BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG
Thuyết giảng: Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy