BỒ-TÁT GIỚI NGHĨA SỚ
Đại sự Trí Giả ở núi Thiên Thai đời Tùy giảng.
Đệ tử là Quán Đảnh ghi chép
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Thực hiện cúng dường: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3

Print Friendly, PDF & Email