vạn 禪thiền 師sư 。

深thâm 省tỉnh 鈍độn 禪thiền 師sư 。 凝ngưng 真chân 空không 禪thiền 師sư 。

慈từ 門môn 毓# 禪thiền 師sư 。 忍nhẫn 微vi 道đạo 禪thiền 師sư 。

古cổ 拙chuyết 可khả 禪thiền 師sư 。 丹đan 台thai 森sâm 禪thiền 師sư 。

卓trác 爾nhĩ 文văn 禪thiền 師sư 。 含hàm 光quang 玉ngọc 禪thiền 師sư 。

九cửu 昭chiêu 朗lãng 禪thiền 師sư 。 寶bảo 峰phong 慧tuệ 禪thiền 師sư 。

頴dĩnh 初sơ 顯hiển 禪thiền 師sư 。 蒼thương 峩nga 海hải 禪thiền 師sư 。

指chỉ 北bắc 鑑giám 禪thiền 師sư 。 靈linh 源nguyên 淵uyên 禪thiền 師sư 。

如như 岳nhạc 無vô 禪thiền 師sư 。

卷quyển 十thập 一nhất

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 三tam 十thập 六lục 世thế 。

(# 弘hoằng 覺giác 忞# 法pháp 嗣tự )# 山sơn 曉hiểu 晳# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 大đại 賢hiền 咸hàm 禪thiền 師sư 。

氷băng 豁hoát 禪thiền 師sư 。 節tiết 嵓# 琇# 禪thiền 師sư 。

大đại 朗lãng 裕# 禪thiền 師sư 。 省tỉnh 嵓# 堅kiên 禪thiền 師sư 。

(# 浮phù 石thạch 賢hiền 法pháp 嗣tự )# 嵋# 樵tiều # 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 退thoái 崖nhai 泐# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

法pháp 旨chỉ 禪thiền 師sư 。 磚# 鏡kính 禪thiền 師sư 。

(# 林lâm 野dã 奇kỳ 法pháp 嗣tự )# 自tự 閒gian/nhàn 覺giác 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 二nhị 隱ẩn 謐mịch 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

雲vân 峩nga 喜hỷ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 連liên 雲vân 用dụng 禪thiền 師sư 。

宕# 山sơn 遠viễn 禪thiền 師sư 。 捃# 拾thập 禪thiền 師sư 。

出xuất 冶dã 禪thiền 師sư 。

(# 龍long 池trì 微vi 法pháp 嗣tự )# 大đại 博bác 禪thiền 師sư 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 三tam 十thập 七thất 世thế 。

(# 象tượng 崖nhai 珽# 法pháp 嗣tự )# 石thạch 谷cốc 慧tuệ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 雲vân 腹phúc 智trí 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

余dư 山sơn 瑞thụy 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 惟duy 雪tuyết 禪thiền 師sư 。

靈linh 鋒phong 禪thiền 師sư 。

(# 靈linh 筏phiệt 昌xương 法pháp 嗣tự )# 紫tử 芝chi 藏tạng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 雪tuyết 臂tý 巒# 法pháp 嗣tự )# 語ngữ 嵩tung 裔duệ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 書thư 雲vân 旵# 禪thiền 師sư 。

(# 敏mẫn 樹thụ 相tương/tướng 法pháp 嗣tự )# 耳nhĩ 毒độc 泰thái 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 天thiên 隱ẩn 崇sùng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

空không 谷cốc 澄trừng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 赤xích 松tùng 嶺lĩnh 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

繼kế 初sơ 尚thượng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 大đại 冶dã 況huống 禪thiền 師sư 。

天thiên 眼nhãn 悟ngộ 禪thiền 師sư 。 伯bá 符phù 禪thiền 師sư 。

象tượng 影ảnh 禪thiền 師sư 。 天thiên 吼hống 禪thiền 師sư 。

聖thánh 圖đồ 行hành 禪thiền 師sư 。

(# 澹đạm 竹trúc 密mật 法pháp 嗣tự )# 曉hiểu 元nguyên 濟tế 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 自tự 徹triệt 琛# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

吼hống 一nhất 等đẳng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 充sung 裕# 印ấn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

從tùng 谷cốc 習tập 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 天thiên 猷# 政chánh 禪thiền 師sư 。

明minh 一nhất 遠viễn 禪thiền 師sư 。 日nhật 嵩tung 舜thuấn 禪thiền 師sư 。

止chỉ 水thủy 鏡kính 禪thiền 師sư 。 岑sầm 碧bích 蓮liên 禪thiền 師sư 。

瞿cù 也dã 能năng 禪thiền 師sư 。 古cổ 岸ngạn 曇đàm 禪thiền 師sư 。

向hướng 木mộc 逵# 禪thiền 師sư 。 鵾# 化hóa 澤trạch 禪thiền 師sư 。

瑞thụy 琳# 璉# 禪thiền 師sư 。

(# 博bác 山sơn 來lai 法pháp 嗣tự )# 竹trúc 山sơn 嚴nghiêm 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 青thanh 龍long 愚ngu 法pháp 嗣tự )# 薦tiến 福phước 谷cốc 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

卷quyển 十thập 二nhị

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 三tam 十thập 七thất 世thế 。

(# 丈trượng 雪tuyết 醉túy 法pháp 嗣tự )# 溪khê 聲thanh 圓viên 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 月nguyệt 幢tràng 了liễu 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

端đoan 碧bích 萬vạn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 懶lãn 生sanh 昇thăng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

大đại 憨# 我ngã 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 懶lãn 石thạch 聆linh 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

憨# 月nguyệt 聞văn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 佛Phật 冤oan 剛cang 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

半bán 生sanh 襄tương 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 耨nậu 雲vân 實thật 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

半bán 月nguyệt 涵# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 問vấn 潮triều 嶼# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

竹trúc 浪lãng 生sanh 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 月nguyệt 莖hành 自tự 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

佛Phật 明minh 清thanh 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 竹trúc 鏡kính 嵩tung 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

不bất 二nhị 貴quý 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 松tùng 齋trai 中trung 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

其kỳ 白bạch 富phú 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 希hy 聲thanh 詠vịnh 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

徹triệt 嵓# 彭# 居cư 士sĩ (# 有hữu 錄lục )# 。

節tiết 度độ 使sử 坤# 育dục 張trương 居cư 士sĩ (# 有hữu 錄lục )# 。

尚thượng 書thư 幻huyễn 菴am 胡hồ 居cư 士sĩ (# 有hữu 錄lục )# 。

海hải 岸ngạn 良lương 璧bích 趙triệu 居cư 士sĩ (# 有hữu 錄lục )# 。

超siêu 斯tư 菴am 頭đầu 陀đà (# 有hữu 錄lục )# 。 心tâm 齋trai 魯lỗ 趙triệu 道Đạo 人Nhân (# 有hữu 錄lục )# 。

雨vũ 樹thụ 愚ngu 禪thiền 師sư 。 石thạch 琳# 玉ngọc 禪thiền 師sư 。

慎thận 獨độc 德đức 禪thiền 師sư 。 磚# 鏡kính 皓hạo 禪thiền 師sư 。

佛Phật 藏tạng 海hải 禪thiền 師sư 。 三tam 一nhất 。 /(# 。 。

雲vân 瑞thụy 載tái 禪thiền 師sư 。 野dã 月nguyệt 奇kỳ 禪thiền 師sư 。

一nhất 句cú 修tu 禪thiền 師sư 。 在tại 璞# 禪thiền 師sư 。

琪# 樹thụ 一nhất 禪thiền 師sư 。 可khả 聞văn 源nguyên 禪thiền 師sư 。

無vô 念niệm 禪thiền 師sư 。 惟duy 白bạch 宗tông 禪thiền 師sư 。

鑄chú 顏nhan 杲# 禪thiền 師sư 。 雪tuyết 平bình 實thật 禪thiền 師sư 。

靈linh 芝chi 從tùng 禪thiền 師sư 。 玉ngọc 潔khiết 蓮liên 禪thiền 師sư 。

殃ương 雪tuyết 瑄# 禪thiền 師sư 。

(# 密mật 行hành 忍Nhẫn 法Pháp 嗣tự )# 嗣tự 燈đăng 胤dận 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 畵họa 先tiên 一nhất 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

心tâm 拙chuyết 懷hoài 禪thiền 師sư 。 含hàm 拙chuyết 祖tổ 禪thiền 師sư 。

旵# 拙chuyết 奣# 禪thiền 師sư 。 大đại 幢tràng 相tương/tướng 禪thiền 師sư 。

徹triệt 微vi 慧tuệ 禪thiền 師sư 。 別biệt 菴am 慧tuệ 禪thiền 師sư 。

不bất 昧muội 寤ngụ 禪thiền 師sư 。 古cổ 天thiên 成thành 禪thiền 師sư 。

從tùng 拙chuyết 微vi 禪thiền 師sư 。 天thiên 儀nghi 享hưởng 禪thiền 師sư 。

開khai 極cực 慧tuệ 禪thiền 師sư 。 恬điềm 一nhất 靜tĩnh 禪thiền 師sư 。

(# 燕yên 居cư 申thân 法pháp 嗣tự )# 石thạch 琴cầm 聞văn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 息tức 機cơ 禪thiền 師sư 。

銕# 梅mai 禪thiền 師sư 。 玉ngọc 東đông 昺# 禪thiền 師sư 。

(# 靈linh 隱ẩn 文văn 法pháp 嗣tự )# 師sư 林lâm 育dục 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 密mật 印ấn 傳truyền 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

天thiên 如như 覺giác 禪thiền 師sư 。 大đại 慈từ 禪thiền 師sư 。

梅mai 溪khê 禪thiền 師sư 。 龍long 眉mi 禪thiền 師sư 。

石thạch 珍trân 禪thiền 師sư 。

卷quyển 十thập 三tam

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 三tam 十thập 七thất 世thế 。

(# 慧tuệ 覺giác 衣y 法pháp 嗣tự )# 破phá 峰phong 重trọng/trùng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 佛Phật 語ngữ 御ngự 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

翠thúy 峩nga 登đăng 禪thiền 師sư 。 琇# 峩nga 脈mạch 禪thiền 師sư 。

正chánh 峩nga 合hợp 禪thiền 師sư 。 清thanh 源nguyên 懿# 禪thiền 師sư 。

(# 大đại 吼hống 傳truyền 法pháp 嗣tự )# 豁hoát 靈linh 順thuận 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 雨vũ 春xuân 智trí 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

半bán 水thủy 元nguyên 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 易dị 菴am 師sư 法pháp 嗣tự )# 林lâm 我ngã 鑑giám 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 聖thánh 可khả 玉ngọc 法pháp 嗣tự )# 還hoàn 初sơ 佛Phật 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

南nam 芝chi 靜tĩnh 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 子tử 鐘chung 洪hồng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

法pháp 空không 證chứng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 浮phù 石thạch 演diễn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

价# 南nam 仙tiên 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 上thượng 乘thừa 啟khải 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

不bất 惑hoặc 興hưng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 指chỉ 雲vân 孝hiếu 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

嘉gia 石thạch 亮lượng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 惟duy 識thức 典điển 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

三tam 淵uyên 惺tinh 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 大đại 器khí 成thành 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

碧bích 露lộ 夢mộng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 提đề 刑hình 奣# 映ánh 高cao 居cư 士sĩ (# 有hữu 錄lục )# 。

帝đế 臣thần 王vương 居cư 士sĩ (# 有hữu 錄lục )# 。 雪tuyết 林lâm 朗lãng 禪thiền 師sư 。

懶lãn 野dã 益ích 禪thiền 師sư 。 介giới 休hưu 命mạng 禪thiền 師sư 。

體thể 空không 玄huyền 禪thiền 師sư 。 徹triệt 我ngã 杲# 禪thiền 師sư 。

法pháp 達đạt 徹triệt 禪thiền 師sư 。 思tư 歇hiết 榮vinh 禪thiền 師sư 。

瞎hạt 驢lư 鳴minh 禪thiền 師sư 。 松tùng 偶ngẫu 禪thiền 師sư 。

不bất 厭yếm 樂nhạo/nhạc/lạc 禪thiền 師sư 。 再tái 昇thăng 旭# 禪thiền 師sư 。

月nguyệt 岑sầm 中trung 禪thiền 師sư 。 純thuần 充sung 璽# 禪thiền 師sư 。

復phục 問vấn 理lý 禪thiền 師sư 。 惠huệ 吉cát 鄧đặng 居cư 士sĩ 。

君quân 碩# 劉lưu 居cư 士sĩ 。

(# 體thể 宗tông 寧ninh 法pháp 嗣tự )# 湛trạm 一nhất 清thanh 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 微vi 密mật 聲thanh 禪thiền 師sư 。

藏tạng 舟chu 澤trạch 禪thiền 師sư 。 澹đạm 玄huyền 瑤dao 禪thiền 師sư 。

清thanh 素tố 訥nột 禪thiền 師sư 。 笑tiếu 虗hư 空không 禪thiền 師sư 。

(# 兩lưỡng 生sanh 從tùng 法pháp 嗣tự )# 藏tạng 天thiên 宣tuyên 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 銕# 機cơ 常thường 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

滌địch 玄huyền 性tánh 禪thiền 師sư 。

(# 含hàm 光quang 真chân 法pháp 嗣tự )# 佛Phật 先tiên 啟khải 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 介giới 眉mi 壽thọ 禪thiền 師sư 。

秋thu 雪tuyết 心tâm 禪thiền 師sư 。 齒xỉ 菴am 化hóa 禪thiền 師sư 。

石thạch 頭đầu 能năng 禪thiền 師sư 。

(# 嘯khiếu 宗tông 密mật 法pháp 嗣tự )# 峩nga 雪tuyết 慧tuệ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 昌xương 昌xương 慧tuệ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 二nhị 隱ẩn 謚ích 法pháp 嗣tự )# 梓# 舟chu 船thuyền 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 牧mục 兩lưỡng 霖lâm 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

卷quyển 十thập 四tứ

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 三tam 十thập 七thất 世thế 。

(# 自tự 閒gian/nhàn 賢hiền 法pháp 嗣tự )# 憨# 余dư 暹# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 一nhất 融dung 禪thiền 師sư 。

(# 雲vân 峩nga 喜hỷ 法pháp 嗣tự )# 斌# 雅nhã 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 憨# 休hưu 乾can/kiền/càn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

雪tuyết 照chiếu 禪thiền 師sư 。

(# 宕# 山sơn 遠viễn 法pháp 嗣tự )# 孤cô 月nguyệt 朗lãng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 古cổ 宿túc 尊tôn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

祇kỳ 然nhiên 禪thiền 師sư 。

(# 報báo 恩ân 峰phong 法pháp 嗣tự )# 藪tẩu 菴am 願nguyện 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 響hưởng 谷cốc 法pháp 嗣tự )# 眉mi 雪tuyết 宗tông 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 凝ngưng 真chân 空không 法pháp 嗣tự )# 天thiên 然nhiên 慧tuệ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 快khoái 雪tuyết 國quốc 法pháp 嗣tự )# 蓮liên 池trì 聞văn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 文văn 心tâm 禪thiền 師sư 。

(# 雲vân 嶠# 水thủy 法pháp 嗣tự )# 蒼thương 谷cốc 桂quế 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 豳# 源nguyên 亮lượng 禪thiền 師sư 。

世thế 奇kỳ 瑞thụy 禪thiền 師sư 。 雲vân 石thạch 性tánh 禪thiền 師sư 。

暉huy 賢hiền 昱dục 禪thiền 師sư 。 乃nãi 昭chiêu 晟# 禪thiền 師sư 。

蒼thương 嚴nghiêm 嵩tung 禪thiền 師sư 。 大đại 淵uyên 源nguyên 禪thiền 師sư 。

心tâm 印ấn 傳truyền 禪thiền 師sư 。 首thủ 一nhất 懷hoài 禪thiền 師sư 。

(# 雪tuyết 門môn 璞# 法pháp 嗣tự )# 洞đỗng 簫tiêu 禪thiền 師sư 。 大đại 雲vân 禪thiền 師sư 。

(# 壽thọ 山sơn 福phước 法pháp 嗣tự )# 範phạm 冶dã 彬# 禪thiền 師sư 。 心tâm 池trì 映ánh 禪thiền 師sư 。

(# 竺trúc 意ý 傳truyền 法pháp 嗣tự )# 全toàn 渠cừ 禪thiền 師sư 。 自tự 警cảnh 嚴nghiêm 禪thiền 師sư 。

雪tuyết 痕ngân 奴nô 禪thiền 師sư 。 丈trượng 雲vân 懷hoài 禪thiền 師sư 。

圓viên 初sơ 成thành 禪thiền 師sư 。 本bổn 輝huy 禪thiền 師sư 。

(# 竺trúc 微vi 泰thái 法pháp 嗣tự )# 凍đống 雲vân 禪thiền 師sư 。

(# 蒼thương 松tùng 鶴hạc 法pháp 嗣tự )# 井tỉnh 覷thứ 登đăng 禪thiền 師sư 。 影ảnh 木mộc 禪thiền 師sư 。

(# 西tây 瞿cù 望vọng 法pháp 嗣tự )# 隱ẩn 波ba 禪thiền 師sư 。

(# 林lâm 木mộc 綬thụ 法pháp 嗣tự )# 燕yên 石thạch 禪thiền 師sư 。 擊kích 竹trúc 禪thiền 師sư 。

大đại 有hữu 禪thiền 師sư 。

(# 雲vân 幻huyễn 宸# 法pháp 嗣tự )# 天thiên 鳳phượng 炯# 禪thiền 師sư 。

(# 寂tịch 光quang 豁hoát 法pháp 嗣tự )# 嘯khiếu 蒼thương 禪thiền 師sư 。

(# 百bách 城thành 著trước 法pháp 嗣tự )# 石thạch 樵tiều 禪thiền 師sư 。

(# 石thạch 幢tràng 壽thọ 法pháp 嗣tự )# 大đại 參tham 照chiếu 禪thiền 師sư 。 卜bốc 蘆lô 臨lâm 禪thiền 師sư 。

藏tạng 天thiên 月nguyệt 禪thiền 師sư 。

(# 三tam 止chỉ 昇thăng 法pháp 嗣tự )# 覰# 影ảnh 鉉# 禪thiền 師sư 。

(# 忍nhẫn 微vi 道Đạo 法Pháp 嗣tự )# 心tâm 遠viễn 禪thiền 師sư 。 戒giới 珠châu 禪thiền 師sư 。

(# 萬vạn 竹trúc 葦vi 法pháp 嗣tự )# 大đại 愷# 禪thiền 師sư 。

(# 捃# 拾thập 法pháp 嗣tự )# 電điện 書thư 頴dĩnh 禪thiền 師sư 。

(# 山sơn 曉hiểu 晳# 法pháp 嗣tự )# 聖thánh 鐸đạc 智trí 禪thiền 師sư 。 潭đàm 印ấn 杲# 禪thiền 師sư 。

笑tiếu 傳truyền 震chấn 禪thiền 師sư 。 庭đình 南nam 岳nhạc 禪thiền 師sư 。

尼ni 履lý 淵uyên 懿# 禪thiền 師sư 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 三tam 十thập 八bát 世thế 。

(# 石thạch 谷cốc 慧tuệ 法pháp 嗣tự )# 雲vân 林lâm 地địa 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 月nguyệt 目mục 初sơ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

蒼thương 桐# 華hoa 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 楚sở 南nam 禪thiền 師sư 。

居cư 哲triết 禪thiền 師sư 。 雲vân 外ngoại 禪thiền 師sư 。

(# 紫tử 芝chi 藏tạng 法pháp 嗣tự )# 天thiên 然nhiên 貴quý 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 瓊# 目mục 溫ôn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

涌dũng 泉tuyền 滙# 禪thiền 師sư 。 法pháp 一nhất 禪thiền 師sư 。

慧tuệ 菴am 禪thiền 師sư 。 洞đỗng 初sơ 禪thiền 師sư 。

(# 語ngữ 嵩tung 裔duệ 法pháp 嗣tự )# 嵩tung 耳nhĩ 住trụ 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

剖phẫu 石thạch 禪thiền 師sư 。 古cổ 雪tuyết 禪thiền 師sư 。

省tỉnh 賢hiền 禪thiền 師sư 。 觀quán 煦hú 禪thiền 師sư 。

嵩tung 目mục 禪thiền 師sư 。 嵩tung 眉mi 禪thiền 師sư 。

牧mục 水thủy 禪thiền 師sư 。 省tỉnh 愚ngu 禪thiền 師sư 。

(# 書thư 雲vân 旵# 法pháp 嗣tự )# 舌thiệt 響hưởng 訥nột 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 麗lệ 眉mi 釆biện 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 大đại 冶dã 况# 法pháp 嗣tự )# 舒thư 光quang 照chiếu 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 耳nhĩ 毒độc 泰thái 法pháp 嗣tự )# 幻huyễn 住trụ 明minh 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 純thuần 備bị 德đức 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 佛Phật 語ngữ 御ngự 法pháp 嗣tự )# 寱nghệ 堂đường 秀tú 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 大đại 璽# 宗tông 禪thiền 師sư 。

輿dư 若nhược 禪thiền 師sư 。

(# 吼hống 一nhất 等đẳng 法pháp 嗣tự )# 文văn 壁bích 福phước 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 逵# 哲triết 禪thiền 師sư 。

享hưởng 文văn 慧tuệ 禪thiền 師sư 。 勃bột 昶# 禪thiền 師sư 。

(# 瑞thụy 林lâm 蓮liên 法pháp 嗣tự )# 玉ngọc 諾nặc 昌xương 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 曉hiểu 元nguyên 濟tế 法pháp 嗣tự )# 大đại 旭# 宗tông 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

淵uyên 默mặc 禪thiền 師sư 。 大đại 悟ngộ 禪thiền 師sư 。

碩# 光quang 禪thiền 師sư 。 祖tổ 裔duệ 禪thiền 師sư 。

(# 佛Phật 冕# 剛cang 法pháp 嗣tự )# 子tử 開khai 乾can/kiền/càn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 天thiên 湛trạm 熾sí 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

籌trù 室thất 燦# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 大đại 癡si 純thuần 禪thiền 師sư 。

雲vân 徹triệt 明minh 禪thiền 師sư 。 屢lũ 生sanh 知tri 禪thiền 師sư 。

豎thụ 幢tràng 唫# 禪thiền 師sư 。 豁hoát 菴am 一nhất 禪thiền 師sư 。

偶ngẫu 菴am 全toàn 禪thiền 師sư 。

(# 月nguyệt 幢tràng 了liễu 法pháp 嗣tự )# 玉ngọc 泉tuyền 古cổ 禪thiền 師sư 。 善thiện 權quyền 禪thiền 師sư 。

祖tổ 鼻tị 禪thiền 師sư 。

(# 懶lãn 生sanh 昇thăng 法pháp 嗣tự )# 竹trúc 友hữu 禪thiền 師sư 。 芥giới 腹phúc 禪thiền 師sư 。

(# 大đại 憨# 我ngã 法pháp 嗣tự )# 天thiên 麟lân 廣quảng 禪thiền 師sư 。

(# 半bán 生sanh 襄tương 法pháp 嗣tự )# 香hương 谷cốc 禪thiền 師sư 。 雲vân 樵tiều 埜# 禪thiền 師sư 。

(# 憨# 月nguyệt 聞văn 法Pháp 嗣tự )# 蠢xuẩn 山sơn 逵# 禪thiền 師sư 。 西tây 林lâm 空không 禪thiền 師sư 。

白bạch 嵓# 禪thiền 師sư 。

(# 問vấn 潮triều 嶼# 法pháp 嗣tự )# 非phi 月nguyệt 禪thiền 師sư 。

(# 半bán 月nguyệt 涵# 法pháp 嗣tự )# 三tam 無vô 法pháp 禪thiền 師sư 。

(# 佛Phật 藏tạng 海hải 法pháp 嗣tự )# 以dĩ 智trí 聞văn 禪thiền 師sư 。

(# 佛Phật 明minh 清thanh 法pháp 嗣tự )# 續tục 燄diệm 昶# 禪thiền 師sư 。 蓮liên 池trì 清thanh 禪thiền 師sư 。

見kiến 機cơ 理lý 禪thiền 師sư 。 融dung 通thông 慧tuệ 禪thiền 師sư 。

冰băng 然nhiên 敏mẫn 禪thiền 師sư 。

(# 可khả 聞văn 源nguyên 法pháp 嗣tự )# 崑# 谷cốc 環hoàn 禪thiền 師sư 。 與dữ 峩nga 裕# 禪thiền 師sư 。

崑# 石thạch 翔tường 禪thiền 師sư 。 自tự 惺tinh 宗tông 禪thiền 師sư 。

卷quyển 十thập 五ngũ

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 三tam 十thập 八bát 世thế 。

(# 竹trúc 浪lãng 生sanh 法pháp 嗣tự )# 翼dực 雲vân 鵬# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 義nghĩa 喆# 純thuần 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

羲# 奇kỳ 一nhất 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 正chánh 果quả 因nhân 禪thiền 師sư 。

紹thiệu 梅mai 瑞thụy 禪thiền 師sư 。 古cổ 燈đăng 明minh 禪thiền 師sư 。

恆hằng 耀diệu 光quang 禪thiền 師sư 。 指chỉ 南nam 德đức 禪thiền 師sư 。

蒼thương 石thạch 雲vân 禪thiền 師sư 。 頴dĩnh 參tham 成thành 禪thiền 師sư 。

文văn 煒vĩ 智trí 禪thiền 師sư 。 渾hồn 全toàn 昂ngang 禪thiền 師sư 。

三tam 峩nga 定định 禪thiền 師sư 。 活hoạt 一nhất 馨hinh 禪thiền 師sư 。

自tự 竺trúc 悟ngộ 禪thiền 師sư 。 文văn 博bác 鑒giám 禪thiền 師sư 。

(# 懶lãn 石thạch 聆linh 法pháp 嗣tự )# 非phi 指chỉ 明minh 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 來lai 一nhất 禪thiền 師sư 。

旨chỉ 鏡kính 禪thiền 師sư 。

(# 耨nậu 雲vân 實thật 法pháp 嗣tự )# 佛Phật 敏mẫn 訥nột 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 體thể 真chân 禪thiền 師sư 。

耳nhĩ 聞văn 禪thiền 師sư 。

(# 竹trúc 鏡kính 嵩tung 法pháp 嗣tự )# 文văn 衡hành 權quyền 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 其kỳ 白bạch 富phú 法pháp 嗣tự )# 融dung 徹triệt 頂đảnh 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 指chỉ 雲vân 孝hiếu 法pháp 嗣tự )# 勤cần 正chánh 進tiến 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

問vấn 水thủy 洪hồng 禪thiền 師sư 。 萬vạn 指chỉ 開khai 禪thiền 師sư 。

(# 浮phù 石thạch 演diễn 法pháp 嗣tự )# 嵩tung 雲vân 秀tú 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 大đại 器khí 成thành 法pháp 嗣tự )# 濟tế 得đắc 正chánh 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 聯liên 瞿cù 性tánh 禪thiền 師sư 。

(# 法pháp 空không 證chứng 法pháp 嗣tự )# 素tố 如như 珮bội 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 詞từ 鋒phong 住trụ 禪thiền 師sư 。

(# 赤xích 松tùng 嶺lĩnh 法pháp 嗣tự )# 乾can/kiền/càn 御ngự 源nguyên 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 嗣tự 燈đăng 胤dận 法pháp 嗣tự )# 隱ẩn 南nam 廣quảng 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 井tỉnh 覷thứ 登đăng 法pháp 嗣tự )# 念niệm 法pháp 禪thiền 師sư 。

(# 自tự 微vi 法pháp 嗣tự )# 宇vũ 朋bằng 禪thiền 師sư 。

(# 克khắc 裕# 法pháp 嗣tự )# 敏mẫn 睿# 禪thiền 師sư 。

(# 從tùng 谷cốc 習tập 法pháp 嗣tự )# 慧tuệ 劍kiếm 禪thiền 師sư 。 古cổ 音âm 通thông 禪thiền 師sư 。

(# 繼kế 初sơ 尚thượng 法pháp 嗣tự )# 渤bột 如như 毅nghị 禪thiền 師sư 。 成thành 元nguyên 昶# 禪thiền 師sư 。

楚sở 菴am 禪thiền 師sư 。

(# 破phá 峰phong 重trọng/trùng 法pháp 嗣tự )# 欽khâm 山sơn 祖tổ 禪thiền 師sư 。 恆hằng 燦# 明minh 禪thiền 師sư 。

佛Phật 生sanh 蓮liên 禪thiền 師sư 。 慈từ 雲vân 慧tuệ 禪thiền 師sư 。

(# 空không 谷cốc 澄trừng 法pháp 嗣tự )# 傳truyền 燈đăng 續tục 禪thiền 師sư 。 徹triệt 明minh 現hiện 禪thiền 師sư 。

璽# 旨chỉ 勤cần 禪thiền 師sư 。 含hàm 潤nhuận 慈từ 禪thiền 師sư 。

香hương 林lâm 仁nhân 禪thiền 師sư 。 雪tuyết 居cư 暘dương 禪thiền 師sư 。

佛Phật 山sơn 禪thiền 師sư 。

(# 雲vân 腹phúc 法pháp 嗣tự )# 瞿cù 山sơn 禪thiền 師sư 。

(# 石thạch 頭đầu 能năng 法pháp 嗣tự )# 靈linh 香hương 壽thọ 禪thiền 師sư 。 靈linh 吼hống 廉liêm 禪thiền 師sư 。

靈linh 相tương/tướng 乘thừa 禪thiền 師sư 。

(# 余dư 山sơn 瑞thụy 法pháp 嗣tự )# 雙song 峰phong 禪thiền 師sư 。 遁độn 峰phong 禪thiền 師sư 。

水thủy 谷cốc 徧biến 禪thiền 師sư 。

(# 天thiên 如như 覺giác 法pháp 嗣tự )# 大đại 樹thụ 禪thiền 師sư 。

(# 密mật 印ấn 法pháp 嗣tự )# 爍thước 吼hống 禪thiền 師sư 。

(# 南nam 芝chi 靜tĩnh 法pháp 嗣tự )# 若nhược 璽# 玉ngọc 禪thiền 師sư 。 語ngữ 峰phong 實thật 禪thiền 師sư 。

(# 林lâm 我ngã 鑒giám 法pháp 嗣tự )# 愚ngu 參tham 禪thiền 師sư 。

(# 祇kỳ 然nhiên 法pháp 嗣tự )# 萬vạn 固cố 淵uyên 禪thiền 師sư 。

(# 天thiên 眼nhãn 法pháp 嗣tự )# 印ấn 光quang 禪thiền 師sư 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 三tam 十thập 九cửu 世thế 。

(# 舌thiệt 響hưởng 訥nột 法pháp 嗣tự )# 大đại 朗lãng 璽# 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 祖tổ 鼻tị 法pháp 嗣tự )# 滄thương 溪khê 月nguyệt 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。

(# 純thuần 備bị 德đức 法pháp 嗣tự )# 法Pháp 幢tràng 遠viễn 禪thiền 師sư (# 有hữu 錄lục )# 。 覺giác 幢tràng 洪hồng 禪thiền 師sư 。

月nguyệt 幢tràng 深thâm 禪thiền 師sư 。

(# 隱ẩn 南nam 廣quảng 法pháp 嗣tự )# 雪tuyết 浦# 玉ngọc 禪thiền 師sư 。 楚sở 石thạch 琮# 禪thiền 師sư 。

(# 文văn 壁bích 福phước 法pháp 嗣tự )# 大đại 樹thụ 禪thiền 師sư 。 子tử 松tùng 玄huyền 禪thiền 師sư 。

隱ẩn 微vi 禪thiền 師sư 。 梅mai 菴am 禪thiền 師sư 。

(# 嵩tung 耳nhĩ 住trụ 法pháp 嗣tự )# 懷hoài 素tố 元nguyên 禪thiền 師sư 。

(# 蒼thương 桐# 華hoa 法pháp 嗣tự )# 了liễu 塵trần 葉diệp 居cư 士sĩ 。

(# 靈linh 香hương 法pháp 嗣tự )# 大đại 慧tuệ 徹triệt 禪thiền 師sư 。

(# 渤bột 如như 毅nghị 法pháp 嗣tự )# 省tỉnh 嵓# 哲triết 禪thiền 師sư 。

大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 四tứ 十thập 世thế 。

(# 懷hoài 素tố 元nguyên 法pháp 嗣tự )# 彬# 松tùng 朗lãng 禪thiền 師sư 。 完hoàn 璧bích 玉ngọc 禪thiền 師sư 。

錦cẩm 江giang 禪thiền 燈đăng 高cao 僧Tăng 神thần 僧Tăng 傳truyền 目mục 錄lục

卷quyển 十thập 六lục

唐đường 多đa 寶bảo 寺tự 道đạo 因nhân 。 簡giản 州châu 福phước 聚tụ 寺tự 靖tĩnh 邁mại 。

梓# 州châu 慧tuệ 義nghĩa 寺tự 神thần 清thanh 。 京kinh 師sư 楞lăng 嚴nghiêm 院viện 靈linh 著trước 。

成thành 都đô 淨tịnh 眾chúng 寺tự 神thần 會hội 。 成thành 都đô 聖thánh 壽thọ 寺tự 南nam 印ấn 。

縉# 雲vân 連liên 雲vân 院viện 有hữu 緣duyên 。 漢hán 州châu 開khai 照chiếu 寺tự 鑑giám 源nguyên 。

彭# 州châu 丹đan 景cảnh 山sơn 知tri 玄huyền 。 成thành 都đô 淨tịnh 眾chúng 寺tự 無vô 相tướng 。

簡giản 州châu 慈từ 雲vân 寺tự 待đãi 駕giá 。 [郫-卑+((白-日+田)/廾)]# 縣huyện 法pháp 定định 寺tự 惟duy 忠trung 。

資tư 州châu 蘭lan 若nhã 院viện 處xứ 寂tịch 。 漢hán 州châu 棲tê 賢hiền 寺tự 大đại 川xuyên 。

唐đường 西tây 域vực 難Nan 陀Đà 。 徐từ 州châu 安an 豐phong 山sơn 懷hoài 空không 。

成thành 都đô 福phước 感cảm 寺tự 定định 光quang 。 雅nhã 州châu 開khai 元nguyên 寺tự 智trí 廣quảng 。

成thành 都đô 法pháp 聚tụ 寺tự 圓viên 相tương/tướng 。 閬# 州châu 常thường 樂nhạo/nhạc/lạc 寺tự 法pháp 融dung 。

成thành 都đô 東đông 禪thiền 院viện 貫quán 休hưu 。

卷quyển 十thập 七thất

唐đường 成thành 都đô 府phủ 永vĩnh 安an 。 興hưng 元nguyên 渠cừ 山sơn 亡vong 名danh 。

唐đường 法pháp 聚tụ 寺tự 法pháp 江giang 。 彭# 州châu 茶trà 籠lung 山sơn 羅la 僧Tăng 。

閬# 州châu 光quang 國quốc 院viện 行hành 遵tuân 。 周chu 淨tịnh 眾chúng 寺tự 僧Tăng 緘giam 。

卭# 州châu 靈linh 鷲thứu 山sơn 點điểm 點điểm 師sư 。 成thành 都đô 福phước 感cảm 寺tự 定định 蘭lan 。

成thành 都đô 蘭lan 若nhã 院viện 洪hồng 正chánh 。 成thành 都đô 府phủ 雄hùng 俊# 。

梓# 州châu 慧tuệ 義nghĩa 寺tự 清thanh 虗hư 。 漢hán 州châu 開khai 化hóa 寺tự 亡vong 名danh 。

成thành 都đô 府phủ 費phí 長trường/trưởng 房phòng 。 傖# 僧Tăng 慧tuệ 韶thiều 。

閬# 中trung 寶bảo 淵uyên 。 安an 漢hán 寶bảo 彖# 。

閬# 中trung 寶bảo 海hải 。 資tư 州châu 智trí 方phương 。

成thành 都đô 玄huyền 續tục 。 河hà 南nam 道đạo 基cơ 。

頴dĩnh 川xuyên 靈linh 睿# 。 定định 林lâm 寺tự 僧Tăng 副phó 。

弘hoằng 農nông 曇đàm 詢tuân 。

卷quyển 十thập 八bát

郪# 江giang 僧Tăng 淵uyên 。 益ích 州châu 響hưởng 應ứng 山sơn 法pháp 進tiến 。

[郫-卑+((白-日+田)/廾)]# 筒đồng 慧tuệ 熈# 。 台thai 州châu 世thế 瑜du 。

緜# 竹trúc 惠huệ 寬khoan 。 徐từ 州châu 智trí 詵sân 。

成thành 都đô 智trí 炫huyễn 。 武võ 陽dương 道đạo 會hội 。

梓# 潼# 植thực 相tương/tướng 。 吳ngô 人nhân 僧Tăng 林lâm 。

康khang 居cư 道đạo 仙tiên 。 益ích 州châu 青thanh 城thành 山sơn 香hương 闍xà 黎lê 。

益ích 州châu 多đa 寶bảo 寺tự 猷# 禪thiền 師sư 。 狂cuồng 人nhân 僧Tăng 度độ 。

成thành 都đô 衛vệ 元nguyên 嵩tung 。 廣quảng 漢hán 尚thượng 圓viên 。

相tương/tướng 思tư 寺tự 無vô 相tướng 。 緜# 州châu 童đồng 進tiến 。

淨tịnh 德đức 寺tự 富phú 上thượng 。 莫mạc 測trắc 德đức 山sơn 。

緜# 州châu 慧tuệ 琳# 。 苦khổ 形hình 慧tuệ 聰thông 。

卷quyển 十thập 九cửu

貝bối 州châu 智trí 隱ẩn 。 會hội 州châu 法pháp 凝ngưng 。

涪# 陵lăng 僧Tăng 崖nhai 。 玄huyền 武võ 紹thiệu 闍xà 黎lê 。

雒# 縣huyện 法pháp 建kiến 。 益ích 州châu 慧tuệ 恭cung 。

眉mi 州châu 法pháp 泰thái 。 緜# 竹trúc 寶bảo 瓊# 。

康khang 居cư 明minh 達đạt 。 南nam 昌xương 僧Tăng 晃hoảng 。

梓# 州châu 智trí 通thông 。 陝# 州châu 悟ngộ 詮thuyên 。

鉅# 鹿lộc 僧Tăng 稠trù 。 霍hoắc 山sơn 僧Tăng 羣quần 。

康khang 居cư 邵# 碩# 。 始thỉ 州châu 惠huệ 主chủ 。

襄tương 州châu 慧tuệ 璿# 。 簡giản 州châu 道đạo 昭chiêu 。

嘉gia 州châu 常thường 羅La 漢Hán 。 長trường/trưởng 樂nhạo/nhạc/lạc 道đạo 汪uông 。

嘉gia 州châu 惠huệ 持trì 。 冀ký 州châu 慧tuệ 叡duệ 。

瀘# 州châu 羅la 貫quán 山sơn 和hòa 尚thượng 。 希hy 夷di 陳trần 先tiên 生sanh 。

嘉gia 禾hòa 楞lăng 嚴nghiêm 寺tự 達đạt 觀quán 禪thiền 師sư 。 德đức 昇thăng 頑ngoan 菴am 。

犍kiền 為vi 陳trần 道Đạo 人Nhân 。 瓦ngõa 屋ốc 山sơn 角giác 端đoan 。

開khai 元nguyên 寺tự 張trương 三tam 丰# 。 嘉gia 州châu 凌lăng 雲vân 寺tự 千thiên 峯phong 大đại 師sư 。

古cổ 寺tự 楊dương 關quan 主chủ 。 峩nga 眉mi 道đạo 者giả 。

卷quyển 二nhị 十thập

高cao 昌xương 法pháp 緒tự 。 凉# 州châu 賢Hiền 護Hộ 。

[郫-卑+((白-日+田)/廾)]# 筒đồng 法pháp 期kỳ 。 凉# 州châu 法pháp 成thành 。

成thành 都đô 普phổ 恆hằng 。 燉# 煌hoàng 道Đạo 法Pháp 。

安an 漢hán 僧Tăng 慶khánh 。 臨lâm 卭# 法pháp 琳# 。

[郫-卑+((白-日+田)/廾)]# 筒đồng 僧Tăng 生sanh 。 銅đồng 梁lương 顯hiển 嵩tung 。

名danh 山sơn 禪thiền 惠huệ 。 涪# 陵lăng 寶bảo 崖nhai 。

石thạch 巖nham 崑# 法Pháp 師sư 。 天Thiên 竺Trúc 阿a 世thế 多đa 尊tôn 者giả 。

資tư 縣huyện 道đạo 慧tuệ 大đại 師sư 。 崇sùng 慶khánh 州châu 明minh 釆biện 。

漢hán 州châu 明minh 本bổn 大đại 師sư 。 香hương 水thủy 空không 菴am 大đại 師sư 。

華hoa 陽dương 德đức 愛ái 大đại 師sư 。 百bách 花hoa 萬vạn 竹trúc 大đại 師sư 。

華hoa 陽dương 妙diệu 琴cầm 法Pháp 師sư 。 安an 縣huyện 雪tuyết 菴am 大đại 師sư 。

九cửu 峯phong 無vô 遐hà 大đại 師sư 。 榮vinh 昌xương 真chân 容dung 大đại 師sư 。

豫dự 章chương 實thật 相tướng 大đại 師sư 。 昭chiêu 化hóa 曉hiểu 宗tông 大đại 師sư 。

古cổ 城thành 知tri 慧tuệ 菩Bồ 薩Tát 。 磻# 溪khê 寺tự 孤cô 舟chu 法Pháp 師sư 。

三tam 楚sở 福phước 湛trạm 法Pháp 師sư 。 遂toại 寧ninh 了liễu 用dụng 法Pháp 師sư 。

河hà 西tây 玄huyền 暢sướng 法Pháp 師sư 。 平bình 田điền 普phổ 岸ngạn 法Pháp 師sư 。

內nội 江giang 慧tuệ 永vĩnh 法Pháp 師sư 。 懷hoài 州châu 靈linh 燦# 法Pháp 師sư 。

楚sở 奇kỳ 大đại 師sư 。 嵋# 山sơn 牟mâu 羅La 漢Hán 。

江giang 安an 印ấn 滿mãn 法Pháp 師sư 。 聖thánh 壽thọ 院viện 冲# 古cổ 大đại 師sư 。

成thành 都đô 承thừa 遠viễn 法Pháp 師sư 。

裴# 氏thị 鸚anh 鵡vũ 。 成thành 都đô 僧Tăng 誦tụng 法pháp 華hoa 經kinh 。

九cửu 頂đảnh 海hải 通thông 行hành 僧Tăng 。 梵Phạm 僧Tăng 西tây 天thiên 三tam 藏tạng 。

成thành 都đô 光quang 遠viễn 法Pháp 師sư 。 明minh 槩# 法Pháp 師sư 表biểu 。

峩nga 眉mi 通thông 天thiên 和hòa 尚thượng 。 洪hồng 椿xuân 坪# 得đắc 心tâm 和hòa 尚thượng 。

木mộc 棟đống 可khả 尊tôn 法Pháp 師sư 。 內nội 江giang 澄trừng 江giang 宗tông 主chủ 。

蓬bồng 溪khê 高cao 原nguyên 論luận 師sư 。 東đông 山sơn 寺tự 無vô 為vi 和hòa 尚thượng 。

燃nhiên 燈đăng 寺tự 鈞quân 天thiên 大đại 師sư 。 昭chiêu 覺giác 惟duy 一nhất 大đại 師sư 。

江giang 安an 遼liêu 陽dương 大đại 師sư 。 禹vũ 門môn 策sách 眉mi 尊tôn 宿túc 。

攀phàn 高cao 傳truyền 。 諱húy 號hiệu 雷lôi 同đồng 傳truyền 。

錦cẩm 江giang 禪thiền 師sư 高cao 僧Tăng 神thần 僧Tăng 目mục 錄lục (# 終chung )#

No.1589-A# 錦cẩm 江giang 禪thiền 燈đăng 序tự

明minh 莫mạc 明minh 於ư 日nhật 月nguyệt 。 禪thiền 不bất 名danh 日nhật 月nguyệt 而nhi 名danh 燈đăng 者giả 。 何hà 哉tai 。 日nhật 月nguyệt 不bất 可khả 傳truyền 。 燈đăng 可khả 傳truyền 也dã 。 故cố 曰viết 。 薪tân 盡tận 火hỏa 傳truyền 。 膏cao 竭kiệt 燈đăng 傳truyền 。 日nhật 月nguyệt 在tại 天thiên 之chi 中trung 。 從tùng 上thượng 以dĩ 來lai 。 自tự 金kim 襴# 別biệt 付phó 。 及cập 斷đoạn 臂tý 得đắc 髓tủy 。 梅mai 子tử 熟thục 而nhi 菩Bồ 提Đề 無vô 樹thụ 。 一nhất 花hoa 開khai 而nhi 五ngũ 葉diệp 成thành 枝chi 。 燈đăng 燈đăng 相tương 續tục 。 焰diễm 焰diễm 生sanh 光quang 。 千thiên 古cổ 無vô 暗ám 室thất 無vô 迷mê 途đồ 。 賴lại 此thử 燈đăng 爾nhĩ 。 然nhiên 則tắc 此thử 燈đăng 。 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 莫mạc 不bất 有hữu 之chi 。 奚hề 獨độc 震chấn 旦đán 錦cẩm 江giang 歟# 。 夫phu 神thần 禹vũ 自tự 岷# 山sơn 導đạo 江giang 。 是thị 山sơn 水thủy 發phát 源nguyên 於ư 錦cẩm 江giang 。 而nhi 西tây 域vực 讖sấm 云vân 。 金kim 雞kê 解giải 銜hàm 一nhất 粒lạp 粟túc 。 供cúng 養dường 䦹# 邡# 羅La 漢Hán 僧Tăng 。 爰viên 出xuất 馬mã 駒câu 踏đạp 殺sát 天thiên 下hạ 。 後hậu 代đại 兒nhi 孫tôn 蕃phồn 衍diễn 。 則tắc 謂vị 燈đăng 獨độc 盛thịnh 於ư 錦cẩm 江giang 也dã 亦diệc 宜nghi 。 昭chiêu 覺giác 丈trượng 老lão 人nhân 。 得đắc 天thiên 童đồng 悟ngộ 鍵kiện 鎚chùy 。 破phá 山sơn 明minh 衣y 鉢bát 。 滴tích 淚lệ 滴tích 血huyết 。 無vô 法pháp 真chân 傳truyền 。 為vi 臨lâm 濟tế 三tam 十thập 二nhị 世thế 中trung 興hưng 。 圓viên 悟ngộ 祖tổ 師sư 之chi 法pháp 席tịch 。 三tam 十thập 年niên 來lai 。 如như 塗đồ 毒độc 鼓cổ 響hưởng 。 聞văn 者giả 咸hàm 失thất 身thân 喪táng 命mạng 。 劫kiếp 灰hôi 掃tảo 蕩đãng 。 剏# 建kiến 之chi 餘dư 。 彚# 集tập 歷lịch 代đại 尊tôn 宿túc 。 凡phàm 產sản 自tự 蜀thục 。 而nhi 闡xiển 揚dương 宗tông 風phong 於ư 異dị 地địa 。 或hoặc 產sản 異dị 地địa 。 而nhi 大đại 建kiến 法Pháp 幢tràng 於ư 西tây 川xuyên 者giả 。 皆giai 錄lục 其kỳ 源nguyên 流lưu 行hành 實thật 警cảnh 語ngữ 悟ngộ 偈kệ 。 垂thùy 訓huấn 後hậu 人nhân 。 名danh 曰viết 錦cẩm 江giang 禪thiền 燈đăng 。 而nhi 以dĩ 高cao 僧Tăng 神thần 僧Tăng 附phụ 焉yên 。 共cộng 二nhị 十thập 卷quyển 。 老lão 人nhân 豈khởi 私tư 一nhất 錦cẩm 江giang 哉tai 。 老lão 人nhân 駐trú 錫tích 錦cẩm 江giang 。 則tắc 傳truyền 錦cẩm 江giang 。 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 俱câu 露lộ 。 老lão 人nhân 法Pháp 身thân 。 則tắc 無vô 不bất 禪thiền 之chi 燈đăng 也dã 。 謂vị 錦cẩm 江giang 之chi 燈đăng 。 即tức 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 之chi 燈đăng 乎hồ 。 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 之chi 燈đăng 。 即tức 錦cẩm 江giang 之chi 燈đăng 也dã 。 余dư 雖tuy 謬mậu 現hiện 宰tể 官quan 。 未vị 忘vong 本bổn 來lai 面diện 目mục 。 蒙mông 老lão 人nhân 印ấn 可khả 。 分phần/phân 一nhất 燈đăng 於ư 行hành 車xa 。 略lược 言ngôn 簡giản 端đoan 。 勿vật 謂vị 葛cát 藤đằng 饒nhiêu 舌thiệt 。

旹#

康khang 熈# 二nhị 十thập 五ngũ 年niên 。 丙bính 寅# 仲trọng 秋thu

賜tứ 進tiến 士sĩ 第đệ 通thông 議nghị 大đại 夫phu 戶hộ 部bộ 左tả 侍thị 郎lang 。 前tiền 都đô 察sát 院viện 左tả 副phó 都đô 御ngự 史sử 左tả 僉thiêm 都đô 御ngự 史sử 。 乙ất 丑sửu 充sung 。

殿điện 試thí 讀đọc 卷quyển 官quan

欽khâm 定định 纂toản 修tu 賦phú 役dịch 全toàn 書thư 總tổng 裁tài 大đại 理lý 寺tự 少thiểu 卿khanh 。 四tứ 川xuyên 按án 察sát 司ty 。 按án 察sát 使sử 卓trác 異dị 。

賜tứ 蟒mãng 服phục

特đặc 旨chỉ 內nội 陞thăng 弟đệ 子tử 。 胡hồ 昇thăng 猷# 。 頓đốn 首thủ 譔# 。

No.1589-B# 序tự

原nguyên 夫phu 。 天thiên 文văn 日nhật 月nguyệt 所sở 以dĩ 貞trinh 麗lệ 。 人nhân 文văn 藻tảo 火hỏa 所sở 以dĩ 昭chiêu 發phát 。 而nhi 吾ngô 輩bối 亦diệc 有hữu 揑niết 碎toái 虗hư 空không 者giả 。 有hữu 欹# 枕chẩm 須Tu 彌Di 者giả 。 有hữu 入nhập 水thủy 不bất 溼thấp 入nhập 火hỏa 不bất 焚phần 者giả 。 此thử 無vô 他tha 。 乃nãi 精tinh 進tấn 勇dũng 猛mãnh 。 之chi 所sở 使sử 然nhiên 耳nhĩ 。 本bổn 師sư 嘗thường 舉cử 諺ngạn 云vân 。 春xuân 宵tiêu 一nhất 刻khắc 值trị 千thiên 金kim 。 惟duy 以dĩ 此thử 事sự 激kích 勵lệ 後hậu 學học 。 或hoặc 抑ức 或hoặc 揚dương 。 揭yết 示thị 自tự 家gia 寶bảo 藏tạng 。 所sở 以dĩ 年niên 登đăng 七thất 十thập 。 尤vưu 矍quắc 鑠thước 焉yên 。 謂vị 我ngã 本bổn 立lập 誓thệ 願nguyện 。 欲dục 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 。 如như 我ngã 等đẳng 無vô 異dị 。 姑cô 有hữu 是thị 集tập 之chi 舉cử 。 葢# 吾ngô 真chân 丹đan 國quốc 中trung 。 人nhân 物vật 多đa 妄vọng 習tập 。 妄vọng 多đa 則tắc 惑hoặc 重trọng/trùng 。 惑hoặc 重trọng/trùng 則tắc 智trí 輕khinh 。 智trí 輕khinh 則tắc 根căn 基cơ 遲trì 鈍độn 。 所sở 以dĩ 生sanh 處xứ 不bất 能năng 熟thục 。 熟thục 處xứ 不bất 能năng 生sanh 也dã 。 至chí 于vu 心tâm 之chi 未vị 窮cùng 。 性tánh 之chi 未vị 盡tận 。 三tam 界giới 火hỏa 宅trạch 。 茫mang 茫mang 何hà 歸quy 。 以dĩ 百bách 年niên 之chi 得đắc 失thất 。 浩hạo 劫kiếp 流lưu 浪lãng 。 可khả 不bất 大đại 哀ai 歟# 。 自tự 劫kiếp 運vận 以dĩ 來lai 。 髠khôn 夫phu 輩bối 。 視thị 三tam 藏tạng 如như 在tại 龍long 宮cung 。 非phi 菩Bồ 薩Tát 手thủ 眼nhãn 。 弗phất 能năng 深thâm 入nhập 。 長trường/trưởng 閉bế 大đại 櫃# 。 積tích 塵trần 鎖tỏa 埃ai 。 而nhi 莫mạc 或hoặc 可khả 展triển 其kỳ 題đề 目mục 。 又hựu 深thâm 為vi 可khả 憫mẫn 者giả 。 今kim 略lược 摘trích 吾ngô 蜀thục 禪thiền 師sư 要yếu 語ngữ 。 分phân 為vi 三tam 彚# 。 合hợp 刊# 策sách 本bổn 。 庶thứ 來lai 學học 便tiện 于vu 參tham 討thảo 。 不bất 致trí 煤# 墨mặc 混hỗn 雜tạp 。 是thị 亦diệc 泥nê 塗đồ 可khả 致trí 雲vân 宵tiêu 。 行hành 潦lạo 可khả 通thông 滄thương 海hải 。 綱cương 忝thiểm 廁trắc 祖tổ 裔duệ 。 弗phất 忍nhẫn 旁bàng 觀quán 。 圓viên 通thông 顯hiển 密mật 。 聞văn 所sở 未vị 聞văn 。 譬thí 諸chư 眼nhãn 能năng 察sát 秋thu 毫hào 。 而nhi 不bất 能năng 自tự 觀quán 其kỳ 面diện 。 髮phát 能năng 舒thư 氣khí 脈mạch 。 而nhi 不bất 能năng 自tự 通thông 其kỳ 結kết 。 故cố 知tri 面diện 之chi 妍nghiên 醜xú 者giả 。 明minh 鏡kính 之chi 力lực 也dã 。 解giải 髮phát 之chi 曲khúc 直trực 者giả 。 玄huyền 櫛# 之chi 功công 也dã 。 行hành 之chi 芳phương 者giả 。 道Đạo 德đức 之chi 基cơ 也dã 。 綱cương 之chi 振chấn 者giả 。 禪thiền 燈đăng 之chi 光quang 也dã 。 爰viên 從tùng 上thượng 一nhất 夥# 老lão 古cổ 錐trùy 。 擅thiện 使sử 勇dũng 猛mãnh 之chi 風phong 。 嗟ta 予# 小tiểu 子tử 。 以dĩ 禪thiền 弓cung 未vị 張trương 。 慧tuệ 劍kiếm 弗phất 利lợi 。 怯khiếp 弱nhược 不bất 敢cảm 以dĩ 自tự 強cường 。 敢cảm 辭từ 執chấp 鞭tiên 之chi 後hậu 哉tai 。

旹#

康khang 熈# 丁đinh 卯mão 九cửu 日nhật 昭chiêu 覺giác 住trụ 持trì 。 徹triệt 綱cương 。 拜bái 譔# 。

No.1589-C# 序tự

夫phu 禪thiền 之chi 為vi 燈đăng 也dã 。 非phi 日nhật 月nguyệt 可khả 能năng 比tỉ 。 日nhật 月nguyệt 雖tuy 明minh 。 代đại 謝tạ 有hữu 所sở 不bất 及cập 。 彼bỉ 禪thiền 燈đăng 瑞thụy 光quang 浩hạo 浩hạo 。 圓viên 照chiếu 六lục 合hợp 。 不bất 稱xưng 其kỳ 大đại 。 妙diệu 攝nhiếp 三tam 有hữu 。 不bất 名danh 其kỳ 小tiểu 。 亭đình 毒độc 蒼thương 生sanh 。 功công 埒# 化hóa 母mẫu 。 設thiết 一nhất 念niệm 等đẳng 平bình 。 天thiên 地địa 人nhân 原nguyên 無vô 兩lưỡng 致trí 。 九cửu 年niên 面diện 壁bích 。 皮bì 骨cốt 髓tủy 分phân 作tác 五ngũ 家gia 。 肆tứ 口khẩu 而nhi 談đàm 。 橫hoạnh/hoành 機cơ 而nhi 唱xướng 。 推thôi 倒đảo 須Tu 彌Di 。 填điền 實thật 東đông 海hải 。 惟duy 我ngã 支chi 那na 人nhân 物vật 爾nhĩ 。 謂vị 支chi 那na 鍾chung 秀tú 。 傑kiệt 出xuất 叢tùng 林lâm 者giả 。 甲giáp 于vu 巴ba 子tử 。 而nhi 巴ba 子tử 國quốc 莫mạc 不bất 稱xưng 為vi 法pháp 窟quật 禪thiền 藪tẩu 也dã 。 爰viên 錦cẩm 江giang 居cư 西tây 南nam 玉ngọc 壘lũy 之chi 上thượng 。 北bắc 極cực 紫tử 微vi 之chi 下hạ 。 左tả 觀quán 于vu 闐điền 。 右hữu 揖ấp 康khang 居cư 。 論luận 山sơn 聯liên 自tự 崑# 崙lôn 。 故cố 有hữu 岷# 峨# 巫# 峰phong 之chi 峻tuấn 。 考khảo 水thủy 出xuất 于vu 耨nậu 池trì 。 而nhi 有hữu 瞿cù 塘đường 灔# 澦# 之chi 牢lao 。 宿túc 躔# 參tham 井tỉnh 。 吳ngô 楚sở 以dĩ 之chi 而nhi 襟khâm 帶đái 焉yên 。 地địa 接tiếp 八bát 洪hồng 。 嵩tung 衡hành 以dĩ 之chi 而nhi 螺loa 髻kế 焉yên 。 所sở 居cư 者giả 尊tôn 。 而nhi 所sở 產sản 者giả 亦diệc 勝thắng 也dã 。 聆linh 生sanh 季quý 運vận 。 忝thiểm 寄ký 殘tàn 踪# 。 每mỗi 見kiến 銅đồng 頭đầu 鐵thiết 額ngạch 之chi 士sĩ 。 光quang 揚dương 宗tông 教giáo 。 剔dịch 獘# 除trừ 繁phồn 。 賴lại 彼bỉ 山sơn 高cao 水thủy 長trường/trưởng 之chi 所sở 使sử 然nhiên 。 葢# 受thọ 其kỳ 道đạo 者giả 難nạn/nan 訾tí 。 信tín 其kỳ 法pháp 者giả 易dị 曉hiểu 。

時thời 滄thương 桑tang 搖dao 蕩đãng 妄vọng 為vi 人nhân 師sư 。 趑# 趄# 權quyền 門môn 來lai 往vãng 不bất 替thế 。 嗚ô 乎hồ 干can 木mộc 在tại 魏ngụy 高cao 枕chẩm 。 而nhi 謁yết 文văn 侯hầu 。 子tử 陵lăng 居cư 漢hán 長trường/trưởng 揖ấp 。 而nhi 尋tầm 光quang 武võ 。 彼bỉ 稱xưng 小tiểu 道đạo 。 尚thượng 懷hoài 高cao 蹈đạo 之chi 風phong 。 豈khởi 此thử 沙Sa 門Môn 。 不bất 乘thừa 閒gian/nhàn 放phóng 之chi 美mỹ 。 目mục 下hạ 劫kiếp 灰hôi 熢phùng 㶿# 。 三tam 十thập 年niên 來lai 棒bổng 喝hát 遺di 徽# 。 了liễu 無vô 正chánh 範phạm 。 今kim 以dĩ 禪thiền 燈đăng 一nhất 照chiếu 。 庶thứ 使sử 緝tập 玄huyền 詞từ 者giả 。 攤# 卷quyển 而nhi 獲hoạch 意ý 珠châu 。 軌quỹ 玅# 道đạo 者giả 。 披phi 文văn 而nhi 飲ẩm 甘cam 露lộ 。 或hoặc 曰viết 溺nịch 文văn 躭đam 義nghĩa 。 入nhập 海hải 算toán 沙sa 。 一nhất 體thể 真Chân 如Như 。 見kiến 性tánh 即tức 了liễu 。 特đặc 彼bỉ 勾# 章chương 棘cức 句cú 。 愈dũ 出xuất 而nhi 愈dũ 多đa 。 似tự 蜂phong 房phòng 釀# 百bách 花hoa 之chi 蜜mật 。 蟻nghĩ 絲ti 穿xuyên 九cửu 穴huyệt 之chi 珠châu 。 食thực 其kỳ 甜điềm 者giả 念niệm 其kỳ 蜂phong 。 好hảo/hiếu 其kỳ 珠châu 者giả 慕mộ 其kỳ 蟻nghĩ 。 今kim 有hữu 人nhân 焉yên 。 不bất 食thực 甜điềm 。 不bất 好hảo/hiếu 珠châu 。 不bất 嗜thị 語ngữ 言ngôn 文văn 字tự 。 此thử 集tập 又hựu 奚hề 為vi 。 余dư 謂vị 病bệnh 其kỳ 病bệnh 者giả 。 不bất 能năng 自tự 病bệnh 。 客khách 慚tàm 而nhi 退thoái 。 未vị 幾kỷ 半bán 餉hướng 。 聆linh 輒triếp 下hạ 榻tháp 。 手thủ 舞vũ 足túc 蹈đạo 。 捫môn 鬚tu 而nhi 歎thán 曰viết 。 此thử 燈đăng 光quang 超siêu 日nhật 月nguyệt 大đại 明minh 之chi 表biểu 。 務vụ 流lưu 通thông 于vu 運vận 季quý 。 展triển 誠thành 心tâm 于vu 百bách 世thế 。 此thử 其kỳ 發phát 端đoan 乎hồ 。

旹#

康khang 熈# 戊# 辰thần 中trung 天thiên 節tiết 大đại 聖thánh 大đại 慈từ 。 寺tự 住trụ 持trì 覺giác 聆linh 拜bái 譔#

No.1589-D# 序tự

覺giác 範phạm 禪thiền 師sư 。 作tác 石thạch 霜sương 慈từ 祖tổ 傳truyền 贊tán 云vân 。 余dư 觀quán 慈từ 明minh 。 以dĩ 英anh 偉# 絕tuyệt 人nhân 之chi 姿tư 。 行hành 不bất 纏triền 凡phàm 聖thánh 之chi 事sự 。 談đàm 笑tiếu 而nhi 起khởi 臨lâm 濟tế 之chi 將tương 仆phó 。 叱sất 咤trá 而nhi 死tử 黃hoàng 龍long 之chi 偷thâu 心tâm 。 視thị 其kỳ 施thí 為vi 。 不bất 見kiến 轍triệt 迹tích 。 未vị 三tam 世thế 而nhi 死tử 為vi 繩thằng 墨mặc 。 諺ngạn 云vân 。 字tự 經kinh 三tam 寫tả 。 烏ô 焉yên 成thành 馬mã 。 此thử 言ngôn 可khả 以dĩ 喻dụ 大đại 也dã 。 先tiên 師sư 示thị 迹tích 于vu 末mạt 運vận 。 山sơn 川xuyên 鼎đỉnh 沸phí 之chi 秋thu 。 千thiên 軍quân 隊đội 裏lý 安an 禪thiền 。 虎hổ 穴huyệt 魔ma 宮cung 說thuyết 法Pháp 。 亦diệc 行hành 不bất 纏triền 凡phàm 聖thánh 之chi 事sự 。 得đắc 死tử 心tâm 于vu 先tiên 師sư 者giả 。 惟duy 我ngã 昭chiêu 覺giác 法pháp 兄huynh 丈trượng 和hòa 尚thượng 也dã 。 荷hà 法pháp 心tâm 殷ân 。 踐tiễn 履lý 唯duy 實thật 。 壽thọ 幾kỷ 九cửu 旬tuần 。 接tiếp 納nạp 四tứ 來lai 。 精tinh 力lực 猶do 剩thặng 。 于vu 應ứng 機cơ 之chi 假giả 。 蒐# 蘿# 全toàn 蜀thục 古cổ 今kim 知tri 識thức 。 及cập 高cao 僧Tăng 或hoặc 現hiện 宰tể 官quan 居cư 士sĩ 等đẳng 身thân 。 寶bảo 匣hạp 中trung 秘bí 要yếu 。 廿# 有hữu 餘dư 年niên 。 輯# 成thành 一nhất 書thư 。 名danh 曰viết 錦cẩm 江giang 禪thiền 燈đăng 。 欲dục 與dữ 百bách 世thế 之chi 上thượng 古cổ 錐trùy 名danh 宿túc 。 同đồng 一nhất 鼻tị 孔khổng 。 把bả 手thủ 并tinh 行hành 。 千thiên 古cổ 之chi 下hạ 。 十thập 方phương 龍long 象tượng 。 點điểm 開khai 正chánh 眼nhãn 。 灼chước 破phá 昏hôn 衢cù 。 此thử 段đoạn 因nhân 緣duyên 非phi 小tiểu 補bổ 哉tai 。 德đức 玉ngọc 恨hận 才tài 謭# 德đức 涼lương 。 不bất 能năng 助trợ 其kỳ 一nhất 力lực 。 且thả 與dữ 先tiên 師sư 所sở 行hành 相tương 違vi 。 未vị 一nhất 世thế 而nhi 死tử 為vi 繩thằng 墨mặc 。 而nhi 為vi 諸chư 方phương 耻sỉ 。 豈khởi 但đãn 烏ô 焉yên 成thành 馬mã 哉tai 。 故cố 不bất 及cập 吾ngô 兄huynh 遠viễn 矣hĩ 。 非phi 儻thảng 護hộ 贊tán 美mỹ 之chi 辭từ 耳nhĩ 。 癸quý 酉dậu 冬đông 。 乃nãi 命mạng 青thanh 城thành 竹trúc 浪lãng 吾ngô 姪điệt 。 買mãi 舟chu 東đông 下hạ 嘉gia 禾hòa 之chi 楞lăng 嚴nghiêm 。 鋟# 梓# 附phụ 方phương 冊sách 龍long 藏tạng 。 壽thọ 世thế 流lưu 通thông 。 暫tạm 泊bạc 舟chu 于vu 古cổ 渝du 。 收thu 征chinh 帆phàm 而nhi 過quá 我ngã 。 以dĩ 藁# 見kiến 示thị 。 正chánh 值trị 期kỳ 會hội 接tiếp 物vật 之chi 餘dư 。 燒thiêu 燈đăng 敬kính 閱duyệt 。 誠thành 哉tai 吾ngô 蜀thục 劫kiếp 後hậu 之chi 奇kỳ 遘cấu 也dã 。 余dư 欲dục 無vô 言ngôn 可khả 乎hồ 。 亦diệc 乃nãi 吾ngô 兄huynh 吾ngô 姪điệt 護hộ 持trì 慧tuệ 命mạng 之chi 心tâm 。 遠viễn 且thả 殷ân 矣hĩ 。 德đức 玉ngọc 遂toại 合hợp 掌chưởng 加gia 額ngạch 。 謹cẩn 贅# 數số 言ngôn 。 再tái 拜bái 弁# 于vu 簡giản 端đoan 云vân 。

旹#

康khang 熈# 歲tuế 次thứ 癸quý 酉dậu 長trường/trưởng 至chí 日nhật 古cổ 渝du 華hoa 嵓# 聖thánh 可khả 德đức 玉ngọc 題đề 于vu 石thạch 林lâm 面diện 壁bích 嵓#

No.1589-E# 題đề 辭từ

夫phu 破phá 顏nhan 微vi 笑tiếu 之chi 旨chỉ 。 彌di 滿mãn 五ngũ 天thiên 。 自tự 江giang 槎# 分phần/phân 玉ngọc 浪lãng 以dĩ 來lai 。 始thỉ 洋dương 溢dật 乎hồ 中trung 國quốc 故cố 金kim 雞kê 銜hàm 粟túc 。 馬mã 駒câu 踏đạp 人nhân 。 貴quý 乎hồ 見kiến 諦Đế 。 履lý 歷lịch 次thứ 之chi 。 所sở 以dĩ 五ngũ 葉diệp 蕃phồn 衍diễn 。 中trung 此thử 毒độc 者giả 。 病bệnh 痼# 弗phất 淺thiển 也dã 。 即tức 遐hà 陬tưu 僻tích 壤nhưỡng 知tri 有hữu 悟ngộ 門môn 。 竈táo 婦phụ 餉hướng 兒nhi 。 擅thiện 說thuyết 法Pháp 要yếu 。 累lũy/lụy/luy 所sở 傳truyền 之chi 襍tập 糅nhữu 。 務vụ 稟bẩm 授thọ 有hữu 苗miêu 裔duệ 。 某mỗ 為vi 師sư 承thừa 。 某mỗ 為vi 嫡đích 嗣tự 。 何hà 州châu 之chi 子tử 。 何hà 世thế 降giáng 神thần 。 庶thứ 法pháp 運vận 毋vô 紊# 乎hồ 主chủ 張trương 。 而nhi 流lưu 芳phương 亦diệc 邁mại 矣hĩ 。 如như 德đức 山sơn 臨lâm 濟tế 。 大đại 機cơ 大đại 用dụng 。 殺sát 活hoạt 自tự 由do 。 無vô 俟sĩ 外ngoại 學học 相tương 助trợ 。 五ngũ 季quý 以dĩ 從tùng 。 辯biện 藻tảo 轉chuyển 深thâm 。 往vãng 往vãng 從tùng 義nghĩa 學học 理lý 窟quật 中trung 翻phiên 駁bác 而nhi 出xuất 。 是thị 衲nạp 子tử 反phản 帶đái 書thư 生sanh 氣khí 耳nhĩ 。 其kỳ 真chân 風phong 變biến 渙# 由do 茲tư 而nhi 始thỉ 。 昨tạc 閱duyệt 少thiểu 林lâm 纘# 緒tự 。 以dĩ 大đại 慧tuệ 易dị 虎hổ 丘khâu 。 付phó 帕# 為vi 嫡đích 嗣tự 。 噫# 醜xú 詞từ 出xuất 自tự 偽ngụy 口khẩu 。 不bất 遜tốn 費phí 于vu 筆bút 端đoan 。 古cổ 之chi 法pháp 匠tượng 。 尚thượng 有hữu 傳truyền 記ký 可khả 攷# 。 非phi 直trực 譜# 牒điệp 而nhi 已dĩ 。 適thích 以dĩ 禪thiền 燈đăng 題đề 其kỳ 名danh 。 高cao 僧Tăng 神thần 僧Tăng 附phụ 其kỳ 右hữu 者giả 。 恐khủng 異dị 日nhật 雷lôi 同đồng 纘# 緒tự 之chi 謬mậu 。 以dĩ 備bị 後hậu 之chi 修tu 史sử 者giả 。 便tiện 于vu 採thải 摭# 焉yên 。 且thả 末Mạt 法Pháp 奉phụng 教giáo 。 例lệ 多đa 俑# 人nhân 。 每mỗi 臨lâm 文văn 而nhi 歎thán 息tức 。 遂toại 興hưng 志chí 以dĩ 殫đàn 修tu 。 吾ngô 祖tổ 之chi 道đạo 之chi 傳truyền 于vu 諸chư 夏hạ 。 始thỉ 于vu 梁lương 。 盛thịnh 于vu 唐đường 。 而nhi 光quang 顯hiển 于vu 宋tống 。 其kỳ 間gian 多đa 能năng 文văn 博bác 達đạt 之chi 士sĩ 。 迨đãi 懷hoài 宗tông 先tiên 帝đế 晏# 駕giá 之chi 後hậu 。 宼# 烽phong 霧vụ 起khởi 。 玉ngọc 石thạch 俱câu 焚phần 。 其kỳ 殘tàn 篇thiên 短đoản 帙# 。 或hoặc 以dĩ 文văn 傳truyền 而nhi 辭từ 陋lậu 事sự 踈sơ 。 或hoặc 尚thượng 聲thanh 名danh 而nhi 志chí 乖quai 隱ẩn 逸dật 。 彼bỉ 得đắc 此thử 失thất 。 無vô 所sở 攷# 者giả 。 于vu 是thị 取thủ 諸chư 方phương 口khẩu 實thật 。 且thả 刪san 且thả 衍diễn 。 以dĩ 為vi 之chi 書thư 。 執chấp 筆bút 悲bi 懣# 。 不bất 覺giác 涕thế 泗# 橫hoạnh/hoành 流lưu 。 而nhi 人nhân 之chi 所sở 知tri 。 不bất 如như 人nhân 之chi 所sở 不bất 知tri 。 信tín 哉tai 。 近cận 有hữu 一nhất 夥# 不bất 明minh 大đại 法pháp 之chi 人nhân 。 祇kỳ 欲dục 攀phàn 高cao 自tự 大đại 。 曩nẵng 者giả 阿A 難Nan 調Điều 達Đạt 。 均quân 為vi 釋thích 尊tôn 之chi 弟đệ 。 羅la 睺hầu 善thiện 星tinh 。 同đồng 是thị 如Như 來Lai 之chi 胤dận 。 非phi 道đạo 有hữu 優ưu 劣liệt 亦diệc 邪tà 正chánh 。 葢# 自tự 取thủ 之chi 耳nhĩ 。 今kim 集tập 中trung 。 自tự 四tứ 祖tổ 以dĩ 下hạ 。 迨đãi 雙song 桂quế 印ấn 止chỉ 。 于vu 中trung 麟lân 膞# 猩tinh 脣thần 不bất 勝thắng 枚mai 舉cử 。 僅cận 取thủ 觚cô 翰hàn 雅nhã 尚thượng 者giả 。 摘trích 其kỳ 黼# 藻tảo 。 及cập 馳trì 他tha 國quốc 說thuyết 法Pháp 者giả 。 名danh 實thật 章chương 程# 。 而nhi 乘thừa 願nguyện 入nhập 峽# 利lợi 生sanh 者giả 。 總tổng 戢tập 帙# 內nội 。 間gian 有hữu 一nhất 知tri 半bán 解giải 隱ẩn 逸dật 嵓# 阿a 者giả 。 列liệt 書thư 號hiệu 名danh 于vu 目mục 次thứ 之chi 後hậu 。 或hoặc 烽phong 烟yên 兩lưỡng 地địa 難nạn/nan 于vu 捃# 拾thập 。 祈kỳ 鴻hồng 魚ngư 以dĩ 示thị 之chi 。 俾tỉ 金kim 雞kê 銜hàm 粟túc 蕃phồn 衍diễn 中trung 華hoa 。 斷đoạn 不bất 類loại 婆bà 須tu 密mật 天thiên 皇hoàng 悟ngộ 之chi 故cố 事sự 。 費phí 後hậu 昆côn 之chi 筆bút 舌thiệt 也dã 已dĩ 。

旹# 。

康khang 熈# 壬nhâm 子tử 成thành 都đô 府phủ 昭chiêu 覺giác 寺tự 丈trượng 雪tuyết 通thông 醉túy 謹cẩn 識thức 于vu 不bất 動động 軒hiên 。

古cổ 今kim 採thải 摭#

-# 佛Phật 祖tổ 綱cương 目mục

-# 佛Phật 祖tổ 通thông 載tái

-# 佛Phật 祖tổ 統thống 紀kỷ

-# 傳truyền 法pháp 正chánh 宗tông

-# 禪thiền 宗tông 正chánh 脈mạch

-# 宗tông 門môn 統thống 要yếu

-# 景cảnh 德đức 傳truyền 燈đăng

-# 五ngũ 燈đăng 會hội 元nguyên

-# 人nhân 天thiên 眼nhãn 目mục

-# 禪thiền 燈đăng 世thế 譜#

-# 禪thiền 林lâm 寶bảo 訓huấn

-# 傳truyền 燈đăng 錄lục

-# 續tục 傳truyền 燈đăng 錄lục

-# 摘trích 要yếu 指chỉ 南nam

-# 緇# 門môn 警cảnh 訓huấn

-# 蓮liên 宗tông 寶bảo 鑑giám

-# 古cổ 尊tôn 宿túc 錄lục

-# 禪thiền 源nguyên 諸chư 詮thuyên

-# 弘hoằng 明minh 集tập

-# 廣quảng 弘hoằng 明minh 集tập

-# 頌tụng 古cổ 聯liên 珠châu

-# 碧bích 嵓# 集tập

-# 蘿# 湖hồ 野dã 錄lục

-# 唐đường 弘hoằng 秀tú 集tập

-# 明minh 弘hoằng 秀tú 集tập

-# 五ngũ 燈đăng 緒tự 略lược

-# 清thanh 五ngũ 燈đăng 纘# 緒tự

-# 五ngũ 燈đăng 嚴nghiêm 統thống

-# 峩nga 眉mi 誌chí

-# 西tây 川xuyên 誌chí

-# 諸chư 方phương 日nhật 錄lục

-# 高cao 僧Tăng 傳truyền

-# 神thần 僧Tăng 傳truyền

-# 續tục 高cao 僧Tăng 傳truyền

-# 宋tống 高cao 僧Tăng 傳truyền

-# 明minh 高cao 僧Tăng 傳truyền

-# 徑kính 石thạch 滴tích 乳nhũ 集tập

辯biện 譌#

唐đường 之chi 止chỉ 訛ngoa 說thuyết 。 乃nãi 昉# 法Pháp 師sư 作tác 。 宋tống 之chi 磐bàn 法Pháp 師sư 輯# 統thống 紀kỷ 。 蔓mạn 引dẫn 昉# 言ngôn 。 斥xích 嵩tung 禪thiền 師sư 定định 祖tổ 圖đồ 。 以dĩ 禪thiền 經kinh 為vi 證chứng 。 自tự 取thủ 其kỳ 不bất 實thật 。 謂vị 師sư 子tử 遭tao 難nạn/nan 而nhi 無vô 傳truyền 矣hĩ 。 吁hu 宗tông 教giáo 之chi 徒đồ 。 競cạnh 相tương/tướng 是thị 非phi 。 如như 獅sư 子tử 身thân 蟲trùng 。 非phi 外ngoại 來lai 也dã 。 爰viên 婆bà 須tu 密mật 正chánh 傳truyền 。 本bổn 位vị 居cư 七thất 。 反phản 遺di 之chi 。 誤ngộ 以dĩ 末mạt 田điền 地địa 填điền 其kỳ 數số 。 將tương 謂vị 後hậu 無vô 人nhân 矣hĩ 。 且thả 師sư 子tử 具cụ 宿túc 命mạng 通thông 。 預dự 以dĩ 大đại 法pháp 。 囑chúc 婆bà 舍xá 斯tư 。 斯tư 接tiếp 不bất 如như 密mật 。 密mật 接tiếp 般Bát 若Nhã 多đa 羅la 。 羅la 接tiếp 菩Bồ 提Đề 達đạt 磨ma 。 廿# 八bát 世thế 。 明minh 如như 皎hiệu 日nhật 。 若nhược 依y 統thống 紀kỷ 。 則tắc 闕khuyết 三tam 矣hĩ 。 讓nhượng 祖tổ 本bổn 金kim 州châu 人nhân 。 今kim 興hưng 安an 州châu 也dã 。 爰viên 興hưng 安an 屬thuộc 興hưng 元nguyên 。 興hưng 元nguyên 今kim 漢hán 中trung 。 是thị 訂# 漢hán 中trung 本bổn 屬thuộc 蜀thục 。 及cập 唐đường 以dĩ 龍long 安an 易dị 之chi 。 因nhân 爾nhĩ 漢hán 中trung 歸quy 秦tần 矣hĩ 。

時thời 以dĩ 彼bỉ 方phương 古cổ 錐trùy 。 仍nhưng 收thu 集tập 內nội 。 遂toại 從tùng 讓nhượng 祖tổ 。 始thỉ 江giang 陵lăng 城thành 西tây 天thiên 王vương 寺tự 道đạo 悟ngộ 。 而nhi 城thành 東đông 亦diệc 有hữu 天thiên 皇hoàng 寺tự 道đạo 悟ngộ 。 兩lưỡng 師sư 同đồng 時thời 同đồng 諱húy 。 後hậu 道đạo 原nguyên 禪thiền 師sư 。 輯# 傳truyền 燈đăng 錄lục 。 認nhận 為vi 一nhất 人nhân 。 費phí 盡tận 後hậu 賢hiền 筆bút 舌thiệt 。 洞đỗng 宗tông 刊# 緒tự 略lược 。 強cường/cưỡng 歸quy 天thiên 王vương 悟ngộ 于vu 洞đỗng 。 濟tế 宗tông 輯# 嚴nghiêm 統thống 。 仍nhưng 收thu 天thiên 王vương 悟ngộ 于vu 濟tế 。 少thiểu 林lâm 聞văn 之chi 作tác 纘# 緒tự 。 又hựu 揑niết 大đại 慧tuệ 易dị 虎hổ 丘khâu 。 付phó 帕# 為vi 嫡đích 嗣tự 。 三tam 者giả 之chi 釁hấn 。 始thỉ 于vu 原nguyên 矣hĩ 。

廬lư 山sơn 惠huệ 永vĩnh 法Pháp 師sư 。 本bổn 內nội 江giang 潘phan 氏thị 子tử 。 一nhất 本bổn 河hà 內nội 鄱# 氏thị 。

東đông 林lâm 總tổng 禪thiền 師sư 。 本bổn 劍kiếm 州châu 施thí 氏thị 子tử 。 綱cương 目mục 備bị 具cụ 。 而nhi 會hội 元nguyên 誤ngộ 為vi 延diên 平bình 者giả (# 謂vị 延diên 平bình 劍kiếm 故cố 。 以dĩ 劍kiếm 州châu 認nhận 延diên 平bình 也dã 。 可khả 笑tiếu )# 。

合hợp 州châu 釣điếu 魚ngư 臺đài 自tự 回hồi 禪thiền 師sư 。 會hội 元nguyên 誤ngộ 為vi 台thai 州châu 。

校giáo 譌# 篇thiên

佛Phật 祖tổ 統thống 紀kỷ 西tây 土thổ/độ 二nhị 十thập 四tứ 祖tổ 紀kỷ 。 末mạt 田điền 地địa 系hệ 阿A 難Nan 旁bàng 出xuất 。 紀kỷ 于vu 第đệ 四tứ 。 訛ngoa 矣hĩ 。

四tứ 祖tổ 優ưu 婆bà 毱cúc 多đa 。 五ngũ 祖tổ 提đề 迦ca 多đa 。 六lục 祖tổ 彌di 遮già 迦ca 。 婆bà 須tu 密mật 位vị 居cư 第đệ 七thất 。 紀kỷ 以dĩ 遺di 之chi 。 故cố 後hậu 數số 不bất 及cập 。 且thả 又hựu 少thiểu 二nhị 十thập 五ngũ 祖tổ 婆bà 舍xá 斯tư 。 二nhị 十thập 六lục 祖tổ 不bất 如như 蜜mật 多đa 。 二nhị 十thập 七thất 祖tổ 般Bát 若Nhã 多đa 羅la 。

二nhị 十thập 四tứ 祖tổ 。 師Sư 子Tử 尊Tôn 者Giả 。 縮súc 為vi 二nhị 十thập 三tam 。 丈trượng 雪tuyết 新tân 添# 上thượng 祈kỳ 楞lăng 嚴nghiêm 主chủ 人nhân 災tai 梨lê 以dĩ 成thành 之chi 。 前tiền 昉# 法Pháp 師sư 。 譏cơ 嵩tung 禪thiền 師sư 。 廣quảng 引dẫn 抵để 塞tắc 為vi 不bất 實thật 。 翻phiên 以dĩ 師Sư 子Tử 尊Tôn 者Giả 。 受thọ 罽kế 賓tân 之chi 難nạn/nan 。 其kỳ 系hệ 以dĩ 絕tuyệt 。 臆ức 何hà 妒đố 哉tai 。 如như 普phổ 德đức 勗úc 。 /(# 。 。 亦diệc 以dĩ 宗tông 門môn 互hỗ 之chi 。 是thị 乃nãi 引dẫn 蔓mạn 宗tông 傳truyền 之chi 別biệt 篡soán 也dã 。

凡phàm 例lệ

-# 輯# 斯tư 錄lục 者giả 。 自tự 祖tổ 道đạo 傳truyền 於ư 東đông 土thổ/độ 。 歷lịch 朝triêu 以dĩ 來lai 。 流lưu 通thông 無vô 滯trệ 。 因nhân 明minh 季quý 宼# 亂loạn 。 惟duy 蜀thục 最tối 久cửu 。 恐khủng 遺di 失thất 世thế 譜# 宗tông 派phái 無vô 稽khể 也dã 。 今kim 彚# 成thành 一nhất 書thư 。 又hựu 附phụ 高cao 僧Tăng 神thần 僧Tăng 於ư 後hậu 。 離ly 為vi 二nhị 十thập 卷quyển 。 顏nhan 曰viết 錦cẩm 江giang 禪thiền 燈đăng 。 苐# 蒐# 羅la 難nạn/nan 罄khánh 。 挂quải 漏lậu 猶do 多đa 。 冀ký 將tương 來lai 有hữu 志chí 補bổ 輯# 者giả 。 尋tầm 討thảo 纂toản 述thuật 焉yên 。

-# 採thải 摭# 歷lịch 代đại 諸chư 家gia 語ngữ 錄lục 。 凡phàm 產sản 於ư 蜀thục 。 而nhi 闡xiển 揚dương 宗tông 教giáo 於ư 異dị 地địa 。 或hoặc 產sản 四tứ 方phương 。 而nhi 建kiến 法Pháp 幢tràng 於ư 西tây 川xuyên 者giả 。 略lược 摘trích 上thượng 堂đường 小tiểu 參tham 機cơ 緣duyên 頌tụng 古cổ 法pháp 語ngữ 行hành 實thật 。 儻thảng 現hiện 宰tể 官quan 長trưởng 者giả 居cư 士sĩ 身thân 。 弘hoằng 護hộ 法Pháp 門môn 。 有hữu 機cơ 緣duyên 者giả 。 與dữ 夫phu 山sơn 林lâm 隱ẩn 逸dật 物vật 外ngoại 高cao 流lưu 。 如như 獲hoạch 言ngôn 句cú 。 已dĩ 編biên 入nhập 帙# 。 俾tỉ 徵trưng 慧tuệ 命mạng 攸du 歸quy 。 淵uyên 源nguyên 有hữu 自tự 。 若nhược 訛ngoa 謬mậu 濫lạm 廁trắc 者giả 。 不bất 敢cảm 收thu 入nhập 。

-# 採thải 集tập 規quy 式thức 。 略lược 依y 指chỉ 月nguyệt 寶bảo 積tích 諸chư 錄lục 之chi 例lệ 。 歷lịch 代đại 宗tông 支chi 。 乃nãi 共cộng 一nhất 源nguyên 。 不bất 析tích 五ngũ 派phái 。 惟duy 於ư 卷quyển 目mục 之chi 下hạ 。 贅# 大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 幾kỷ 世thế 。 以dĩ 便tiện 披phi 覽lãm 。 識thức 其kỳ 所sở 自tự 。 蓋cái 海hải 內nội [打-丁+(乖-北+比)]# 竿can/cán 相tương 望vọng 。 總tổng 不bất 越việt 南nam 嶽nhạc 青thanh 原nguyên 之chi 外ngoại 也dã 。 從tùng 大đại 鑒giám 下hạ 第đệ 一nhất 世thế 起khởi 。 至chí 三tam 十thập 九cửu 世thế 止chỉ 。

-# 是thị 編biên 專chuyên 言ngôn 錦cẩm 江giang 者giả 。 蓋cái 天thiên 下hạ 山sơn 水thủy 。 實thật 由do 岷# 山sơn 導đạo 江giang 發phát 源nguyên 。 入nhập 於ư 錦cẩm 江giang 。 而nhi 天thiên 下hạ 洋dương 溢dật 。 昔tích 般Bát 若Nhã 多đa 羅la 。 有hữu 金kim 雞kê 銜hàm 粟túc 之chi 讖sấm 。 祖tổ 道đạo 世thế 系hệ 。 亦diệc 自tự 錦cẩm 江giang 發phát 源nguyên 。 遂toại 及cập 寰# 區khu 。 詎cự 云vân 錦cẩm 江giang 之chi 燈đăng 。 不bất 交giao 映ánh 於ư 震chấn 旦đán 。 而nhi 震chấn 旦đán 之chi 燈đăng 。 不bất 聯liên 輝huy 於ư 錦cẩm 江giang 乎hồ 。 且thả 蜀thục 難nạn/nan 之chi 後hậu 。 兼kiêm 有hữu 冐mạo 籍tịch 有hữu 宗tông 。 雜tạp 遝# 緇# 林lâm 者giả 。 妄vọng 樹thụ [打-丁+(乖-北+比)]# 竿can/cán 。 恐khủng 珷# 玞# 混hỗn 玉ngọc 。 涇kính 渭# 難nạn/nan 分phần/phân 。 以dĩ 證chứng 攸du 歸quy 。 莫mạc 待đãi 後hậu 昆côn 悞ngộ 入nhập 羣quần 隊đội 。 瞎hạt 卻khước 正chánh 眼nhãn 。

-# 燈đăng 以dĩ 傳truyền 道đạo 。 統thống 以dĩ 繼kế 脈mạch 。 設thiết 道đạo 之chi 不bất 明minh 。 統thống 之chi 不bất 正chánh 。 先tiên 聖thánh 所sở 憂ưu 也dã 。 邇nhĩ 來lai 予# 見kiến 法Pháp 門môn 有hữu 遙diêu 嗣tự 無vô 稽khể 者giả 。 不bất 得đắc 不bất 憂ưu 深thâm 而nhi 慮lự 遠viễn 。 故cố 輯# 此thử 書thư 。 如như 憲hiến 章chương 祖tổ 述thuật 之chi 旨chỉ 。 必tất 傳truyền 持trì 有hữu 譜# 。 承thừa 接tiếp 有hữu 系hệ 。 然nhiên 後hậu 刪san 繁phồn 取thủ 要yếu 。 詳tường 略lược 會hội 同đồng 。 始thỉ 收thu 入nhập 錄lục 。 俾tỉ 後hậu 之chi 學học 者giả 。 開khai 卷quyển 而nhi 有hữu 得đắc 也dã 。

-# 集tập 書thư 以dĩ 來lai 。 三tam 十thập 餘dư 稔# 。 嘗thường 郵bưu 書thư 海hải 內nội 。 乞khất 之chi 當đương 代đại 宗tông 師sư 尊tôn 宿túc 。 不bất 勝thắng 枚mai 舉cử 。 有hữu 見kiến 示thị 言ngôn 句cú 者giả 。 止chỉ 得đắc 芳phương 名danh 佳giai 號hiệu 者giả 。 有hữu 言ngôn 句cú 者giả 。 依y 次thứ 入nhập 錄lục 。 表biểu 章chương 於ư 前tiền 。 止chỉ 有hữu 名danh 號hiệu 者giả 。 謹cẩn 列liệt 於ư 後hậu 。 以dĩ 待đãi 來lai 纂toản 修tu 補bổ 入nhập 。 敢cảm 以dĩ 俟sĩ 諸chư 明minh 眼nhãn 。

Print Friendly, PDF & Email