Bồ Đề Đạo Tràng
Huỳnh Anh sáng tác
Trình bày: Đào Vũ Thanh