BỤT

Từ điển Đạo Uyển


S, P: buddha; cũng gọi là Bụt-đà;
Một cách dịch âm khác của danh từ Buddha, xem Phật.