Bồ Tát Đưa Thơ
Hư Thân Huỳnh Trung Chánh
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học

 

Print Friendly, PDF & Email