CA THẦN

Từ điển Đạo Uyển

歌神; C: gēshén; J: kajin;

Thần âm nhạc. Dịch nghĩa từ chữ kiṃnara. Xem Khẩn-na-la (緊那羅).