BỒ TÁT GIỚI GIẢNG NGHĨA
Giảng nghĩa: Thích Hoằng Tán
Soạn dịch: Tỳ kheo ni Hải Triều Âm
Diễn đọc: Diệu Ngộ