BỒ TÁT THẬP ĐỊA

Từ điển Đạo Uyển


菩薩十地

Thập địa