BÌNH ĐẲNG TÍNH TRÍ

Từ điển Đạo Uyển


平等性智; S: samatājñāna;

Trí giúp người nhận thức rằng, không có sự khác biệt giữa ta và vật đối tượng, xem Năm trí.