Cái Bình Rỗng Và Hai Ly Cà Phê
Diễn đọc: Trọng Nghĩa – Mộng Lan