CÁI NGHIỆP

Bấy lâu trọn giữ đạo tam tòng
Tám chục tuổi già đến cửa Không!
Nhớ đến Từ Thân thương khuất bóng
Soi gương Bích Thủy đã xuôi dòng……

Một mình tĩnh lặng chốn tư phòng
Nghiệp đến! Chào ngươi! Nẻo sắc không!
Ta sẵn Y Vương đừng lẻo đẽo!
Bồ Đề gươm tuệ đoạn tơ lòng……

Thương người đồng chủng chốn tha phương!
Hỡi bạn quần thoa ráng nhẫn nhường……
Cộng nghiệp Tam nương tu chuyển nghiệp
Nhớ câu “Hữu xạ tự nhiên hương”!

Montreal 25-10-98

Tịnh Nhiên