BỒ TÁT ĐỊA TẠNG
Hạnh Đoan sáng tác
Trình bày: Nguyễn Kha

 

 

Hạnh Đoan sáng tác
Điệu ly hận
Lòng từ, nguyện bi lớn, sâu tột cao
Vì yêu, thương chúng sinh, nên Ngài nguyện rằng:
“Thế gian nếu còn, một người lầm mê
Đọa trong nẻo ác…
Thì Phật quả ta không thành ngay
Cho đến khi muôn loài,
Độ tận, ngục không…
Ta mới vui an trụ quả cao”…
Xin noi gương Ngài hạnh bao dung như biển khơi
Huân tu bi từ hằng hi sinh nghĩ cho trần gian
ĐỊA: là bản tâm vốn luôn sạch trong
TẠNG: dung – tâm khiết thanh, chứa muôn hạnh lành –
Thế tôn xưa tại… cõi trời ngợi khen
Ngài là Bồ-tát…
Hạnh cao cả hiếu bi độ sinh,
Muôn kiếp không nghĩ bàn
Người người noi theo, khai giác tâm…. Xa lìa mê!

VỌNG CỔ

1. Kính Lạy Bồ-tát Địa Tạng Vương! Nếu ĐỊA là đất – là tâm, là hạnh lành chư thánh và TẠNG là chứa dung mọi tâm tư cao quý mà ai ai cũng có – thì con xin cúi đầu kính lễ, nguyện quay về phát triển đức tốt của bản tâm, lo tu sửa tự thân để phá tan si ám đem lại niềm vui, hạnh phúc đến cho… đời. Xin noi theo hạnh vị tha, trí đức cao… vời.
Cúi xin Bồ-tát từ bi chứng giám, dùng oai thần trí tuệ tột cao, dùng định lực vô biên, giới hạnh đủ đầy, tiếp sức gia trì con gột sạch mọi xấu xa, soi phá mê mờ, giác tâm luôn tỏa sáng….

2 Nguyện tất cả chúng sinh trong cõi đời đau khổ, biết hiệp giác lìa mê, đem an lạc đến cho mình. Sống biết cảm thông, bỏ ác, theo lành. Nguyện mọi chúng sinh thân không còn bịnh tật, tâm tốt lành phiền não chẳng ám che. Khi tạo chi luôn cẩn thận nghĩ suy, biết bảo vệ thân tâm và môi trường thế giới. Địa cầu bình an chứa toàn thanh khiết, hạnh phúc nằm trong từng phút gieo nhân…

3. Ngài hạnh nguyện cao chói lòa gương hiếu, thương mọi loài thệ độ khắp chúng sinh. Con nguyện noi theo phát triển tâm bi, buông bỏ tham sân, không nhỏ nhen ích kỷ; hằng trang nghiêm bằng hương thơm giới đức, thường nhìn lỗi tự thân, buông nhanh phiền muộn, xây đời bằng thân khẩu ý sạch trong.
ĐỊA: là hàm chứa bản tâm
Sáng ngời tính Phật, không lầm đảo điên
TẠNG: kho thuần khiết vô biên
Hạnh lành tỏa sáng giúp yên cõi đời

Điệu NGƯU LANG CHỨC NỮ

Từ thiên cung Thế Tôn đã từng tuyên bày
Người đời sau nếu nghe danh Ngài một lần
Thì vĩnh viễn không sa vào ác đạo
Vì do “nghe” biết huân tu thiện nhân…
Người “nghe” danh biết nương tâm lành chính mình
Thực tâm tu nghĩ suy ngôn hành chu toàn
Thiện nhân tăng – trí, bi, huệ từ sáng ngời…
Nghiệp xoay chuyển nhanh, khiến ta đời an
Người nào thân nhân mất
Lòng ngày đêm thương nhớ
Tha thiết xưng danh, xin hộ cho…
Ngài tùy tâm dẫn dắt…
Đáp ứng tâm chân thành
Cho thấy quyến thân sinh về đâu…
Mừng sinh con, chớ nên sát hại sinh vật
Là tự chiêu chuốc thêm tội tình sâu dày
Ngày tang lễ chớ nên giết bừa, tội này…
Người thân mang theo… chết không được siêu…

VỌNG CỔ

4. Thế Tôn từng nói nếu có ai được nghe danh Bồ-tát Địa Tạng, cung kính chắp tay sinh tâm ngưỡng mộ, thì sẽ thoát qua tội khổ trong ba mươi kiếp, nếu ai trước ngài hát lời tán ca hành theo thánh đức, khuyên hóa người tu thì ngày đêm chư thần sẽ theo hộ vệ cho an mãi khôn… lường.
Ai bịnh dây dưa nằm mãi trên… giường. Ngày tháng trôi qua chẳng phân sống chết, do nghiệp thiện ác mịt mờ chưa định mà ra. Hãy vì bịnh nhân thành kính tụng tôn kinh, đem tài sản họ tạo phúc điền hồi hướng. Nếu số mãn, bịnh nhân ra đi êm thắm, còn không thì hồi phục mạnh lành.

5.Ai đêm ngủ thấy dẫy đầy ác mộng, gặp đủ thứ quỷ ma gào khóc kêu cầu
Hãy mở từ tâm giúp bôi xóa muộn sầu. Vì đó là thân nhân của bao đời trước, nay đến xin nhờ siêu độ giùm cho. Chỉ cần lớn tiếng tụng tôn Kinh này bảy biến, thì quyến thuộc nhờ đây mà lìa xa ác đạo, hai cõi sẽ bình yên hóa giải mọi tai nàn

6. Người tụng kinh nếu dứt sát ăn chay, nơi cư trú chư thần nguyền bảo vệ. Không để gặp hỏa tai, nước dâng hay trộm cướp, giới đức nghiêm trì nên mãi bình an. Thế gian tạo lắm nghiệt oan, vì vậy mà tai ương bủa khắp. Hạnh Địa Tạng Vương trời người tán thán, ai thực hành theo sẽ thoát khỏi luân hồi.

Từ nay cho đến ngàn sau
Những ai y pháp tu… sầu rụng rơi
Tuyên dương thánh hạnh một đời
Thực hành rốt ráo, trời-người ngợi khen.