BỒ-ĐỀ TÁT- ĐÓA

Từ điển Đạo Uyển

菩提薩埵; S: bodhisattva; P: bodhisatta;
Bồ Tát