Các Điều Lợi Ích Trì Chú Đại Bi Và Sự Kỳ Diệu Của Mền Tỳ Lô
(Thư Học Phật 76)
Btg Bảo Đăng
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm