BỒ TÁT THỪA

Từ điển Đạo Uyển


菩薩乘; S: bodhisattvayāna;

Tên gọi khác của Ðại thừa (s: mahāyāna) với khái niệm Bồ Tát.