BÌNH BÁT

Bính bát Như Lai góp mặt đời
Dưỡng sinh con Phật khắp cùng nơi
Mở bày trí tuệ nguồn tâm hiện
Tô điểm chân thân đức hạnh bồi
Bồ Tát nhờ đây thành đạo nghiệp
Niết Bàn bởi đó nở hoa khôi
Hạt cơm gói trọn Tâm Kinh thể
Thọ dụng nên cần tỉnh thức soi.