TẬP CHƯ KINH LỄ SÁM NGHI

SỐ 1982

QUYỂN THƯỢNG

Sa-môn Trí Thăng ở chùa (Tây) Sùng phước, đời Đường soạn.

CÁC VĂN LỄ PHẬT SÁM HỐI

Tất cả kính lễ

Kính lễ thường trú Tam bảo

Tất cả mọi người đều quỳ xuống, kính cầm hương hoa như pháp cúng dường.

Nguyện đem hương báu này

Biến khắp mười phương cõi

Cúng dường tất cả Phật

Hóa Phật và Bồ-tát

Vô số chúng Thanh văn

Thọ hoa mây báu này

Để làm đài quang minh

Khắp ở vô biên cõi

Vô lượng vô biên cõi Phật đều nhận làm Phật sự. Cúng dường xong, tất cả cung kính, tay cầm hương hoa như pháp hành đạo, tất cả đều tụng:

Sắc thân đẹp của Phật

Thế gian không ai bằng

Không sánh, không nghĩ bàn

Cho nên con kính lễ.

Sắc thân Phật vô tận

Trí tuệ cũng như vậy

Tất cả pháp thường trụ

Cho nên con nương theo.

Kính lễ thường trú Tam bảo

Tán Phật và chú nguyện.

Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Phật có vô lượng công đức như thế, tán thán không thể cùng tận. Dùng thiện căn này và tất cả thiện căn đã làm, đang làm và sẽ làm để làm lợi ích cho Pháp giới chúng sinh đều được lìa khổ đến giải thoát, xả tà quy chánh, phát tâm Bồ-đề, vĩnh viễn xa lìa được ba chướng, thường được gặp hết thảy chư Bồ-tát, và các bậc Thiện tri thức, hằng nghe chánh pháp, phước trí đầy đủ, không bao lâu sẽ thành Phật.

Nam-mô Đông phương Tu-di Đăng Quang Minh Như Lai thập phương Phật đẳng nhất thiết Chư Phật.

Nam-mô Tỳ-bà-thi Như Lai quá khứ thất Phật đẳng nhất thiết Chư Phật.

Nam-mô Phổ Quang Như Lai ngũ thập tam Phật đẳng nhất thiết Chư Phật.

Nam-mô Đông phương Thiện Đức Như Lai thập phương Phật đẳng nhất thiết Chư Phật.

Nam-mô Câu-na-đề Như Lai hiền kiếp thiên Phật đẳng nhất thiết Chư Phật.

Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Như Lai Tam thập ngũ Phật đẳng nhất thiết Chư Phật.

Nam-mô Đông phương A-súc Như Lai thập phương vô lượng Phật đẳng nhất thiết Chư Phật.

Nam-mô Bảo Tập Phật Nam-mô Bảo Thắng Phật

Nam-mô Thành Tựu Lô-xá-na Phật

Nam-mô Lô-xá-na Cảnh Tượng Phật

Nam-mô Lô-xá-na Quang Minh Phật

Nam-mô Bất Động Phật

Nam-mô Đại Quang Minh Phật

Nam-mô Vô Lượng Thanh Như Lai (ba lần)

Nam-mô A-di-đà Cù-sa Phật

Nam-mô Đại Xưng Phật

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật

Nam-mô Đắc Đại Vô Úy Phật

Nam-mô Nhiên Đăng Hỏa Phật

Nam-mô Thật Thanh Phật

Nam-mô Vô Biên Vô Cấu Phật

Nam-mô Nguyệt Thanh Phật

Nam-mô Vô Biên Xưng Phật

Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Minh Thế Tôn (ba lần)

Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật

Nam-mô Thanh tịnh Quang Minh Phật

Nam-mô Nhật Quang Minh Phật

Nam-mô Vô Biên Bảo Phật Nam-mô Hoa Thắng Phật

Nam-mô Diệu Thân Phật

Nam-mô Pháp Quang Minh Thanh tịnh Khai Phu Liên Hoa Phật

Nam-mô Hư không công đức Thanh tịnh vi trần đẳng, mục đoan chánh công đức tướng quang minh, hoa ba-đầu-ma, lưu ly quang bảo thể hương, tối thượng hương cúng dường ngật, chủng chủng trang nghiêm đảnh kế vô lượng vô biên nhật nguyệt quang minh nguyện lực trang ng- hiêm, biến hóa trang nghiêm pháp giới xuất sinh vô chướng ngại vương Như Lai.

Nam-mô Hào Tướng Nhật Nguyệt Quang Minh bảo liên hoa kiên như Kim cang thân, Tỳ-lô-giá-na vô chướng ngại nhãn viên mãn thập phương phóng quang chiếu nhất thiết Phật sát tướng vương Như Lai.

Rộng vì bốn ân, ba cõi và pháp giới chúng sinh, dứt trừ ba chướng, quy mạng sám hối. Như thế đồng hết thảy thế giới Chư Phật Thế Tôn thường trụ ở đời. Chư Thế Tôn sẽ thương xót con, nghĩ đến con, chứng biết cho con. Nếu đời này hay đời trước của con, từ vô thỉ kiếp sinh tử đã qua, những tội chúng con đã làm, hoặc tự làm, hoặc dạy người làm, thấy người làm vui theo, hoặc tháp, hoặc Tăng, của tứ phương Tăng, hoặc tự lấy, hoặc dạy người lấy, thấy lấy vui theo. Đối với các tội nặng như ngũ nghịch, vô gián. Hoặc tự làm hay dạy người làm, thấy làm vui theo. Đối với mười điều bất thiện hoặc tự làm, hay dạy người làm, hoặc thấy người khác làm mà vui theo. Đối với những tội chướng đã làm hoặc che giấu, hoặc không che giấu, phải đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sinh, bao nhiêu đường ác khác, hoặc sinh chốn biên địa, dòng hạ tiện hoặc sinh làm kẻ ác kiến (Miệt-lệ-xa). Những tội chướng đã làm như thế, hôm nay con đều xin sám hối.

Nay Chư Phật Thế Tôn, sẽ chứng biết cho con, sẽ nhớ nghĩ đến con. Con lại đối trước Chư Phật Thế Tôn thốt lên lời nguyện rằng: Nếu

ở đời này hay nhiều đời trước của con từng thực hành bố thí, hoặc giữ gìn tịnh giới, cho đến thí cho súc sinh một vắt cơm, hoặc tu Tịnh hạnh có được thiện căn, thành tựu cho chúng sinh có được thiện căn tu hạnh Bồ-đề có được thiện căn, cầu vô thượng trí có được thiện căn tất cả công đức có được đều đem Hồi hướng về A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam- bồ-đề. Như Chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đã Hồi hướng con cũng Hồi hướng như vậy.

Các tội đều sám hối

Các phước đều tùy hỷ

Và công đức thỉnh Phật

Nguyện thành trí Vô thượng

Phật khứ lai hiện tại

Tối thắng hơn chúng sinh.

Vô lượng biển công đức

Con nay cúi đầu lễ

Tất cả đều tụng.

Nam-mô Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật, là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú.

Ở cõi đời như hư không,

Như hoa sen không thấm nước

Tâm Thanh tịnh vượt hơn kia,

Cúi đầu lễ đấng Vô thượng.

Nguyện đem công đức này,

Hồi hướng cho tất cả

Đệ tử và chúng sinh

Đều đồng thành Phật đạo.

Lễ Phật xong cung kính:

 • Tự quy y Phật, nên nguyện chúng sinh, noi theo đại đạo, phát tâm Vô thượng.
 • Tự quy y Pháp, nên nguyện chúng sinh, thấu hiểu kinh tạng, trí tuệ như biển.
 • Tự quy y Tăng, nên nguyện chúng sinh, thâu nhiếp đại chúng, tất cả không ngại.

Nguyện các chúng sinh nghe nói kệ vô thường của thời gian.

Ngày nay đã qua,

Thời gian khó giữ,

Chỉ quán thân này,

Niệm niệm qua mau

Đời người trăm năm,

Nào ai giữ được

Cho nên đại chúng,

Chuyên tâm hành đạo,

Các hành vô thường,

Là pháp sinh diệt,

Sinh diệt diệt rồi,

Tịch diệt là vui.

Như Lai chứng Niết-bàn,

Dứt hẳn được sinh tử

Nếu một lòng lắng nghe,

Thường được vui vô lượng.

 

Quyển Thứ Nhất: KINH THẬP PHƯƠNG PHẬT DANH

Tất cả kính lễ:

 • Kính lễ thường trú Tam bảo. Tất cả đều tụng:

Sắc thân đẹp của Phật,

Thế gian không ai bằng

Không sánh, không nghĩ bàn,

Cho nên con kính lễ

Sắc thân Phật vô tận,

Trí tuệ cũng như vậy

Tất cả pháp thường trụ,

Cho nên con nương theo.

Kính lễ thường trú Tam bảo.

Tán Phật chú nguyện:

Trên trời dưới đất không ai bằng

Mười phương thế giới cũng không bì

Những gì trên trời ta thấy hết

Tất cả không có ai bằng Phật.

Kính lễ Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính lễ Đương Lai Di-lặc Tôn Phật.

Kính lễ Đông phương Thiện Đức Như Lai nhất thiết Chư Phật.

Kính lễ Đông Nam phương Vô Ưu Đức Như Lai nhất thiết Chư Phật.

Kính lễ Nam phương Chiên-đàn Công Đức Như Lai nhất thiết Chư Phật.

Kính lễ Tây Nam phương Bảo Thí Như Lai nhất thiết Chư Phật.

Kính lễ Tây phương Vô Lượng Minh Như Lai nhất thiết Chư Phật.

Kính lễ Tây Bắc phương Hoa Đức Như Lai nhất thiết Chư Phật.

Kính lễ Bắc phương Tướng Đức Như Lai nhất thiết Chư Phật.

Kính lễ Đông Bắc phương Tam Thừa Hạnh Như Lai nhất thiết Chư Phật.

Kính lễ Thượng phương Quảng Chúng Đức Như Lai nhất thiết Chư Phật.

Kính lễ Hạ phương Minh Đức Như Lai nhất thiết Chư Phật.

Kính lễ Hiền kiếp thiên Phật, thiên ngũ bách Phật.

Kính lễ Ngũ bách Hoa thủ bách ức Kim cang tạng Phật.

Kính lễ Tam thập ngũ Phật, ngũ thập tam Phật.

Kính lễ Quá khứ, hiện tại, vị lai tam thế Chư Phật.

Kính lễ Xá-lợi, hình tượng, phù đồ, miếu tháp.

Kính lễ Thập Nhị Bộ Tôn Kinh Thậm Thâm Pháp Tạng.

Kính lễ chư đại Bồ-tát nhất thiết Hiền Thánh.

Phụng vì hai mươi tám tầng trời Thích Phạm vương, kính lễ thường trụ Tam bảo.

Phụng vì chư Long thần đẳng phong vũ thuận thời. Kính lễ thường trụ Tam bảo.

Phụng vì các Thầy ở quá khứ và hiện tại thường đạo thủ. Kính lễ thường trú Tam bảo.

Phụng vì Thiên hoàng, thiên hậu Thánh hóa vô cùng. Kính lễ thường trú Tam bảo.

Phụng vì chư vương, công chúa, bách quan văn võ. Kính lễ thường trú Tam bảo.

Phụng vì cha mẹ, hiện tại, chư Thiện tri thức. Kính lễ thường trú Tam bảo.

Phụng vì thập phương thí chủ lục độ đều viên mãn. Kính lễ thường trú Tam bảo.

Phụng vì các người, thần quá vãng ở cõi này được sinh Tịnh độ.

Kính lễ thường trú Tam bảo.

Phụng vì vị thần ủng hộ chốn Tăng già lam và các quyến thuộc của họ. Kính lễ thường trú Tam bảo.

Phụng vì Bốn phương thái bình, đao binh dừng nghĩ. Kính lễ thường trú Tam bảo.

Phụng vì chúng sinh chịu khổ trong tam đồ, bát nạn. Kính lễ thường trú Tam bảo.

Phụng vì chúng sinh trong pháp giới xa lìa ba chướng quy mạng sám hối.

Chí tâm sám hối.

Thập phương vô lượng Phật

Chỗ biết không cùng tận

Con nay đối trước Phật

Phát lộ, hối các tội.

Tất cả là chín loại

Khởi từ ba phiền não

Đời này hoặc đời trước

Có tội sám hối hết

Ở trong ba đường ác

Nếu phải thọ nghiệp báo.

Nguyện thân này đền trả

Không thọ vào đường ác.

Sám hối rồi (chúng) con quy mạng lễ Tam bảo.

Chí tâm khuyến thỉnh

Mười phương tất cả Phật

Bậc thành Phật hiện tại

Con thỉnh chuyển pháp luân

An lạc cho chúng sinh.

Mười phương tất cả Phật

Nếu muốn nhập Niết-bàn

Con sẽ cúi đầu lễ

Khuyến thỉnh mời ở lại.

Khuyến thỉnh rồi, (chúng) con chí thành đảnh lễ Tam bảo.

Chí tâm tùy hỷ

Tất cả phước bố thí

Trì giới tu thiền hạnh

Từ thân, khẩu, ý sinh

Tất cả trong ba đời

Người tu tập ba thừa

Người đầy đủ ba thừa

Tất cả phước phàm phu

Chúng con đều tùy hỷ

Tùy hỷ rồi, chúng con chí thành đảnh lễ Tam bảo.

Chí tâm Hồi hướng

Các phước đức của con

Tất cả đều hòa hợp

Chính vì cho chúng sinh

Hồi hướng về Phật đạo.

Hồi hướng rồi, (chúng) con chí thành đảnh lễ Tam bảo.

Chí tâm phát nguyện

Nguyện tất cả chúng sinh

Đều phát tâm Bồ-đề

Giữ tâm thường suy nghĩ

Mười phương tất cả Phật

Lại nguyện các chúng sinh

Phá dứt các phiền não

Thấy rõ được Phật tánh

Giống như các diệu đức.

Phát nguyện rồi (chúng) con chí thành đảnh lễ Tam bảo.

Chư đại đức muốn cầu cái vui tịch diệt, phải học pháp Sa-môn, áo cơm nuôi thân mạng, tinh thô tùy theo chúng sang nay ngày mỗi người đủ sáu niệm. Sáu niệm rồi phải cung kính lễ Phật.

 • Tự quy y Phật, nên nguyện chúng sinh, noi theo đạo cả, phát tâm Vô thượng.
 • Tự quy y Pháp, nên nguyện chúng sinh, thấu hiểu kinh tạng, trí huệ như biển.
 • Tự quy y Tăng, nên nguyện chúng sinh, thâu nhiếp đại chúng, tất cả không ngại.

Nguyện các chúng sinh, tam nghiệp Thanh tịnh, phụng trì chánh pháp, kính lễ Thánh chúng.

Chú Đại Tập kinh.

Nam-mô Phật đà da, hô lô lô, tất độ lô, già phú bà ngật lợi ba, tất đàn ni bộ lò ni sa bà ha.

Chú này rút ra từ kinh Đại Tập, tụng chú này một biến tương đương với tụng cả mười hai bộ kinh một lượt. Lại phải lạy một vạn năm ngàn Đức Phật, bốn mươi vạn tám ngàn năm trăm biến. Lại nữa, trên thân người trì chú như cát bụi trong đại địa. Làm như vậy các tội đều tiêu diệt.

Nam-mô cứu khổ Quán Thế Âm Bồ-tát Ma-ha-tát (ba lần).

Kế đến ca ngợi công đức của mười niệm. Thiện căn rộng lớn là tư lương, lợi ích cho người chết, đài hoa, các hoa giữa hư không đến nghinh tiếp. Tòa báu, giường báu trên hư không đến tiếp. Ngồi trên điện Ma-ni nghe thuyết pháp khổ không.

Trong ao Bát-nhã rửa sạch tâm cấu bẩn. Quán Âm hóa Phật làm chứng minh, Di-lặc ngồi trước thọ ký rõ ràng, nhân duyên của lục thân quyến thuộc thất tộc, trăm phước trang nghiêm, trời rồng hộ vệ. Tam đồ dứt khổ, địa ngục ngừng đau đớn, rộng đến vong linh đồng thời lìa khổ, kính lễ Thánh chúng bố thí đứng đầu vạn hạnh, xả bỏ lìa được sự xan tham. Cho nên, nay thí chủ đem của cải bố thí, vì thiện căn thù thắng này có quả báo vô cùng tận đến các chúng sinh bị khổ đương lai thành Phật đạo.

Kệ bố thí cháo, Thiên Đế Thích nói:

Trì giới Thanh tịnh như chỗ thọ,

Cung kính theo thời dùng cháo thí

Mười lợi nhiêu ích cho hành giả,

Sắc lực họ lạc lời trong sạch

Bữa ăn tối trừ bệnh đói khát,

Đây là thuốc tốt Phật đã nói.

Muốn được sinh thiên hưởng vui dài

Phải nên dùng cháo cúng chúng Tăng.

Nam-mô Thập phương vô biên tế,

Tất cả Chư Phật của ba đời

Đẳng không bất động trí chân như,

Thanh tịnh trong sáng Am-ma-la

Thanh tịnh pháp thân Tỳ-lô-giá,

Viên mãn báo ứng Lô-xá-na

Ứng hóa sắc thân Thiên bách ức,

Thích-ca Mâu-ni hiện Ta-bà.

Ba thân Phật đồng tất cả vậy

Nên con đảnh lễ Chư Phật Đà

Nam-mô Thập phương vô biên tế,

Tất cả Chư Phật trong ba đời.

Thân Chư Phật như tấm gương sáng,

Tâm con sạch như ngọc ma-ni

Chư Phật ắt đến nhập thân con,

Con lại nhập khắp thân Chư Phật.

Kia đây thể nhập như gương ảnh,

Không đến không đi thể trống rỗng

Không chướng không ngại, không sinh diệt

Nên con đảnh lễ tâm chân như

Nam-mô thập phương vô biên tế,

Tất cả Chư Phật trong ba đời

Chân thân Chư Phật đều như gương,

Khéo hiện tướng Thánh phàm chân thân.

Mỗi một thân hiện tất cả thân,

Trông tất cả thân thân vô lượng

Pháp tánh Thanh tịnh thể viên dung,

Thân tướng thể nhập không chướng ngại

Pháp thân ở đầy khắp pháp giới,

Nên con đảnh lễ Như Lai tạng

Nam-mô thập phương vô biên tế

Tất cả Chư Phật trong ba đời

Tâm Thánh phàm chính thật Như Lai

Đầy đủ tất cả công đức tài.

Trí tuệ quang minh thường chiếu khắp

Tự tánh Thanh tịnh nguồn tâm mở

Thường lạc ngã tịnh chân thức trí

Thanh tịnh không đổi rõ trước sau

Nương lâu trong đạo thành Chánh giác

Nên con đảnh lễ tâm Như Lai.

Nam-mô thập phương vô biên tế

Tất cả Chư Phật trong ba đời

Pháp thân thật tướng trí chân như,

Yên lặng đầy đủ khắp thế giới.

Tất cả các pháp tạng tổng trì

Tổng trì là tâm năng thiện thệ

Không tin thấy nghe và cảm biết,

Vô tri thấy giác, giác chân chánh.

Tự giác, giác tha Phật không hai

Nên con đảnh lễ thân Phật tánh

Nam-mô thập phương vô biên tế

Tất cả Chư Phật trong ba đời.

Chánh chân chánh đạo tâm đại bi

Tự tánh Thanh tịnh rất thâm sâu

Không tu không làm không thấy đắc,

Lìa danh dứt tưởng không thể tìm

Không làm hữu vô nhỏ khó thấy

Các ma ngoại đạo không thể vào

Thường trú đầy đủ không thêm bớt

Nên con đảnh lễ tâm Bồ-đề.

Nam-mô thập phương vô biên tế

Tất cả Chư Phật trong ba đời

Tánh Phật, chúng sinh vốn Thanh tịnh

Trước sau tự nhiên tự tại mãi

Thanh tịnh vắng lặng rất nhiệm mầu,

Thể không sinh diệt tánh thường trụ

Đã không phân biệt không tăng giảm

Vạn đức viên mãn không đầu mối,

Đủ tám tự tại chân thường lạc,

Nên con đảnh lễ đại Niết-bàn.

Nam-mô thập phương vô biên tế

Tất cả Chư Phật trong ba đời.

Tâm tánh Thánh phàm mãi như như,

Lìa tất cả không, có, trái, phải

Ba cõi sáu đường thể vắng lặng,

Chỉ có tánh không nghĩa đệ nhất

Sáng suốt chiếu khắp thường vắng lặng

Muốn hiển chân như và lời nói

Liễu đạt các pháp không năng sở

Nên con đảnh lễ trí Bát-nhã.

Nam-mô thập phương vô biên tế.

Tất cả Chư Phật trong ba đời

Tâm tánh Thánh phàm rỗng không nhân

Chiếu khắp mười phương vô biên tế

Thể vắng chân như đầy hư không,

Thật tướng vắng lặng khắp pháp giới

Tất cả Chư Phật chư pháp tạng

Tổng trì là tâm năng thiện thệ.

Không có một pháp tâm bất tịnh

Nên con đảnh lễ Đại Minh Tuệ.

Nam-mô thập phương vô biên tế

Tất cả Chư Phật trong ba đời

Tâm tánh Thánh phàm vốn chân thật

Bản tánh Thanh tịnh cùng nói bày

Phi không phi hữu không năng sở,

Lại có thể làm nhân các pháp

Kiến lập sinh trưởng tất cả pháp

Không năng không sở không năng nhân

Lặng mà thường dùng không Tăng giảm

Nên con đảnh lễ thân pháp tánh

Nam-mô thập phương vô biên tế,

Tất cả Chư Phật trong ba đời

Tâm tánh Thánh phàm thể vắng lặng,

Xa lìa vô minh sự tối tăm

Thường đốt đuốc tánh giới định tuệ,

Giải thoát tri kiến đèn tri kiến

Năm chúng hòa hợp không tranh cãi,

Tịch quang chiếu khắp không thương ghét

Năm phần pháp thân thường Thanh tịnh

Nên con đảnh lễ vô vi Tăng

Nam-mô thập phương vô biên tế

Tất cả Chư Phật trong ba đời

Tâm tánh Thánh phàm lìa danh sắc

Mà thấy danh sắc tướng trang nghiêm

Tâm tịnh pháp thân là hạng nhất,

Có thể thấy sắc đồng pháp tánh

Trí thân, pháp thân báo ứng đồng

Sắc thân không hai thể vắng lặng

Tùy theo cảm ứng hóa các thân

Nên con đảnh lễ chúng hiền Thánh.

Vì thế lễ bình đẳng

Không lễ mà lại lễ

Một lễ khắp muôn loài

Đồng hội thể thật tướng.

Nhất tâm kính lễ thường trú Tam bảo.

Phổ thỉnh quy y Phật,

Chủng tử các ma trừ

Chân như bình đẳng hiện

Thấy tánh hội vô dư

Phổ thỉnh quy y pháp

Hằng sa kinh tạng mở

Tâm thâu nhiếp trong cảnh

Không đến cũng không đi.

Phổ thỉnh quy y Tăng

Mở lối vào như nước Thần quang

Vô tránh hiện Đồng về thuyền Bát-nhã

Chí tâm sám hối.

Sám hết các tội của sáu căn,

Ngày xưa mê chân lầm chấp chân

Nay biết chân vọng vốn là một,

Sinh tử vắng lặng nhân Niết-bàn

Thông đạt các pháp tâm thấu rõ

Bồ-đề diệu tướng dứt thân sơ

Trí tuệ vô ngại sư tử hống

Nghiền các phiền não làm vi trần

Trong mỗi một trần vô lượng Phật

Mỗi Đức Phật hiện vô số thân

Hằng sa công đức hiện ở trong đó,

Tất cả Tam bảo tâm tổng trì

Bình đẳng chân như thật

Tịnh độ Biển tánh

Kim cang tuệ soi thấu

Đều nguyện chúng sinh đồng chứng đây

Phổ thỉnh mở tâm thấy pháp thân.

Bài văn Ngài Văn-thù-sư-lợi lễ pháp thân Phật.

Chí tâm quy mạng lễ

Chân như pháp thân Phật

Nguyện cùng các chúng sinh

Đồng về biển chân như

Không sắc không hình tướng

Không căn không chỗ trụ

Vì không sinh không diệt

Kính lễ vô sở quán

Không đi cũng không đứng

Không lấy cũng không bỏ

Vì xa lìa lục nhập

Kính lễ vô sở quán

Vượt qua khỏi ba cõi

Đồng đẳng với hư không

Vì không nhiễm các dục

Kính lễ vô sở quán

Ở trong các oai nghi

Đi đứng và ngủ nghỉ

Thường ở trong tịch tịnh

Kính lễ vô sở quán

Đến đi đều bình đẳng

Đã ở trong bình đẳng

Nên không hoại bình đẳng

Kính lễ vô sở quán

Vào các định vô tướng

Thấy các pháp vắng lặng

Vì thường vào vắng lặng

Kính lễ vô sở quán

Chư Phật tướng hư không

Hư không cũng vô tướng

Vì lìa các nhân quả

Kính lễ vô sở quán

Hư không không giới hạn

Thân Chư Phật cũng vậy

Vì tâm đồng hư không

Kính lễ vô sở quán

Phật thường ở thế gian

Mà không nhiễm thế gian

Không phân biệt thế gian

Kính lễ vô sở quán

Các pháp do như huyễn

Như huyễn không thể đắc

Vì lìa các pháp huyễn

Kính lễ vô sở quán

Dùng lễ bình đẳng này

Không lễ mà lại lễ

Một lễ khắp muôn loài

Đồng hợp thể thật tướng.

Rộng vì bốn ân ba cõi và chúng sinh trong sáu đường, dứt trừ ba chướng, phát tâm Bồ-đề, quy mạng sám hối.

 • Chí tâm sám hối.

Đệ tử chúng con từ vô thỉ đến nay, vì mê căn chạy theo tình ái, vọng cho là thân tâm, mình và người sống một cách phân biệt, do đó khởi lên ác nghiệp, luống uổng phải thọ thân trong sáu đường, quán sát tìm căn của nó mà không thấy được nguồn chân. Biển tam độc tham sân si, chân thật là Niết-bàn. Ngày nay tự sám hối, không quay lại sự buông lung. Các tội trong ngàn vạn kiếp, tiêu sạch trong một niệm. Sám hối rồi, chí tâm quy mạng lễ Tam bảo.

 • Chí tâm khuyến thỉnh.

Mười phương ba đời Đại Từ Tôn, xin nguyện thường trú chớ nhập diệt chúng sinh trong ba cõi mê mờ chưa ngộ được, thế nào sớm thấy được nguồn chân, đem tâm đuổi tâm không tự biết, vọng chấp điên đảo mãi trầm luân, xin nguyện Đức Từ Tôn thương xót nhận lời thỉnh, dùng các thứ phương tiện tiếp dẫn chúng sinh. Khuyến thỉnh rồi, chí tâm quy mạng lễ Tam bảo.

 • Chí tâm tùy hỷ.

Quá khứ đã thành Phật, số đó như hằng sa, người tu học đời sau, sớm lớn mầm Bồ-đề, tam giới không căn bản, giống như hoa hư không, xin nguyện suy nghĩ kỹ nhập vào chánh thọ cùng dạo chơi với Chư Phật trong pháp giới, tùy hỷ rồi, chí tâm quy mạng lễ Tam bảo.

 • Chí tâm Hồi hướng.

Từ vô thỉ đến nay tâm phiêu lãng, chưa từng một niệm Hồi hướng đúng, ngày nay mới ngộ được tâm vô sinh, xưa đã mê mờ tự gây nghiệp chướng. Xin nguyện người học như Chư Phật, lìa niệm phân biệt Hồi hướng đúng. Hồi hướng rồi, chí tâm quy mạng lễ Tam bảo.

 • Chí tâm phát nguyện.

Nguyện tất cả chúng sinh thấy được nguồn tâm, mau lìa phiền não vượt biển khổ, sớm chứng thân trung đại Niết-bàn. Xin nguyện Từ Tôn gia hội niệm. Chớ bị kẹt ở có không do cái thấy sinh ra. Phát nguyện rồi, chí tâm quy mạng lễ Tam bảo.

Đây tức là nương nơi kinh Hoa Nghiêm phát mười đại nguyện.

Nguyện thứ nhất là nguyện đệ tử trong tất cả kiếp, ở trong tất cả chỗ sinh ra thường cung kính cúng dường tất cả Chư Phật cùng tận vị lai không có ngơi nghĩ.

Nguyện thứ hai là: Nguyện đệ tử thường thọ trì tất cả pháp tạng soi xét của Chư Phật Như Lai, tức tự khai mở ngộ không do người khác, cùng tận vô lượng không có ngừng nghỉ.

Nguyện thứ ba là: Nguyện đệ tử tất cả Đạo tràng của Chư Phật ngồi thường ở trong đó nhiếp pháp làm đầu. Thỉnh chuyển pháp luân

cùng tận vô lậu không có ngơi nghỉ.

Nguyện thứ bốn là: Nguyện tất cả đệ tử thường hành tất cả đại nguyện đại hạnh của Bồ-tát, cùng tận vị lai không có ngừng nghĩ.

Nguyện thứ năm là: Nguyện tất cả đệ tử thường có thể giáo hóa tất cả chúng sinh, hoặc sinh bằng trứng, sinh bằng thai, sinh ra ở nơi ẩm ướt hoặc là do hóa sinh; hoặc có sắc hoặc không sắc; hoặc có tưởng hoặc không tưởng, hoặc phi hữu tưởng hoặc phi vô tưởng. Ta đều khiến cho tất cả nhập vô dư Niết-bàn, diệt độ như thế vô lượng vô biên chúng sinh thật không có chúng sinh được diệt độ, cùng tận vị lai không có ngừng nghỉ.

Nguyện thứ sáu là: Nguyện tất cả đệ tử thường biết tất cả quốc độ của Chư Phật như ở trước mặt, cùng tận vị lai không có nghỉ ngơi.

Nguyện thứ bảy là: Nguyện tất cả đệ tử thường có thể nghiêm tịnh tất cả quốc độ của Chư Phật, cùng tận vị lai không có ngừng nghỉ.

Nguyện thứ tám là: Nguyện tất cả đệ tử thường không lìa tất cả Chư Phật, Bồ-tát và Thiện tri thức đồng tâm tu hành tích chứa các thiện căn, cùng tận vị lai không có dừng nghỉ.

Nguyện thứ chín là: Nguyện tất cả đệ tử những thứ gì thuộc tam nghiệp, nếu có chúng sinh thấy nghe không có luống qua, như cây đại dược vương, như thân ngọc như ý, cùng tận vị lai không dừng nghỉ.

Nguyện thứ mười là: Nguyện tất cả đệ tử đều thành chánh giác chuyển đại pháp luân, độ thoát tất cả chúng sinh, cùng tận vị lai không có ngừng nghỉ.

Nguyện đem tất cả thiện căn lễ Phật, hành đạo, sám hối, phát nguyện, đốt hương, thắp đèn nay đã tu được đều Hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh lìa khỏi tất cả các chốn địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Diêm-la-vương thọ khổ, thường sinh cõi trời, người thấy Phật nghe pháp, phát tâm Bồ-đề, tu hạnh Bồ-tát.

Lại nguyện đem thiện căn này, Hồi hướng Vô thượng Bồ-đề, không cầu quả báo sinh tử ở thế gian.

Lại nguyện đem thiện căn này, Hồi hướng biển chân như pháp giới.

Đây tức là bài văn ca ngợi Tây phương, lễ Phật A-di-đà.

Chí tâm quy mạng lễ Phật A-di-đà ở cõi Tây phương.

Xem cõi Cực lạc… Phật Di-đà, thênh thang bằng phẳng các báu thành. Bốn mươi tám nguyện trang nghiêm thành. Vượt các cõi Phật rất là sáng. Nước này phương khác chúng rất nhiều, cùng kiếp tính đếm không biết được. Rộng khuyên quy Tây nhập hội kia, Hằng sa Tam- muội tự nhiên thành.

Nguyện cùng chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng Chí tâm quy mạng lễ Phật A-di-đà ở cõi Tây phương.

Dưới đất trang hoàng tràng thất bảo,

Vô lượng vô biên vô ức số

Tám phương tám mặt trăm bảo thành,

Thấy bậc vô sinh tự nhiên ngộ

Vô sinh nước báu mãi thường còn,

Mỗi một báu phóng vô số quang

Hành giả hết lòng thường để mắt,

Bay lên vui vẻ vào Tây phương.

Nguyện cùng chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng Chí tâm quy mạng lễ Phật A-di-đà ở cõi Tây phương.

Trên đất trang nghiêm lạ vô cùng,

Dây vàng giăng đường không cần thợ

Trí nguyện Di-đà khéo trang nghiêm,

Bồ-tát nhân thiên rải hoa cúng

Ao báu sắc báu ánh sáng báu bay,

Mỗi mỗi quang thành vô số đài

Trong đài ngàn vạn ức lầu báu,

Bên đài trăm ức tràng báu vây.

Nguyện cùng chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng

Chí tâm quy mạng lễ Đức Phật A-di-đà ở cõi Tây phương.

Trên mỗi một đài trong hư không,

Trang nghiêm nhạc báu cũng vô cùng

Tám loại gió mát theo quang thổi,

Tùy thời trống nhạc ứng cơ âm

Cơ âm chánh thọ ít làm khó,

Đi đứng nằm ngồi nhiếp tâm quán

Chỉ trừ khi ăn thường nhớ nghĩ,

Tam-muội vô vi tức Niết-bàn.

Nguyện cùng các chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng Chí tâm quy mạng lễ Phật A-di-đà ở cõi Tây phương.

Nước báu, rừng báu các cây báu,

Hoa báu, lá báu, gốc cành báu.

Hoặc dùng ngàn báu chia rừng khác,

Hoặc có trăm báu xếp thành hàng

Hàng hàng song song lá xếp nhau,

Mỗi sắc không đồng sáng cũng vậy

Nhất loạt đồng nhau ba mươi vạn

Cành nhánh chạm nhau thuyết vô nhân.

Nguyện cùng các chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng Chí tâm đảnh lễ Phật A-di-đà ở cõi Tây phương.

Bảy vòng lưới võng bảy vòng cung,

Lụa trắng chiếu nhau phát ánh sáng.

Hóa thiên đồng tử đều đầy khắp,

Anh lạc sáng rực hơn nhật nguyệt.

Hàng hàng lá báu ngàn màu sắc,

Hoa rải giống như vòng kim luân

Rộng biến ánh sáng thành lộng báu,

Trần sa cõi Phật hiện vô biên.

Nguyện cùng các chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng Chí tâm đảnh lễ Đức Phật A-di-đà ở cõi Tây phương.

Ao báu bờ báu cát vàng báu,

Kênh báu, lá báu hoa sen báu.

Mười hai do-tuần đều ngang thẳng,

Lưới báu võng báu lan can báu.

Nước đức phân dòng tìm cây báu,

Thấy sóng nghe nhạc vẫn điềm nhiên

Nương lời hữu duyên người đồng hành

Nỗ lực quay về lại nhà mình.

Nguyện cùng các chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng Chí tâm đảnh lễ Đức Phật A-di-đà ở cõi Tây phương.

Mỗi mỗi dây vàng ngăn trên đường,

Nhạc hay, cây báu ngàn vạn ức.

Đồng tử cõi trời rải hoa hương,

Bồ-tát hội về như mây tụ.

Vô lượng vô biên không thể kể,

Cúi đầu kính lễ Đức Di-đà.

Gió thổi linh reo khắp hư không,

Tán thán Tam bảo không cùng tận.

Nguyện cùng các chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng Chí tâm đảnh lễ Đức Phật A-di-đà ở cõi Tây phương.

Tòa hoa vương nguyện của Di-đà,

Tất cả các báu kết lại thành.

Trên đài bốn phía giăng lụa báu,

Ngài ngồi trên tòa thân hiện rõ.

Hào quang chiếu sáng khắp pháp giới,

Người được chiếu đến, tâm bất thoái.

Ngày đên sáu thời thường tương niệm,

Lâm chung vui vẻ như Tam-muội.

Nguyện cùng các chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng Chí tâm đảnh lễ Đức Phật A-di-đà ở cõi Tây phương.

Thân tâm của Ngài khắp pháp giới,

Bóng hiện trong tâm tưởng chúng sinh.

Cho nên khuyên người thường quán sát

Nương tâm khởi tướng thấy chân dung

Chân dung tượng báu ngồi đài sen,

Tâm mở thấy nước kia trang nghiêm.

Cây báu, ba thân hoa bay khắp,

Linh đưa, nhạc reo cùng hòa nhịp.

Nguyện cùng các chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng Chí tâm đảnh lễ Đức Phật A-di-đà ở cõi Tây phương.

Thân sắc Di-đà như núi vàng,

Tướng tốt sáng rỡ chiếu mười phương.

Chỉ có niệm Phật mong tiếp độ,

Nên biết bổn nguyện rất là mạnh.

Mười phương Phật hiện lưỡi chứng minh

Chuyên xưng danh hiệu sinh Tây phương.

Đến đó hoa nở nghe diệu pháp,

Hạnh nguyện thập địa tự nhiên sáng.

Nguyện cùng các chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng Chí tâm đảnh lễ Đức Phật A-di-đà ở cõi Tây phương.

Quán Âm Bồ-tát đại từ bi,

Đã đắc Bồ-đề bỏ không chứng

Lại dấn thân ở trong năm đường,

Sáu thời quán sát ba luân ứng.

Ứng hiện thân quang sắc vàng tía,

Tướng tốt oai nghi chuyển vô cùng.

Thường duỗi tay ngọc bách ức quang

Tiếp người hữu duyên về nước mình.

Nguyện cùng các chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng Chí tâm đảnh lễ Đức Phật A-di-đà ở cõi Tây phương.

Thế Chí Bồ-tát khó nghĩ bàn,

Oai quang chiếu khắp không bờ mé.

Chúng sinh hữu duyên nhờ quang chiếu,

Tăng trưởng trí tuệ vượt ba cõi.

Pháp giới chông chênh như cỏ bồng,

Hóa Phật Bồ-tát khắp hư không

Khuyên người hữu duyên thường niệm

Phật Dứt hẳn sinh tử, chứng lục thông.

Nguyện cùng các chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng Chí tâm đảnh lễ Đức Phật A-di-đà ở cõi Tây phương.

Tư thế kết già nhập Tam-muội,

Tâm tưởng nhờ niệm đến Tây phương.

Thấy được cõi Cực lạc Di-đà,

Trên đất, trên không toàn bảy báu.

Thân Phật lớn vô cùng vô biên,

Lại khuyên chúng sinh quán thân nhỏ.

Trượng sáu, tám thước tùy cơ hiện,

Bồ-tát hóa hầu trước Đẳng chân.

Nguyện cùng các chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng Chí tâm đảnh lễ Đức Phật A-di-đà ở cõi Tây phương.

Bậc thượng bối, thượng hạnh, thượng căn,

Dứt tham sân cầu sinh Tịnh độ.

Xếp hạng khác nhau phân ba phẩm,

Năm cửa liên tiếp giúp ba nhân

Một ngày bảy ngày chuyên tinh tấn,

Mạng chung ngồi đài thoát sáu trần

Vui thay khó gặp nay hội ngộ,

Chứng được thân pháp tướng vô vi.

Nguyện cùng các chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng Chí tâm đảnh lễ Đức Phật A-di-đà ở cõi Tây phương.

Bậc trung bối, trung hạnh, trung căn,

Một ngày trai giới ở sen vàng.

Hiếu dưỡng cha mẹ dạy Hồi hướng,

Vì nói nhân khoái lạc Tây phương.

Phật cùng chúng Thanh văn đến nhóm,

Đến trước đài sen của Di-đà.

Bảy ngày trong lòng hoa bách báu,

Ba phẩm sen nở chứng tiểu chân.

Nguyện cùng các chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng

Chí tâm đảnh lễ Đức Phật A-di-đà ở cõi Tây phương.

Người hạ bối, hạ hạnh, hạ căn,

Thập ác, ngũ nghịch và tham sân.

Tứ trọng phá Tăng báng chánh pháp,

Chưa từng hổ thẹn hối lỗi trước.

Lâm chung tướng khổ đều hội đến,

Địa ngục lửa lớn hiện trước người.

Bỗng gặp Thiện tri thức vãng sinh,

Mau khuyên họ xưng danh hiệu Phật.

Hóa Phật Bồ-tát nghe tìm đến,

Nhất tâm một niệm vào sen báu.

Giải trừ tam nghiệp trong nhiều kiếp,

Bấy giờ mới phát nhân Bồ-đề.

Nguyện cùng các chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng Chí tâm đảnh lễ Đức Phật A-di-đà ở cõi Tây phương.

Vui sao sự vui khó nghĩ bàn,

Vô biên Bồ-tát cùng làm bạn.

Biển tánh Như Lai thảy là Thầy,

Khát nghe Bát-nhã dứt cơn khát.

Niệm Phật vô sinh liền hết đói,

Tất cả trang nghiêm đều nói pháp.

Vô tâm lãnh hội tự nhiên hết,

Ao hoa thất bảo tùy ý vào.

Tám bậc tập trung lại một cành,

Di-đà nước tâm rưới đầu con.

Quán Âm, Thế Chí cho áo mặc,

Bỗng bay lên không dạo pháp giới.

Khoảnh khắc thọ ký hiệu vô vi,

Cõi Cực lạc tự tại như thế.

Nay con không sinh đợi khi nào,

Nguyện cùng các chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng Chí tâm đảnh lễ Đức Phật A-di-đà ở cõi Tây phương.

Thương xót che chở con,

Khiến giống pháp tăng trưởng.

Đời này và đời sau,

Nguyện Phật thường nhiếp thọ.

Nguyện cùng các chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng

Chí tâm đảnh lễ Đức Bồ-tát Quán Thế Âm ở thế giới Cực lạc Tây phương.

Nguyện cùng các chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng

Chí tâm đảnh lễ Bồ-tát Đại Thế Chí ở thế giới Cực lạc Tây phương.

Nguyện cùng các chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng

Chí tâm đảnh lễ các vị Bồ-tát Thanh tịnh đại hải chúng ở thế giới Cực lạc Tây phương.

Nguyện cùng các chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng

Rộng vì sư Tăng cha mẹ và Thiện hữu tri thức, pháp giới chúng sinh. Dứt trừ ba chướng đồng được vãng sinh cõi Phật A-di-đà, đảnh lễ sám hối.

 • Chí tâm sám hối.

Nam-mô quy sám Thập Phương

Phật Nguyện diệt tất cả các căn tội,

Đem điều thiện đã tu xưa nay,

Làm nhân Cực lạc mình và người.

Xin nguyện tất cả lúc lâm chung,

Duyên tốt cảnh đẹp đều hiện ra.

Nguyện thấy Di-đà Đại Bi chủ,

Quán Âm Thế Chí mười phương tôn.

Ngưỡng xin thần quang dang tay tiếp

Nương nguyện lực Phật sinh nước kia.

Sám hối Hồi hướng phát nguyện rồi,

Chí tâm quy mạng lễ Phật A-di-đà.

Nói kệ này rồi, lại phải tâm khẩu phát nguyện, nguyện đệ tử khi sắp mạng chung, tâm không điên đảo, không rối loạn, không thất niệm thân tâm không có các thứ đau khổ, được vui vẻ như vào thiền định, Thánh chúng hiện tiền nương bổn nguyện của Phật sinh về thượng phẩm thượng sinh ở cõi Phật A-di-đà. Đến nước kia rồi đắc lục thần thông, trở lại vào mười phương cõi cứu vớt, thâu nhiếp chúng sinh khổ hư không pháp giới cùng tận.

Nguyện của con cũng như vậy. Phát nguyện rồi. Chí tâm đảnh lễ Phật A-di-đà.

Đại chúng muốn gây nghiệp Tây phương

Đêm ngồi một mình tự suy lường

Chớ nói ở lâu cõi Diêm-phù,

Biết có một ngày tức vô thường.

Mạng như ngọn đèn ở trước gió,

Cũng như ánh chớp trong viên đá.

Thấy thân khỏe mạnh không khổ hạnh

Sắp khát đào giếng nước khó mong

Nguyện cùng các chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng

Nay quán thân này thật đáng chán,

Những thứ bất tịnh hợp làm thân

Ba trăm xương nhỏ làm điểm tựa,

Khắp thân sao hội thành một mảnh.

Hương phấn xoa thân không biết chán

Cuối cùng dưới đất thành tro bụi.

Phiền não lẫy lừng khi nào dứt,

Cuối cùng trôi nổi trong ba đường.

Rộng khuyên tất cả trong Đạo tràng,

Nhất tâm niệm Phật nhập cửa chân.

Nguyện cùng các chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng

Tham sân lục tặc vốn không thật,

Vọng tưởng lo xa theo thân thối.

Trong mộng mọi thứ chạy dọc ngang

Chợt tỉnh vắng lặng đều trống rỗng.

Bốn đại vô thường thành phân đất,

Hồn phách phân tán đi nơi khác.

Tiền của để lại người khác dùng,

Tự thân chỉ được đồng tiền giấy.

Được Đức Phật ở cõi Tây phương,

Nỗ lực khuyên nhau dụng tâm thuyên.

Nguyện cùng các chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng Chí tâm quy mạng lễ Đức Phật A-di-đà ở cõi Tây phương.

Phát nguyện sinh nước Phật,

Thánh chúng đều ứng biết.

Đời nay nhờ Phật giáo, không dám lại sinh nghi, một ngày đến bảy ngày chuyên tu tinh tấn, nhất định được sinh lên hoa sen ở Tây phương.

Nguyện cùng các chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng

Tịnh độ vui sướng không người đi,

Địa ngục khổ báo tranh nhau vào.

Nghe một tiếng ác không tiếc mạng,

Pháp thiện chưa chịu chí tâm cầu,

Chết đọa mười tám ngục A-tỳ,

Luân hồi chịu khổ khi nào dứt.

Nguyện cùng các chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng

Về đi thôi, qua lại đến đi luân hồi mãi để rồi nhiều kiếp cứ lưu chuyển, sáu đường đều trải qua, đến chỗ không còn gì, chỉ nghe tiếng sinh tử, vì sau đời này được vào thành Niết-bàn.

Nguyện cùng các chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng

Nhìn cõi Di-đà Cực lạc kia,

Thành báo rộng lớn và bằng phẳng.

Mây hoa thành hàng nhiều vô số,

Chỉ chờ chúng sinh thiện cõi này.

Trong đời ác muốn tu thập thiện,

Chỉ chuyên nhất tụng kinh Di-đà.

Tâm miệng niệm Phật không biết chán

Mạng chung Bồ-tát đến nghênh tiếp.

Nguyện cùng các chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng Chí tâm quy mạng Phật A-di-đà ở cõi Tây phương.

Quán kỹ Tây phương có một nước,

Nước đó có Phật hiệu Di-đà

Một mình nói pháp hằng sa kiếp,

Rộng vì thế giới dứt cõi ma.

Trông thành Cực lạc lên tòa Thánh,

Chư thiên nhiễu quanh hết lại đi.

Tám vạn bốn ngàn chúng Bồ-tát,

Vâng cầm hoa hương rải Ta-bà.

Nguyện cùng các chúng sinh vãng sinh nước An dưỡng

Rộng vì Phạm, Vương, Đế Thích, Tứ thiên vương, trời, rồng, bát bộ, Đế chủ, vua cõi người, sư Tăng, cha mẹ và Thiện tri thức cùng pháp giới chúng sinh, dứt trừ ba chướng, đồng được vãng sinh nước Phật A- di-đà, nguyện xin đảnh lễ sám hối.

Các hạnh vô thường

Là pháp sinh diệt

Sinh diệt dứt rồi

Vắng lặng là vui

Như Lai nhập Niết-bàn

Dứt hẳn trong sinh tử.

Nếu hay chí tâm nghe T

hường được vui vô lượng.

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật cùng hết thảy Tam bảo.

Con nay cúi đầu đảnh lễ, nguyện vãng sinh về nước Vô Lượng Thọ.

Nam-mô Thập phương tam thế tận hư không biến pháp giới vi trần sát độ trung nhất thiết Tam bảo. Con nay cúi đầu đảnh lễ, nguyện sinh về nước Vô Lượng Thọ.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới A-di-đà Phật.

Con cùng chúng sinh đều quy mạng, đảnh lễ nguyện sinh về nước kia.

 

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Vô Lượng Quang Phật. Con cùng chúng sinh đều quy mạng, đảnh lễ nguyện sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Vô Biên Quang Phật.

Con cùng chúng sinh đều quy mạng, đảnh lễ nguyện sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Vô Ngại Quang Phật.

Con cùng chúng sinh đều quy mạng, đảnh lễ nguyện sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Vô Đối Quang Phật.

Con cùng chúng sinh đều quy mạng, đảnh lễ nguyện sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Diệm Vương Quang Phật. Con cùng chúng sinh đều quy mạng, đảnh lễ nguyện sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Thanh tịnh Quang Phật. Con cùng chúng sinh đều quy mạng đảnh lễ nguyện sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Hoan Hỷ Quang Phật.

Con cùng chúng sinh đều quy mạng đảnh lễ nguyện sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Trí Huệ Quang Phật.

Con nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng đảnh lễ cầu sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Bất Đoạn Quang Phật.

Con nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng đảnh lễ cầu sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Nan Tư Quang Phật.

Con nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng đảnh lễ cầu sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Vô Xưng Quang Phật.

Con nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng đảnh lễ cầu sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật.

Con nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng đảnh lễ cầu sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới A-di-đà Phật. Ngài thương xót che chở cho con, khiến cho hạt giống pháp được tăng trưởng. Đời này và đời sau, nguyện Phật thường nhiếp thọ.

Con nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng đảnh lễ cầu sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Quán Thế Âm Bồ-tát Ma- ha-tát.

Con nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng đảnh lễ cầu sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại Thế Chí Bồ-tát Ma- ha-tát.

Con nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng đảnh lễ cầu sinh về nước kia.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới chư tôn Bồ-tát Ma-ha-tát, Thanh tịnh đại hải chúng.

Con nguyện cùng chúng sinh đều quy mạng đảnh lễ cầu sinh về nước kia.

Rộng vì cõi trên Phạm vương, Đế Thích, Tứ thiên vương, trời, rồng, bát bộ, Đế vương, Nhân vương, sư Tăng phụ mẫu và Thiện tri thức cùng pháp giới chúng sinh đều nguyện dứt trừ ba chướng, đồng được vãng sinh cõi Phật A-di-đà quy mạng sám hối.

Nam-mô Phổ Quang Phật. Nam-mô Phổ Minh Phật.

Nam-mô Phổ Tịnh Phật.

Nam-mô Đa-ma-la-bạt Chiên Đàn Hương Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Quang Phật.

Nam-mô Ma-ni Tràng Phật.

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Ma-ni Bảo Tích Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Ma-ni Tràng Đăng Quang Phật.

Nam-mô Tuệ Cự Chiếu Phật.

Nam-mô Hải Đức Quang Minh Phật.

Nam-mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. Nam-mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật.

Nam-mô Đại Bi Quang Phật. Nam-mô Từ Lực Vương Phật.

Nam-mô Từ Tạng Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật.

Nam-mô Hiền Thiện Thủ Phật.

Nam-mô Thiện Ý Phật.

Nam-mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Kim Cang Hoa Phật.

Nam-mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật.

Nam-mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.

Nam-mô Bất Động Trí Quang Phật.

Nam-mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.

Nam-mô Tài Quang Minh Phật.

Nam-mô Trí Tuệ Thắng Phật. Nam-mô Di-lặc Tiên Quang Phật.

Nam-mô Thế Tịnh Quang Phật.

Nam-mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.

Nam-mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật.

Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Phật.

Nam-mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật.

Nam-mô Tuệ Tràng Thắng Vương Phật.

Nam-mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật.

Nam-mô Diệu Âm Thắng Phật.

Nam-mô Thường Quang Tràng Phật.

Nam-mô Quán Thế Đăng Phật.

Nam-mô Tuệ Oai Đăng Vương Phật.

Nam-mô Pháp Thắng Vương Phật.

Nam-mô Tu Di Quang Phật.

Nam-mô Tu-mạn-na Hoa Quang Phật.

Nam-mô Ưu-bát-la Hoa Thù Thắng Vương Phật.

Nam-mô Đại Tuệ Lực Vương Phật.

Nam-mô A-súc-tỳ Hoan Hỷ Quang Phật.

Nam-mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật.

Nam-mô Tài Quang Phật.

Nam-mô Kim Hải Quang Phật.

Nam-mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật.

Nam-mô Đại Thông Quang Phật.

Nam-mô Nhất Thiết Pháp Thường Mãn Vương Phật.

Tên của năm mươi ba vị Phật này chính là những Đức Phật từ quá khứ lâu xa đã trụ ở cõi Ta-bà, đã từng giáo hóa chúng sinh thuần thục rồi mới vào Niết-bàn. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân và tất cả chúng sinh khác được nghe tên năm mươi ba vị Phật này, những người này ở trăm ngàn vạn ức A-tăng-kỳ kiếp không bị đọa ba đường ác. Nếu lại có người nào có thể xưng danh hiệu năm mươi ba vị Phật này thì trừ diệt được bốn trọng tội, năm tội nghịch và phỉ báng kinh Phương Đẳng đều được Thanh tịnh. Vì là bổn nguyện của các vị Phật này, ở trong mỗi mỗi niệm trừ diệt được các tội như trên.

Đây là chín câu kệ của kinh Hoa Nghiêm:

Tất cả loài chúng sinh

Đều thuộc trong ba đời

Chúng sinh trong ba đời

Cũng đều thuộc năm ấm

Chúng sinh thuộc năm ấm

Đều từ nghiệp sinh khởi

Các nghiệp do tâm khởi

Tâm pháp cũng như huyễn

Chúng sinh cũng như vậy.

Hễ chúng sinh đều không được sân hận nhiều. Khi sân cần phải nhẫn, liền tụng bốn câu kệ này:

Sân là hoa nhẫn nhục

Nhẫn nhục là quả sân

Hoa nở liền hái bỏ

Quả từ đâu mà có.

Tám câu kệ thắng pháp của người thọ giới Bồ-tát:

Thứ Nhất thú đạo thắng,

Thứ hai phát tâm thắng

Thứ ba công đức thắng,

Thứ tư phước điền thắng

Thứ năm thọ tội khinh vi thắng

Thứ sáu xứ thai thắng

Thứ bảy thần thông thắng

Thứ tám quả báo thắng.

Bốn câu kệ này cũng là pháp kệ của người thọ giới Bồ-tát:

Kim cang vô đẳng đạo giải thoát,

Thập lực hùng mãnh động tam thiên

Phá hoại chúng Ni-kiền ngoại đạo,

Không cùng tà ma làm nhân duyên.

Bốn câu kệ này cũng là pháp Hương Thang của giới Bồ-tát:

Nước ao Tây phương rất ấm áp,

Đồng tử Tuyết sơn bỏ hương vào

Tắm cho phàm phu trong ngoài sạch,

Chỉ nguyện mau sinh cõi Di-đà.

Bốn câu kệ này cũng là giới pháp:

Giới như nhật nguyệt sáng,

Cũng như ngọc anh lạc

Vi trần chúng Bồ-tát,

Nhờ giới thành Chánh giác.

Bốn câu kệ này là kệ phá giới:

Phá giới như dây đứt

Trì giới như cho dây

Lâm trận không lôi kéo

Làm sao hướng về trước.

Tám câu kệ này là kệ của luận Đại Trí Độ:

Tâm người thế gian động

Ưa thích quả báo phước

Mà không thích ruộng phước

Cầu có không cầu mất

Trước nghe pháp tà kiến

Tâm đắm thâm nhập vào

Pháp sâu xa của ta

Không tin làm sao hiểu.

Bốn câu kệ này cũng cần tu thiện nghiệp:

Ông được thân người không lo tu,

Như đến núi báu về tay không

Nay ông tự tạo thì tự nhận,

Kêu nhảy khóc lóc ai biết đến.

Chú Phật A-di-đà.

Na-mô Bồ-đà-dạ, Na-mô Đà-la-ma-dạ, Na-mô Tăng già dạ, na mô Tăng nhĩ đa bà dạ, da điệt tha, a nhĩ lị đê, a nhĩ lị đô bà bề, a nhĩ lị đa tam bà lệ, a nhĩ lị đa tỉ ca lan đê, già nhĩ mỉ già già na khể lị dạ, ca lê bà la bà, ba ca lê, diệm ca lê, sa bà ha.

Pháp hợp hương

Một lượng trầm hương, một lượng tiền hương, một lượng huân lục hương, một lượng cam tùng hương, một lượng linh lục hương, một lượng giáp hương, một lượng đinh hương, bạch giao hương chân, kê thiệt hương, một lượng thanh mộc hương, hương phụ tử một văn, một lượng bạch đàn hương, các thứ ấy giã rây lấy bột hòa với mật.

Thế nào được sống lâu?

Thân kim cang bất hoại

Lại nhờ nhân duyên gì?

Được đại lực kiên cố T

hế nào nơi kinh này?

Rốt ráo đến bờ kia.

Hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến, đài mây sáng rỡ biến khắp pháp giới cúng dường mười phương vô lượng Phật, tất cả người thấy nghe đều được chứng Niết- bàn.

Nguyện Phật khai pháp môn vi mật rộng nói cho chúng sinh.

Nam-mô Đông phương Thiện Đức Như Lai thập phương Phật cùng tất cả Chư Phật.

Nam-mô Câu-na-đề Như Lai, hiền kiếp ngàn vị Phật cùng tất cả Chư Phật.

Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Như Lai, ba mươi lăm vị Phật cùng tất cả Chư Phật.

Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam-mô Kim Cang Bất Hoại Phật.

Nam-mô Bảo Quang Phật.

Nam-mô Long Tôn Vương Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Quân Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Hỷ Phật.

Nam-mô Bảo Tích Phật.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nam-mô Hiện Vô Ngu Phật.

Nam-mô Bảo Nguyệt Phật.

Nam-mô Vô Cấu Vương Phật.

Nam-mô Ly Cấu Phật.

Nam-mô Dõng Thí Phật.

Nam-mô Thanh tịnh Phật.

Nam-mô Thanh tịnh Trí Phật.

Nam-mô Ta Lưu Na Phật.

Nam-mô Thủy Thiên Phật.

Nam-mô Kiên Đức Phật.

Nam-mô Chiên Đàn Công Đức Phật.

Nam-mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.

Nam-mô Quang Đức Phật.

Nam-mô Vô Ưu Đức Phật.

Nam-mô Na-la-diên Phật.

Nam-mô Công Đức Hoa Phật.

Nam-mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật.

Nam-mô Tài Công Đức Phật.

Nam-mô Đức Niệm Phật.

Nam-mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật.

Nam-mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật.

Nam-mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật.

Nam-mô Đấu Chiến Thắng Phật.

Nam-mô Thiện Du Bộ Phật.

Nam-mô Chu Trác Trang Nghiêm Công Đức Phật.

Nam-mô Bảo Liên Hoa Du Bộ Phật.

Nam-mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta-la Thọ Vương Phật.

Kinh Dược Vương, Dược Thượng, không có đề mục của nó nên không có tên gọi, ba mươi lăm vị Phật này được rút ra ở kinh Quyết Định Tỳ-ni.

Nam-mô Đông phương A-súc Như Lai, thập phương vô lượng Phật cùng tất cả Chư Phật.

Bảy vị Phật đầu nương theo thứ tự kinh Dược Vương Dược Thượng, còn từ đó trở xuống thì nói riêng nương các bộ kinh sớ nêu ra.

Nam-mô Bảo Tập Như Lai hai mươi lăm vị Phật cùng tất cả Chư Phật.

Nam-mô Bảo Tập Phật.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nam-mô Thành Tựu Lô-xá-na Phật.

Nam-mô Lô-xá-na Kính Tượng Phật.

Nam-mô Lô-xá-na Quang Minh Phật.

Nam-mô Bất Động Phật.

Nam-mô Đại Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Lượng Thanh Như Lai.

Nam-mô Vô Lượng Thanh Như Lai.

Nam-mô Vô Lượng Thanh Như Lai.

Nam-mô A-di-đà Cù-sa Phật.

Nam-mô Đại Xưng Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam-mô Đắc Đại Vô Úy Phật.

Nam-mô Nhiên Đăng Hỏa Phật.

Nam-mô Thật Thanh Phật.

Nam-mô Vô Biên Vô Cấu Phật.

Nam-mô Nguyệt Thanh Phật.

Nam-mô Vô Biên Xưng Phật.

Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Minh Thế Tôn.

Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Minh Thế Tôn.

Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Minh Thế Tôn.

Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam-mô Thanh tịnh Quang Minh Phật.

Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam-mô Vô Biên Bảo Phật.

Nam-mô Hoa Thắng Phật.

Nam-mô Diệu Thân Phật.

Nam-mô Pháp Quang Minh Thanh tịnh Khai Phu Liên Hoa Phật. Hai mươi lăm vị Phật này được rút ra từ quyển thứ tám của kinh Phật danh.

Nam-mô hư không công đức Thanh tịnh vi trần đẳng mục đoan chánh công đức tướng quang minh hoa Ba-đầu-ma lưu ly quang báu thể hương tối thượng cúng dường ngật chủng chủng trang nghiêm đảnh kế vô lượng vô biên nhật nguyệt quang minh nguyện lực trang nghiêm biến hóa trang nghiêm pháp giới xuất sinh vô chướng ngại Vương Như Lai.

Công đức lễ Phật: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào phạm bốn tội nặng năm tội nghịch, phỉ báng Tam bảo và phạm bốn tội ba-la- di. Tội nặng của người này giả sử như đem đất của cõi Diêm-phù-đề nghiền làm bụi mỗi hạt bụi làm một kiếp, người này nếu có phạm kiếp tội xưng danh hiệu của một Đức Phật này lễ bái thì những tội như trên đều tiêu diệt. Công đức của người này không thể nghĩ bàn.

Nam-mô Hào Tướng Nhật Nguyệt Quang Minh Hoa Bảo Liên Hoa Kiên như Kim cang Tỳ-lô-giá-na vô chướng ngại nhãn viên mãn thập phương phóng quang chiếu nhất thiết Phật sát tướng Vương Như Lai.

Danh hiệu Phật này rút ra tên của mười hai vị Phật, kinh Thần chú so sánh công đức trừ diệt tội chướng.

Nam-mô Quá hiện vị lai thập phương tam thế nhất thiết Phật. Quy mạng sám hối.

 • Chí tâm sám hối.

Tất cả thế giới Chư Phật Thế Tôn như thế thường trụ ở đời. Các vị Thế Tôn này thương nhớ con, nhớ nghĩ con chứng biết cho con, nếu đời nay hoặc đời trước của con, hoặc từ vô thỉ kiếp sinh tử đã qua, các tội đã làm, hoặc tự làm, hoặc dạy người khác làm, thấy làm vui theo. Đối với vật của tháp của Tăng, của tứ phương Tăng hoặc tự lấy, hoặc dạy người lấy, thấy lấy vui theo. Hoặc làm năm tội nghịch tội nặng vô gián, hoặc tự làm, hoặc dạy người khác làm thấy làm vui theo. Đối với mười điều ác tự mình làm dạy người làm, thấy làm vui theo. Đối với các tội chướng đã làm hoặc che dấu. Hoặc không che giấu phải đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và các đường ác thú, biên địa, dòng hạ tiện hoặc sinh làm kẻ ác kiến. Những tội chướng đã làm như vậy, nay đều xin sám hối.

Nay Chư Phật Thế Tôn sẽ chứng biết cho con, sẽ nhớ nghĩ đến con. Con nay đối trước Chư Phật Thế Tôn hết lời nguyện rằng: Nếu đời này hay các đời khác của con từng thực hành bố thí, hoặc giữ tịnh giới. Cho đến thí cho súc sinh một vắt cơm, hoặc tu Tịnh hạnh có được thiện căn, thành tựu cho chúng sinh có được thiện căn, tu hành Bồ-đề có được thiện căn, tất cả công đức có được đều đem Hồi hướng về quả vị A- nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Như Chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đã Hồi hướng, con cũng Hồi hướng như vậy. Hồi hướng rồi con xin quy mạng đảnh lễ Tam bảo.

Các tội đều sám hối,

Các phước đều tùy hỷ

Và công đức thỉnh Phật,

Nguyện thành trí Vô thượng

Phật Khứ lai hiện tại,

Tối thắng hơn chúng sinh

Vô lượng biển công đức,

Con nay quy mạng lễ.

Tất cả đều tụng:

– Sắc thân đẹp của Phật,

Thế gian không ai bằng

Không sánh, không nghĩ bàn,

Cho nên con kính lễ

Sắc thân Phật vô tận,

Trí tuệ cũng như vậy

Tất cả pháp thường trụ,

Cho nên con nương theo.

Các Ngài đã hàng phục được tội lỗi của tâm và tứ oai nghi của thân cho đến những điều khó hàng phục, cho nên con đảnh lễ bậc Pháp Vương. Trí tuệ thân tự tại biết được tất cả các thứ, nhiếp trì tất cả các pháp cho nên con cung kính đảnh lễ. Kính lễ Quá Xưng Lượng, kính lễ Vô Thí Loại, kính lễ Vô Biên Đức, kính lễ Nan Tư Nghì thương xót che chở cho con khiến cho các pháp tăng trưởng, nguyện đời này và đời sau đều được Phật nhiếp thọ.

Ma-ha lô ha lệ a la già la đa la sa ha. Chú tiếng Phạm

Ở thế giới như hư không

Như hoa sen không dính nước

Tâm Thanh tịnh vượt hơn kia

Cúi đầu lễ đấng Vô thượng.

Nói kệ chú nguyện:

Nguyện đem công đức này,

Hồi hướng cho tất cả

Đệ tử và chúng sinh

Đều cùng thành Phật đạo.

Tự quy y Phật, nên nguyện chúng sinh, noi theo đại đạo phát tâm Vô thượng.

Tự quy y Pháp, nên nguyện chúng sinh thấu hiểu kinh tạng, trị tuệ như biển.

Tự quy y Tăng, nên nguyện chúng sinh thâu nhiếp đại chúng, tất cả không ngại.

Nguyện các chúng sinh, việc ác chớ làm, việc thiện nên làm, tự sạch tâm mình, là lời Chư Phật dạy.

Kính lễ Thánh chúng, tất cả mọi người đều nói bài kệ vô thường:

Các hạnh vô thường,

Là pháp sinh diệt.

Sinh diệt diệt rồi,

Vắng lặng là vui

Như Lai chứng Niết-bàn,

Dứt hẳn được sinh tử

Nếu khéo chí tâm nghe

Sẽ được vui vô lượng.

Bài văn ngày đêm sáu thời phát nguyện.

Chư Phật trong ba đời ở mười phương sẽ chứng minh cho đệ tử tên v.v… vì tất cả chúng sinh quán sát hết thảy Tam bảo; vì tất cả chúng sinh đảnh lễ hết thảy Tam bảo; vì tất cả chúng sinh cúng dường hết thảy Tam bảo; vì tất cả chúng sinh đối trước Tam bảo kinh hành lễ Phật sám hối; vì tất cả chúng sinh mà tạo tượng Phật in kinh cúng dường chúng Tăng, cúng dường tất cả chúng, thực hành lục độ Ba-la-mật, bốn nhiếp pháp, bốn vô lượng tâm, tất cả các hạnh rồi. Lại gom tất cả thiện căn đem thiện căn này nguyện cho hết thảy chúng sinh trong ba đường, hết thảy chúng sinh bần cùng, hết thảy chúng sinh ở trong vòng sinh lão bệnh tử, hết thảy chúng sinh bị giam cầm, trói buộc trong ngục tù, tất cả chúng sinh bị giết chóc lưu đày, tất cả chúng sinh không được tự tại, tất cả chúng sinh tà kiến điên đảo v.v… đều được lìa khổ giải thoát, bỏ tà về chánh phát tâm Bồ-đề, dứt hẳn ba chướng, thường gặp Chư Phật, Bồ- tát và Thiện tri thức, thường nghe chánh pháp, phước trí đầy đủ, không bao lâu sẽ thành Phật.

Lại đem công đức này nguyện cho tất cả chúng sinh đều được sinh về thượng phẩm trong tất cả Tịnh độ, trước chứng vô sinh pháp nhẫn rồi sau đó độ tất cả chúng sinh.

Lại đem công đức này nguyện cho tất cả Tam bảo, tất cả quốc độ thường được an lạc, thường không bị phá hoại, bốn phương yên lặng, đao binh chấm dứt, Long vương hoan hỷ mưa thuận gió hòa, lúa má được mùa, muôn dân an vui công đức lễ Phật rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không. Đến cùng tận vị lai con nguyện cúng dường hết thảy Tam bảo, không bao giờ ngơi nghỉ, tùy ý Thanh tịnh đúng thời thì xướng, đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm, rạng đông, đứng trưa và hoàng hôn, xướng sáu thời Thanh tịnh lễ Phật pháp đại cương. Ngày đêm sáu thời đều cầm hương hoa vào tháp quán tượng, thành tâm cúng dường, kinh hành lễ Phật, từ sáng đến trưa đều xướng riêng năm mươi ba vị Phật, còn các vị khác đều xướng chung. Từ hoàng hôn đến đầu đêm đều xướng riêng ba mươi lăm vị Phật, còn các vị khác xướng chung. Vào nửa đêm đều xướng riêng hai mươi lăm vị Phật, còn lại xướng chung. Quán bảy vị Phật này như ở trước mặt. Suy nghĩ những công đức có được của Như Lai, rộng ra như vậy để Thanh tịnh sám hối. Ở trên đây bố thí quy tắc lễ Phật thứ tự nhiều ít rồi. Cho nên Thiền sư Tín Hạnh nương nơi kinh tự thực hành pháp này, khiến cho đồ chúng cũng thường liên tiếp nương nơi đây thực hành không dứt mất. Nhưng vì hiện nay không có chánh văn lưu truyền, e người muốn học không có chỗ nương để căn cứ. Cho nên gom các văn này để lưu thông rộng rãi ở đời. Nguyện người đời sau y nơi văn đọc tụng không thêm không bớt.

Phật thuyết Tam Trù kinh

Nhất khí hòa thái hòa

Đắc nhất đạo đều lớn

Hòa hợp hết tất cả

Huyền lý đồng huyền tế

Chớ đem tâm duyên tâm

Cũng chớ trụ tuyệt duyên

Giữ tâm chớ duyên tâm

Chân thật giữ thật kỹ

Tu mau lìa khỏi tâm

Tu không ngừng giúp đỡ

Chí tâm thật sự tu

Thành tựu nghiệp vô trí

Dùng khí làm thức ăn

Chẳng bao lâu thành tựu

Khí theo các nguồn tâm

Giữ lấy sẽ phiền não

Không cầu không suy nghĩ

Suy nghĩ đúng với tư

Pháp này trì như vậy.

 

Pages: 1 2