Ca-lâu-la

Ca-lâu-la

CA-LÂU-LA

Từ điển Đạo Uyển


迦樓羅; S: garuḍa; còn được gọi là Kim sí điểu;
Một loài thần điểu, nửa người nửa chim. Ca-lâu-la được xem là một trong »thiên long bát bộ«, là thần vật của Phật Bất Không Thành Tựu (s: amoghasiddhi). Tương truyền lúc Phật giảng kinh Diệu pháp liên hoa tại núi Linh Thứu, vô số Ca-lâu-la đã đến nghe.

Thẻ:
error: