Bố Thí Ba La Mật

 Tác giả: Thích Trí Siêu
Diễn đọc: Huy Hồ